13
E gumazamizir igharaziba bar me gifuegham
Kɨ enselba mɨgeir mɨzeba o nguazimɨn itir gumazibar akabav geir fofozim ikɨva, egh kɨ igharaz darazi ifongeghan koghtɨ, da pura bizim. Kɨ mati dɨbɨarimɨn mɨn pura nɨdi, egha belon mɨn pura tɨngazi. +Eghtɨ God gavgavim na danightɨ, kɨ an otivir akabar gun mɨgeir gavgavim ikɨva, egh Godɨn nɨghnɨzir mogomebagh fogh, egh fofozir avɨriba bar ikɨva, eghtɨ nan nɨghnɨzir gavgavim bar ekevegh na damutɨ kɨ mɨghsɨaba munamangamin gavgavim ikiam. Eghtɨ kɨ igharaz darazigh ifongeghan koghɨva, kɨ mati pura bizim. +Kɨ bizir itiba bar da isɨ onganarazibar anɨghɨva, egh uaghan uan nivafɨzim ateghtɨ, me nan suiragh nan nivafɨzim avimɨn na daboroghtɨ, eghtɨ kɨ igharaz darazigh ifongeghan koghtɨ, nan arazir kaba tong bar nan akuraghan kogham.*
+Gumazir igharaz darazigh ifongezim, arazir kaba an iti. A zuamɨra atarir puvatɨgha, arazir aghuibar gumaziba bar me gamua, egha igharaz darazir biziba bagha navim ikuvir puvatɨgha, a uabɨ uan ziam fer puvatɨ. +Gumazir kam, an akaba batozir arazim gamir puvatɨgha, egha uabɨ uabɨ gɨnɨghnɨzir puvatɨgha, egha zuamɨra navim isir puvatɨgha, egha an arazir kurar me a gamibagh nɨghnɨghavɨra itir puvatɨ. +An arazir kuraba bagha aguer pu. Puvatɨ, an agorogem guizɨn araziba bagha iti. +Gumazir igharaz darazigh ifongezim, bizir kaba an otivam. A biziba bar da atertɨ, bizitam anebɨnan kogham. Egh a nɨghnɨzir gavgavir Godɨn itim ateghan kogham. Egh bizir aghuir a fogh a iniamiba bagh mɨzuam ikɨva, egh osɨmtɨzibar dughiamɨn a tugh gavgavigh irɨghan kogham.
Ezɨ igharaz darazigh ifongezir arazir kam gɨvaghan kogham. Bar puvatɨ. Godɨn otivir akabar gun mɨgeir arazim mangɨ gɨvagham. Eghtɨ Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzeba mangɨ gɨvagham. Eghtɨ gumazibar fofozir guar avɨriba, da uaghan mangɨ gɨvagham. Guizbangɨra, en fofozim mong otefe, ezɨ arazir e Godɨn otivir akaba gun mɨgeim, a uaghan mong otefe. 10 Eghtɨ gɨn otivamin bizim, a guizbangɨra bar deragh, egh bizitam gasaghan kogham. Eghtɨ dughiar kamɨn, bizir mong otevezir kaba, da gɨvagham. 11 Kɨ borimra ikiava, kɨ borimɨn mɨn mɨgɨava amuava, egha borimɨn mɨn nɨghnɨgha, egha borimɨn mɨn bizibagh fofosi. Egha kɨ gumazir aruamɨn otogha, egha ua boribar arazir kabagh amir puvatɨ. 12 +Godɨn bizir e datɨrɨghɨn gariba, e deravɨra dar garir puvatɨ, mati e ganganimɨn aven dar gari. Eghtɨ gɨn izamin dughiamɨn, e deraghvɨra Godɨn guamɨn ganɨva a gɨfogham, mati datɨrɨghɨn God bar deravɨra e gɨfozɨ moghɨn.
13 +Guizbangɨra, arazir pumuning ko mɨkezim zurara ikɨvɨra ikiam. Dara kara: nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itim ko, bizir aghuir e iniamiba bagha mɨzuair arazim ko, igharaz darazigh ifongezir arazim. Egha arazir mam, arazir igharazibagh afiragha bar faraghavɨra iti. Kar, igharaz darazigh ifongezir arazim.
+ 13:2 Mt 17:20, 21:21, Mk 11:23, Lu 17:6, 1 Ko 12:8-10, 12:28 + 13:3 Mt 6:2 * 13:3 (13:3) Grighɨn akamɨn akɨnafarir ghuriba bar vezɨn kamɨn mɨgɨrɨgɨaba da uaghara zuir puvatɨ. Akɨnafarir maba akar kam iti, “kɨ uaghan uan nivafɨzim ateghtɨ, me nan suiragh nan nivafɨzim avimɨn na daboroghtɨ, kɨ aremegham.” Ezɨ maba akar kam iti, “Me nan suiragh na gekuigh mangɨtɨma, kɨ ziar ekiam iniam.” + 13:4 Snd 10:12, 1 Pi 4:8 + 13:5 1 Ko 10:24, Fl 2:4 + 13:6 Sng 10:3, Ro 1:32, 12:9, 2 Jo 4 + 13:7 Ro 15:1, 1 Ko 9:12, Ga 6:2, 2 Ti 2:24, 1 Pi 4:8 + 13:12 Mt 18:10, 2 Ko 3:18, 5:7, Fl 3:12, Je 1:23, 1 Jo 3:2 + 13:13 1 Te 1:3, 1 Jo 4:16