14
Ia Godɨn otivir akabar gun mɨkɨmsɨ bar ifongegh
+Ia igharaz darazigh ifongeghsɨ pamtemɨn ingar. Egh ia Godɨn Duam anɨdir gavgaviba inisɨ bar gavgafigh. Ezɨ Godɨn otivir akabar gun mɨgeir gavgavim, a gavgavir mabar fara, eghtɨ ia inisɨ bar ifongegh. +E fo, Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzebav geir gumazim, a gumazir igharazim mɨgeir puvatɨ. A Godɨn mɨgei. Guizbangɨra, gumazitam a mɨgeir bizibagh fozir puvatɨ. A Godɨn Duamɨn gavgavimɨn, guizɨn akar mogomebav gei. Ezɨ gumazir Godɨn otivir akaba gun mɨgeim, a gumazamizibav gɨa, men nɨghnɨzir gavgaviba gavgavim dagh anɨga, arazir aghuibar amuasa me abɨrava, men navibagh amima da dera. Ezɨ Godɨn Duam otivaghirir mɨzebav geir gumazim, a uabɨra uabɨn akurvasi. Ezɨ gumazir Godɨn otivir akaba gun mɨgeim, a siosɨn gumazamiziba uari akuvir dughiamɨn, a bar men akurvasi. +Ia bar, Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzebav kɨmasa, kɨ ifonge. Egh ia uaghan Godɨn otivir akabar gun mɨkɨmasa, kɨ guizbangɨra bar ifonge. Gumazitam Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzebav kɨmtɨ, dagh ighavkɨnamin gumazitam ikɨva akabagh ighavkɨntɨma, siosɨn aven itir adarazi gavgavim iniam. Akam ighavkɨnamin gumaziba puvatɨghtɨ, eghtɨ gumazir Godɨn otivir akabar gun mɨgeim, an ingangarim bar ekevegha, a gumazir Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzebav geimɨn ingangarim gafira.
Nan adarasi, ia deravɨra akar kam gɨnɨghnɨgh. Kɨ ia bagh izɨva, Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzebav kɨmɨva, kamaghɨn kɨ manmaghɨn ian akuragham? Kɨ ian akurvaghsɨ, kɨ mɨgɨrɨgɨar God nan akazitaba, o fofozir aghuir taba, o Godɨn otivir akataba, o ian sure damuamin akataba, kɨ ia danɨngam.
Ia bizir kam ginɨghnɨgh. Bizir arareir aghuiba, mati marvim o gita, da gumazibar mɨn duaba itir puvatɨ. Egh da deraghvɨra arangan koghɨva, egh deraghvɨra uan ingangarim damuan kogham. Egh kamaghɨn e manmaghɨn fogh suam, me ighiar manam gami? Kamaghɨra sɨgham deraghvɨram arangan koghtɨ, tina mɨdorozim damusɨ biziba iniam? Ia uaghan kamaghɨra. Ia Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzebav kɨmtɨma, eghtɨ gumaziba ian akaba baraghan asaghɨva, egh manmaghɨn mɨgɨrɨgɨar kabar mɨngaribagh fogham? Nɨn mɨgɨrɨgɨaba, mati gumazibar tuaghagɨriabav gei, egha pura zui. 10 Nguazimɨn itir nguibar akar bar avɨriba iti. Egha da bar akar mɨngariba iti. 11 Eghtɨ kɨ gumazitam mɨkɨmamin mɨgɨrɨgɨam gɨfoghan kogh, egh nɨghnɨgh suam, a nguibar akar igharazimɨn gumazim. Eghtɨ a uaghan kamaghɨn nɨghnɨgh suam, kɨ nguibar akar igharazimɨn gumazim. 12 Arazir kamra, ian tongɨn otivam. Kɨ fo, ia Godɨn Duam anɨdir gavgaviba iniasa bar ifonge. Egh ia siosɨn aven itir darasi gavgavim me danɨngamin gavgaviba, ia da inisɨ pamtemɨn ingar.
Pol Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzebav geir arazim mɨgei
13 Ezɨ gumazir Godɨn Duam otivaghirir mɨzebav geim, a God ko mɨkɨmɨva, a uan akar kaba ighavkɨnamin gavgavim inisɨ, Godɨn azangsɨgh. 14 Ia fo, kɨ Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzebar God ko mɨkɨmtɨ, kamaghɨn nan duam God ko mɨgeima, na nɨghnɨzim pura iti. 15 +Kamaghɨn kɨ manmaghɨn damuam? Kɨ uan duamɨn God ko mɨkɨmɨva, egh uaghan uan nɨghnɨzimɨn God ko mɨkɨmam. Kɨ uan duamɨn ighiam bangɨva, egh uaghan uan nɨghnɨzimɨn ighiam bangam. 16 Nɨ kamaghɨn damuan kogh, egh nɨ duamɨn aven God mɨnabɨtɨ, gumazir kɨnitam ian tongɨn ikɨva, nɨ amir mɨgɨrɨgɨar kam gɨfoghan koghɨva, a manmaghɨn nɨn mɨnabir mɨgɨrɨgɨam gɨfogh suam, “A guizbangɨra?” A foghan kogham, nɨ tizibav gei. 17 Guizbangɨra, nɨ God mɨnabir mɨgɨrɨgɨam a bar deragham. Eghtɨ gumazir igharazim bar akurvazitam inighan kogham.
18 Kɨ Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzeba dughiar avɨribar dav gei, egha arazir kamɨn kɨ bar ia gafira. Kamaghɨn kɨ God mɨnabi. 19 Egh siosɨn aven itir gumazamiziba uari akuvir dughiamɨn, kɨ men sure damusɨ, egh akar otevir 5 pla me foghsɨ men mɨkɨmam, kamaghɨn deragham. Egh Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzer bar avɨribar me mɨkɨman kogham.
20 +Nan adarasi, ian nɨghnɨziba aghɨribar mɨn ikian markɨ. Egh ia borir iririvibar mɨn arazir kurabagh ami puvatɨzɨ moghɨn ikɨ. Eghtɨ ian nɨghnɨziba, da gumazamizir aruabar nɨghnɨzibar mɨn ikɨ. 21 +Godɨn Akɨnafarimɨn aven osizirim kamaghɨn iti,
 
“Ekiam kamaghɨn mɨgei, Gumaziba nguibar igharazibar akabav geir tuavimɨn,
kɨ dar aven gumazamizir kabav kɨmam.
Kɨ nguibar igharazibar gumazibar amutɨ, me me mɨkɨmtɨ,
eghtɨ me nan akaba baraghan aghuagham.”
 
22 Kamaghɨn amizɨ, Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzebav geir gavgavim, God nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itir puvatɨzibar akakaghasa, anenɨngi. Egha a nɨghnɨzir gavgavim itiba bagha anenɨngizir puvatɨ. Egha Godɨn otivir akabar gun mɨgeir gavgavim, God nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itibar akakaghasa, anenɨngi. Egha nɨghnɨzir gavgavim puvatɨziba bagha, anenɨngizir puvatɨ.
23 +Kamaghɨn, siosɨn gumazamiziba uari akuvaghamin dughiamɨn, ia bar moghɨra Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzebav kɨmtɨ, eghtɨ gumazamizir kɨniba o nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itir puvatɨziba aven izɨ, ia baragh suam, ia ti ongani. 24 +Eghtɨ ia bar moghɨra Godɨn otivir akabar gun mɨkɨmtɨ, gumazir kɨnitam o nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itir puvatɨzitav aven izɨ, ia baraghtɨ, ian mɨgɨrɨgɨaba an navim bɨragh, egh a damutɨ, a fogh suam, kɨ arazir kurabagh ami. 25 +Nɨghnɨzir mogomer an navimɨn itiba, da azenim girɨgham. Eghtɨ a tevimning apɨrigh magɨrɨgh, Godɨn ziam fɨ, egh suam, “Guizbangɨra, God ian tongɨn iti.”
Siosɨn gumazamiziba uari akuvir dughiamɨn, me deravɨra bizibar amu
26 +Kamaghɨn amizɨ, nan adarasi, ia uari akuva Kraisɨn ziam fer dughiamɨn, ia manmaghɨn damuam? Ia bar moghɨra ingangariba iti. Gumazir mam Godɨn ziam fer ighiam iti, ezɨ mav suren mɨgɨrɨgɨam iti, ezɨ mav God an akakazir mɨgɨrɨgɨam iti, ezɨ mav Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzev gɨrɨgɨam iti, ezɨ gumazir igharazim mɨzev gɨrɨgɨar kam ighavkɨnamin gavgavim iti. Egh bizir ia damuamiba bar, ia gavgavim sios danɨngsɨ, ia dar amu. 27 Egh tarazi Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzebav kɨmsɨ, gumazamizir pumuning o gumazamizir pumuning ko mɨkezimra, dav mɨkɨmam. Egh me uaghara mɨkɨman markɨ. Tav mɨkemeghtɨma, tav mɨkɨm. Eghtɨ tav men mɨzev gɨrɨgɨabagh dagh ighɨvkɨn. 28 Ezɨ akam ighɨvkɨnamin gumaziba puvatɨghtɨ, gumazir Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzebav geiba, me nɨmɨra ikɨ, egh me God ko nɨmɨra uariv kɨm.
29 +Eghtɨ gumazamizir pumuning, o gumazamizir pumuning ko mɨkezim, me Godɨn otivir akaba gun mɨgeir gavgavim ikɨva, egh merara akam akunam. Eghtɨ igharaz darazi men akaba tuisɨgh. 30 Ezɨ tav daperaghav ikɨtɨ, God mɨgɨrɨgɨatam an akaghtɨ, gumazir faragha mɨgeim, a nɨmɨra ikɨ. 31 Tuavir kamɨn, ia bar Godɨn otivir akaba vaghvagh dar gun mɨkɨmam, kamaghɨn siosɨn gumazamiziba bar fofozim ko gavgavam iniam. 32 Gumazamizir Godɨn otivir akaba gun mɨgeir gavgaviba itiba, me deraghvɨra uan gavgaviba gativagh dar gan. Egh dar dughiamra, me dav kɨm. 33-34 +Ia fo, God okam nɨghnɨzir arazim gamima an otivir puvatɨ. A uan biziba bar deravɨra dar kɨri. Egha, e navir vamɨran ikɨ deraghvɨra ikiasa, a kamaghɨn ifonge.
Siosɨn gumazamiziba Godɨn ziam fasa uari akuvir dughiamɨn, amiziba bizibav kɨman markɨ. Me pura nɨmɨra ikɨ. Godɨn gumazamizibar siosba bar, arazir kam iti. Amiziba faragh mangan kogham, me puram apengan ikɨ, mati Moses Osirizir Araziba mɨkemezɨ moghɨn. 35 Amizim bizitam gɨfoghsɨ, mangɨ uan dɨpenimɨn uan pamɨn azangsɨgh. Amizim sios uari akuvir dughiamɨn bizibav kɨmɨva, kamaghɨn a uabɨ aghumsɨzim uabɨ danɨngam.*
36 Guizbangɨra, Godɨn akam faragha ian tongɨn otogha, egha tintinimɨn ghuzir puvatɨ. Egha an akam ia baghavɨra izezir puvatɨ! 37 +Eghtɨ gumazitam suam, a Godɨn otivir akabar gun mɨgeir gumazir mam, o a gumazir Godɨn Duam nɨghnɨzir aghuim anɨngizir mam, a kamaghɨn fogh suam, bizir kɨ ia bagha osirizim, kar Ekiam anɨngizir akar gavgaviba. 38 Eghtɨ a nan akar kam baraghan koghtɨ, ia an akam baraghan markɨ.
39 +Kamaghɨn amizɨ, nan adarasi, ia Godɨn otivir akabar gun mɨkɨmsɨ, bar ifongegh. Egh Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzebav kɨmsɨ uarir anogoroghan markɨ. 40 +Ia uari akuvir dughiabar, ia arazir aghuimɨn gɨn mangɨva, bar deraghvɨra bizibar amu.
+ 14:1 1 Ko 12:31, 14:39 + 14:2 Ap 2:4, 10:46 + 14:5 Nam 11:29 + 14:15 Sng 47:7, Ef 5:19, Kl 3:16 + 14:20 Mt 18:3, Ro 16:19, Ef 4:14, Fl 3:15, Hi 5:12-14, 1 Pi 2:2 + 14:21 Ais 28:11-12, Jo 10:34 + 14:23 Ap 2:13 + 14:24 Jo 16:8 + 14:25 Ais 45:14, Sek 8:23, Jo 4:19 + 14:26 1 Ko 12:7-10, 2 Ko 12:19, Ef 4:12 + 14:29 Ap 17:11, 1 Te 5:19-22 + 14:33-34 1 Ko 11:3, 14:40, Kl 3:18, 1 Ti 2:11-12, Ta 2:5, 1 Pi 3:1 * 14:35 (14:34-35) Pol, sios uari akuvaghtɨ, dughiar kam amiziba bizitam mɨkɨman men anogoroghezir pu. Puvatɨ, Pol sapta 11ɨn mɨgɨa ghaze, amiziba God ko mɨkɨmɨva, egh Godɨn otivir akabar gun mɨkɨmam. (Nɨ 1 Korin 11:5ɨn gan.) Pol kamaghɨn ifonge, Godɨn gumazamiziba, me uari akuvir dughiamɨn, uarira uarigh nɨghnɨgh, Godɨn Duam anɨngizir gavgavibar deravɨra ingangarim damu, egh Godɨn ziam fam. Pol sios gavgavighasa, egha akar kam me ganɨngi. Korinɨn amiziba ti Godɨn otivir akabar gun mɨgeir arazim, ko Godɨn Duamɨn otivaghirir mɨzebav geir arazim mɨgɨa, mɨzem gɨrɨghɨrɨgha nɨgɨnir avɨribagh ami. Ezɨ bizir kam, Godɨn ziam fer arazim, akoravɨra ikia an tuavim apɨri. Pol ghaze, Korinɨn amiziba mɨzem gɨrɨghɨrɨgh azangsɨzir avɨribav kɨm, egh Godɨn ziam fer arazimɨn tuavim apɨran kogham. Me azangsɨziba ikɨ, uan paba dɨpenimɨn men azangsɨgh. + 14:37 2 Ko 10:7, 1 Jo 4:6 + 14:39 1 Ko 12:31, 1 Te 5:20 + 14:40 1 Ko 14:33, Kl 2:5