11
ami. +Ia nan arazibar gɨn mangɨva, mati kɨ Kraisɨn arazibar gɨn zui moghɨn.
Pol Godɨn Duam anɨdir bizir aghuiba ko Godɨn ziam fer arazir aghuibav gei.
(Sapta 11-14)
Pol dapaniba aver arazimɨn mɨgei
Ia zurara na ginɨghnɨgha, egha mɨgɨrɨgɨar kɨ isa ia ganɨdiba, pamtem dar suisi. Kamaghɨn amizɨ, kɨ ghaze, ia arazir bar aghuim gami.
+Egha kɨ kamagh sua, ia uaghan mɨgɨrɨgɨar igharazir mam gɨfogh, a kamakɨn: Krais, a gumaziba bar men dapanim, ezɨ gumazim uan amuimɨn dapanim, ezɨ God Kraisɨn dapanim. Ezɨ gumazim uan dapanim avaragha God ko mɨgei, o Godɨn akam azenim garɨgha, gumazir kam a uan dapanim Krais, aghumsɨzim a ganɨdi. Ezɨ amizitam uan dapanim avaraghan koghɨva, God ko mɨkɨmam, o Godɨn akam azenim darɨghɨva, a uaghan uan pam, aghumsɨzim a danɨngam. Amizir kamaghɨn amim, amizir bar uan dapanim gisezim, aning uaghara aghumsɨzim anɨdi. Eghtɨ amizim uan dapanim avaraghan koghɨva, a uan dapanarɨzim apɨrightɨ an otefegh. A uan dapanarɨzim otɨv, o bar a gisan aghumsɨgh, egh a uan dapanim avaragh.
+Gumazim Godɨn nedazimɨn mɨn ikia, Godɨn ziar ekiam ko gavgavim akakasi, kamaghɨn a uan dapanim avan markɨ. Ezɨ amizim, gumazimɨn ziar ekiam ko gavgavim akakasi.
+God amizimɨn nivafɨzimɨn gumazimɨn ingarizir puvatɨ. A gumazimɨn nivafɨzimɨn amizimɨn ingari. Egha God amizimɨn akurvaghasa nɨghnɨgha, gumazimɨn ingarizir puvatɨ. A gumazimɨn akurvaghasa nɨghnɨgha, amizimɨn ingari. 10 Egh enselba amizir kam gansɨ, kamaghɨn amizir kam uan dapanim avaraghtɨ, e bar fogh suam, a Godɨn ingangarim gami.*
11 E datɨrɨghɨn Ekiam ko porogha fo, amiziba uari baghavɨra itir puvatɨ, ezɨ gumaziba uari baghavɨra itir pu. Puvatɨ. Amizim gumazimɨn akurvazim, ezɨ gumazim amizimɨn akurvazim. 12 Faraghavɨra God gumazimɨn nivafɨzimɨn amizimɨn ingari. Kamaghɨra, datɨrɨghɨn gumazim amizimɨn nivafɨzimɨn otifi. Ezɨ God uabɨ, biziba bar dar mɨngarim.
13 Ia uari akar kam tuisɨgh, amizim uan dapanim avaraghan kogh, God ko mɨkɨmtɨ, arazir kam dera? 14 Nguazir kamɨn gumazamizibar arazim, kamaghɨn en aka, gumazimɨn dapanarɨzim ruaraghtɨ, a kamaghɨn derazir puvatɨ. 15 Eghtɨ amizimɨn dapanarɨzim ruaraghtɨ, kar an adiarir aghuarim. Guizbangɨra, God dapanarɨzir ruarim an dapanim avasa a ganɨngi.
16 Eghtɨ gumazitam nan mɨgɨrɨgɨar kaba adoghsɨ, a deravɨra kamaghɨn fogh, e arazir igharazitabar gɨn zuir puvatɨ, ezɨ Godɨn siosba uaghan arazir igharaziba itir puvatɨ.
Korinba Ekiam Gɨnɨghnɨzir Isamin Dughiam, arazir aghuim gamir puvatɨ
17 Kɨ datɨrɨghɨn arazitabar ia mɨkemeghtɨma, ia dar gɨn mangam. Kɨ gari, dughiar ia uari akuva Godɨn ziam fem, arazir aghuim otivir pu. Puvatɨ, arazir ia amim, mong derazir puvatɨ. Kamaghɨn, bizir kɨ ia mɨkɨmamim, kɨ ia fe moghɨn mɨgɨrɨgɨatam damuan kogham. 18 +Kɨ faraghavɨra kamaghɨn ia mɨkɨmasa, kɨ kamaghɨn oraki, dughiar ia Godɨn ziam fasa uari akuviba, ia uari abɨgha uari adosi. Ezɨ kɨ mong nɨghnɨzir gavgavim mɨgɨrɨgɨar kamɨn iti. 19 +(Kɨ kamaghɨn fo, ia uari abɨgh, egh deravɨra foghasa, ian gumazamizir manaba guizɨn God ifongezir arazibar gɨn zui.) 20 Egha ia Godɨn ziam fasa uari akuvir dughiam, ia ghaze, ia Ekiam Gɨnɨghnɨzir Isam api. Egha ia guizbangɨra anepir puvatɨ. 21 Ia damasava amigha, ian marazi vaghvagha faraghavɨra uari bagha dagheba isa da api. Ezɨ kamaghɨn marazi mɨtiriaba sara itima, marazi pamtemɨn dɨpar onganiba apava ongani. 22 +Manmaghɨn ami? Ia ti dagheba ko dɨpaba apir dɨpeniba puvatɨ? Ia ti ghaze, Godɨn sios, a pura bizim? Egha ia izava dagheba puvatɨzir aveghbuabagh amima, me aghumsɨsi. Kɨ manmaghɨn ia mɨkɨmam? Kɨ ti ia amir arazim bagh ian iziam fɨtɨ, ia bar akongegham? Puvatɨ. Bizir kam bagha, kɨ ian ziam famin akar aghuitamɨn ia mɨkɨman kogham. Bar puvatɨ.
Ekiam Iesus bret ko wainɨn dɨpam aposelbagh anɨngi
(Matyu 26:26-29 ko Mak 14:22-25 ko Luk 22:14-20)
23 +Akar kɨ ia mɨkemezim, kar Ekiamra na ganɨngi. Akar kam kamakɨn: Dɨmagarir Judas Iesus isava apanibar agharim gatɨzɨmɨn, Iesus bret inigha, 24 egha God mɨnabagha anebigha ghaze, “Kar nan nivafɨzim, kɨ ian akurvaghasa anenɨdi. Ia kamaghɨn damuva, na ginɨghnɨgh.” 25 +Me amegha gɨvazɨ, a wainɨn itarim inigha, kamaghɨram ami. A kamaghɨn mɨgei, “Wainɨn itarir kam, an Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam, kɨ uan ghuzimɨn a gamua gavgavim a ganɨdi. Ia anemamin dughiamɨn, ia anemɨva na ginɨghnɨgh.” 26 +Iesusɨn akar kam kamaghɨra en aka, zurara dughiaba ia bretɨn kam, ko wainɨn itarir kam ramɨva, ia Ekiamɨn ovevemɨn gun mɨkɨm, mangɨ dughiar a uamategh izamimɨn tugham.
E deravɨra uan naviba tuisɨghɨva Ekiam Gɨnɨghnɨzir Isam ramam
27 +Eghtɨ gumazitam Ekiamɨn bret o an wainɨn itarimɨn apir dughiamɨn, an arazir aghuitam damuan koghtɨ, kamaghɨn an arazir kurabar Ekiamɨn ghuzim ko nivafɨzim gami. 28 +Gumazim faragh deraghvɨra uan navim tuisɨghɨva, egh bretɨn kam ko wainɨn itarimɨn damɨ. 29 Kamaghɨn gumazitam Ekiamɨn nivafɨzimɨn mɨngarim gɨfoghan koghɨva, bret ko wainɨn itarimɨn damɨva, a uabɨ paz uabɨ damuam, eghtɨ God ivezir kuram a danɨngam. 30 Bizir kam baghavɨra gumazamizir ian tongɨn itir avɨriba gavgavim puvatɨgha, ariava egha marazi ariaghɨre. 31 +Ezɨ e deravɨra uari uan naviba tuisɨgh damɨva, egh e osɨmtɨziba inian kogham. 32 +Ekiam kamaghɨn ifonge, e nguazimɨn itir gumazamiziba ko ovengan kogham. Egha kamaghɨn an en arazir kuraba akɨrasa osɨmtɨziba e ganɨdi.
33 Kamaghɨn amizɨ nan adarazi, dughiar ia Ekiam Gɨnɨghnɨzir Isam ramasa uari akuvamimɨn, ia igharaz adaraziv zuam. 34 Ian tav mɨtiriam an aghɨtɨma, a uan dɨpenimɨn damegh. Kamaghɨn ia uari akuvir dughiamɨn, God ivezir kuram ia danɨngan kogham. Mɨgɨrɨgɨar maba ikiavɨra iti, kɨ izɨ ian ganamin dughiamɨn, da akɨram.
+ 11:1 1 Ko 4:16, Ef 5:1, Fl 3:17, 2 Te 3:9 + 11:3 Stt 3:16, 1 Ko 3:23, 15:27-28, Ef 5:23, 1 Pi 3:1, 3:5-6 + 11:7 Stt 1:26-27, Je 3:9 + 11:8 1 Ti 2:13 * 11:10 (11:10) Grighɨn akam vezɨn kamɨn deravɨra bigha mɨgeir puvatɨ. Gumazir maba kamaghɨn nɨghnɨsi, Pol ghaze, amiziba uan dapaniba aver puvatɨgha, egha Godɨn akam azenim garɨsi, ezɨ arazir kam mati me gumaziba ziar ekiam me ganɨdi. Kamaghɨn me uan dapaniba avɨtɨ, me bar fogh suam, amiziba Godɨn ingangarim gami. + 11:18 1 Ko 1:10-12, 3:3 + 11:19 Lo 13:3, 1 Jo 2:19 + 11:22 Je 2:5-6 + 11:23 Mt 26:26, Mk 14:22, Lu 22:19 + 11:25 Kis 24:6-8, Jer 31:31-34, Sek 9:11, Hi 8:8-13 + 11:26 Jo 14:3, Ap 1:11, 1 Te 4:16, MAA 1:7 + 11:27 Nam 9:10, 9:13, Jo 6:51, 6:63-64, Hi 10:29 + 11:28 Mt 26:22, 2 Ko 13:5, Ga 6:4 + 11:31 Sng 33:5, 1 Jo 1:9 + 11:32 Sng 94:12-13, Hi 12:5-6, 12:11