12
Pol Godɨn Duam anɨngizir bizir aghuir guar avɨribav gei
Nan adarasi, kɨ datɨrɨghɨn deravɨra Godɨn Duam anɨngizir bizir aghuibar ia mɨkɨmasa. +Ia kamaghɨn fo, ia fomɨra Kraisɨn adarazir otivizir puvatɨzir dughiamɨn, biziba tintinimɨn ia getuima, ia mɨgei puvatɨzir marvir guar kaba pura dar gɨn zui. +Kamaghɨn amizɨ, ia kamaghɨn foghasa kɨ ifonge, Godɨn Duam gumazitamɨn ikɨtɨma a kamaghɨn mɨkemeghan kogham, “Iesus, a ikufigh.” Ezɨ uaghan Godɨn Duam puvatɨzir gumazitam kamaghɨn mɨkemeghan kogham, “Iesus, an Ekiam.”
+Godɨn Duam bizir aghuir guar avɨribagh ami, egha Duar kamra ada nɨdi. +God bagha ingarir tuavir guar avɨriba iti, ezɨ e Ekiar kamra bagha ingari. Ingangarim gamir arazarazir avɨriba iti, ezɨ Godɨn vamɨrara gavgavim ko fofozim bar gumazamizibagh anɨdima, me ingangarir kabagh ami.
+Godɨn Duam gumazamiziba vaghvagha men aven uan ingangarim akakasi, egh tuavir kamɨn a gumazamiziba bar men akurvagham. +Gumazir mam, Godɨn Duam akar nɨghnɨzir aghuiba itim mɨkɨmasa gavgavim a ganɨdi. Egha gumazir igharazim, Duar kamra akar fofozim bar izɨvazim mɨkɨmasa gavgavim a ganɨdi. +Duar kamra, nɨghnɨzir gavgavim ikiasa gavgavim gumazir mam ganɨdi. Egha Duar kamra, arɨmariar gumaziba amutɨ, me ghuamaghamin gavgavim gumazir igharazim ganɨdi. 10 +Egha igharazitav, a mirakelbagh amir gavgavim a ganɨdi. Egha igharazitav, a Godɨn otivir akabar gun mɨgeir gavgavim a ganɨdi. Egha igharazitav, a duaba tuisɨghamin gavgavim a ganɨdi. Egha igharazitav, Godɨn Duamɨn otivir mɨzer guar avɨribav kɨmamin gavgavim a ganɨdi. Egha igharazitav, a mɨzer kabagh ighavkɨnamin gavgavim a ganɨdi. 11 +Duar vamɨra, anarɨra bizir kaba bar dagh ami. A uabɨ ifongezɨ moghɨn, bizir aghuarir mam isa gumazir mam ganɨga, egha ua bizir igharazir aghuir mam isa, gumazir igharazim ganɨdi.
E bar moghɨra, e mati nivafɨzir vamɨran akuaba
12 +Gumazir nivafɨzir vamɨra, egha an akuar avɨriba iti. Ezɨ akuar avɨrir kaba, nivafɨzir vamɨran poro. Ezɨ Krais uaghan kamaghɨra. 13 +Ezɨ, Duar vamɨra bar moghɨra e ruezɨ, e nivafɨzir vamɨran mɨn iti. E Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumaziba, ko ingangarir gumazir kɨniba ko fɨriaghrezir gumaziba, Godɨn Duam bar moghɨra e gamizɨ, mati gumazamizir avɨriba uari inigha dɨpar itarir vamɨran api moghɨn, e uari inigha Godɨn Duam ko poro.
14 E fo, nivafɨzim an akuar vamɨra puvatɨ, an akuar avɨriba iti. 15 Eghtɨ suem suam, “Kɨ dafarim puvatɨ, egha kɨ nivafɨzimɨn akuam pu,” puvatɨ, suem a nivafɨzimɨn akuar mam. 16 Eghtɨ kuarim suam, “Kɨ damazim puvatɨ, egha kɨ nivafɨzimɨn akuam pu,” puvatɨ, kuarim a nivafɨzimɨn akuar mam. 17 Eghtɨ nivafɨzim bar moghɨra damazimra, a manmaghɨn oragham? Egh nivafɨzim bar moghɨra kuarimra, a manmaghɨn bizibav ghuriabar amuan? 18 +Ezɨ guizɨn nivafɨzim kamaghɨn puvatɨ. God an akuaba a uabɨ ifongezɨ moghɨn, vaghavagha bar da isa an poke. 19 Nivafɨzim an akuar vamɨra ikɨva, kamaghɨn a guizɨn nivafɨzim puvatɨ. 20 Ezɨ nivafɨzim a kamaghɨn puvatɨ. Nivafɨzim akuar avɨriba iti, egha da bar nivafɨzir vamɨran poke.
21 Eghtɨ damazim kamaghɨn dafarimɨn mɨkɨman kogham, “Nɨ ikian koghtɨ, kɨ uabɨra deravɨra ikiam.” Eghtɨ dapanim uaghan kamaghɨn suem mɨkɨman kogham, “Nɨ ikian koghtɨ, kɨ uabɨra deravɨra ikiam.”
22 Puvatɨ. Nivafɨzimɨn akuar maba, e dav gɨa ghaze, da gavgaviba puvatɨgha egha da pura biziba, eghtɨ da ikian koghtɨ, nivafɨzim deraghvɨra ikian kogham. Bar puvatɨgham. 23 Egha nivafɨzimɨn akuar maba, e dav gɨa ghaze, da derazir puvatɨ. Egha e bar deravɨra da asɨi. Egha nivafɨzimɨn akuar e aghumsɨziba, e bar deravɨra da ave. 24 Egha nivafɨzir akuar igharaziba, e da ave puvatɨ, da pura iti. God bar deravɨra nivafɨzimɨn akuaba ingarizɨ da bar uari akufa. Egha kamaghɨn nivafɨzir akuar iziaba puvatɨzibagh amizɨ, da uaghan ziar ekiaba iti. 25 God kamaghɨn ifonge, nivafɨzimɨn akuaba uari abɨghan kogh, egh bar uari inigh uarir akurvaghsɨ nɨghnɨgham. 26 Kamaghɨn amizɨ, nivafɨzimɨn akuatam mɨzazim inightɨ, nivafɨzimɨn akuaba uaghan bar mɨzazim iniam. Eghtɨ nivafɨzimɨn akuatam ziar ekiam inightɨ, nivafɨzir akuar igharaziba uaghan a ko bar akongegham.
27 +Ia bar moghɨra Kraisɨn nivafɨzim. Egha ia vaghavagh an nivafɨzimɨn akuaba. 28 +Egha God siosɨn ingangarim damuasa, faragha aposelbav sefe, egha aposelba gɨn an otivir akabar gun mɨgeir gumazamizibav sefe, egha men gɨn God ifongezir arazibar igharaz darazir sure gamir gumazamizibav sefe. Egha uaghan mirakelbagh amir gumazamiziba ko, gumazir arɨmariabagh amima, da ghuamaziba ko, gumazamizir igharaz darazir akurvaziba ko, siosɨn ingangaribar amuasa gumazamizibav gɨa ingangariba vaghvagh me ganɨdiba ko, Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzebav geir gumazamizibav sefe. 29 Ezɨ manmakɨn? Me ti bar aposelbar ingangarim damuam? Me ti bar Godɨn otivir akabar gun mɨgeir ingangarim damuam? Me ti bar gumazamizibar sure gamir ingangarim damuam? Me ti bar mirakelbagh amir gavgavim ikiam? 30 Me ti bar arɨmariabar amutɨ da ghuamaghamin gavgavim ikiam? Me ti bar Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzebav kɨmam? Me ti bar mɨzer kabagh ighavkɨnamin fofozim ikiam? Bar puvatɨ, me bar vaghavagha ingangariba iti. 31 +Ia Godɨn Duam anɨdir gavgavir faragha zuiba ia da inisɨ, bar ifongegh. Eghtɨ kɨ datɨrɨghɨn arazir faraghavɨra itim, kɨ ian akagham.
+ 12:2 Sng 115:5-7, Hab 2:18-19, 1 Ko 6:11, Ef 2:11-12, 1 Pi 4:3 + 12:3 Mt 16:17, Mk 9:39, 2 Ko 3:5, 1 Jo 4:2-3 + 12:4 Ef 4:4, Hi 2:4, 1 Pi 4:10 + 12:5 Ro 12:6-8, Ef 4:11 + 12:7 1 Ko 14:26, Ef 4:7, 1 Pi 4:10-11 + 12:8 1 Ko 13:2, 2 Ko 8:7 + 12:9 Mt 17:19-20, 1 Ko 13:2, 2 Ko 4:13, Je 5:14 + 12:10 Ap 2:4, Ro 12:6, 1 Ko 14:5, 14:29, 1 Jo 4:1 + 12:11 Ro 12:4-8, 1 Ko 7:7, 2 Ko 10:13, Hi 2:4 + 12:12 Ro 12:4-5, 1 Ko 10:17, Ga 3:16, Ef 4:4, 4:16 + 12:13 Jo 6:63, Ro 6:5, Ga 3:28, Kl 3:11 + 12:18 Ro 12:3, 1 Ko 3:5, 12:11, 12:28 + 12:27 Ro 12:5, Ef 1:23, 5:30, Kl 1:24 + 12:28 Ap 13:1, Ro 12:6, Ef 2:20, 4:11-12 + 12:31 1 Ko 14:1