12
God irebamɨn mɨn amir bizimɨn, akar avɨribar Polɨn mɨkeme
Ezɨ tuaviba ua puvatɨ. Kɨ uabɨ uan ziam fam. Arazir kam guizbangrama en akuraghan kogham. Ezɨ markɨ, kɨ irebaba ko akar mogomer God nan akazibav kɨmam. Kɨ Kraisɨn adarazir mav gɨfozɨ, God fomɨra, 14 plan azenibar faragha, a inigha ghua namba 3 overiamɨn ghuavanabogha Godɨn Nguibamɨn oto. Kɨ fozir puvatɨ, a ti uan nivafɨzim sara ghu, o a uan nivafɨzim ategha duamɨn ghu. God uabɨra bizir kam gɨfo.* 3-4 Kɨ kamaghɨn fo, God gumazir kam inigha uan Nguibar Aghuarimɨn ghu. (A uan nivafɨzim ikiavɨra iti, o uan nivafɨzim ategha duamɨn iti, kɨ fozir puvatɨ, God uabɨra fo.) Egha a Nguibar Aghuarir kamɨn ikia akar gumazibav kɨman koghamiba barasi, ezɨ akar kaba akunamin anogorozim iti. +Kɨ gumazir kamɨn ziam fasa ifonge, egh kɨ uabɨra uan ziam fan kogham. Kɨ kamaghɨn mɨkɨm suam, kɨ gavgaviba puvatɨ, egh kɨ bizir kam baghɨvɨrama uan ziam fam.
+Kɨ guizbangɨn uan ziam fɨsɨ, kɨ gumazir onganimɨn mɨn mɨkɨman kogham. Kɨ guizɨn akamra akunam. Kɨ ghaze, gumazamiziba nan nɨghnɨzimra gɨn mangɨ egh ziar ekiam na danɨngan, kɨ aghua. Nan nɨghnɨzim kamakɨn: Me nan arazir kɨ amiba, ko akar kɨ kuribara gan, egh arazir kamɨn me nɨghnɨzir aghuim nan ikɨ. Kamaghɨn, kɨ uabɨra uan ziam fan aghua.
Bizim dɨkonir atarimɨn mɨn Polɨn mɨkarzim mɨtifi
+God bizir bar aghuiba nan akakaki, egha kamaghɨn aghua, kɨ bizir kabagh nɨghnɨgh egh kɨ uan arazim bagh bar akuegham. Ezɨ a dɨkonir atarimɨn mɨn garir bizir mam ataghizɨ a iza nan mɨkarzim mɨtiva na ko ikiavɨra iti. Bizir kam, a Satanɨn ingangarir gumazim, a na dɨkabɨraghtɨ kɨ bar akuegh egh uabɨra uan ziam fan koghasa, a ize. +Kɨ dughiar 3 plan bizir kam batoghasa Ekiamɨn azangsɨgha a gakaghone. +Ezɨ a kamaghɨn na mɨgei, “Nan apangkuvim nɨ baghavɨra iti, eghtɨ nɨ bizitam oteveghan kogham. Guizbangɨra, nan gavgavim, gumazir gavgaviba puvatɨziba, bar me gizefi.” Ekiam kamaghɨn mɨkemezɨ, kɨ datɨrɨghɨn gumazir gavgaviba puvatɨzimɨn mɨn ikia bar akuegha iti, eghtɨ Kraisɨn gavgavim na ko ikɨ na avaragham. 10 +Guizbangɨra, dughiar kɨ gavgaviba puvatɨzim, dughiar kamra kɨ gavgavir bar ekiam iti. Kamaghɨn amizɨ, Kraisɨn ziam bangɨn kɨ gavgaviba puvatɨ, ezɨ gumaziba pazavɨra na gami, ezɨ osɨmtɨzir avɨriba na batifi, ezɨ gumaziba arazir kurabar na gami, ezɨ gumaziba bar na gasɨghasɨghasava ami. Ezɨ kɨ arazir kabagh nɨghnɨgha nan navir averiam bar deravɨra uabɨn asugha iti.
Pol Korinɨn itir Kraisɨn adarazir nɨghnɨzir gavgavim damightɨ me gavgavighasa ifonge
11 +Kɨ mɨgeir mɨgɨrɨgɨar kam, a gumazir onganimɨn mɨgɨrɨgɨamɨn mɨn ghu. Ezɨ ia uari na gamizɨ, kɨ mɨgɨrɨgɨar kam gami. Ia nan arazir aghuiba dar, gun mɨkemeghtɨ, deragham. Ia kamaghɨn amizir puvatɨ, kɨ uabɨ mɨgei. Guizbangɨra kɨ pura bizim, egha kɨ ian “Aposelɨn Ekiaba” bar men apengan itir puvatɨ. 12 +Kɨ ian tongɨn ikia egha bizir bar avɨribagh ami, egha kamaghɨn uabɨ ian aka, kɨ guizɨn Aposel. Kɨ tugha gavgavigha osɨmtɨziba ateri, egha mirakelɨn avɨriba, ko dɨgavir kuram gamir araziba, ko Godɨn gavgavim itir ingangariba, ian tongɨn dagh ami. Ezɨ bizir kaba kamaghɨn nan ian akazɨ ia fo, kɨ Godɨn ingangarim gami. 13 +Kɨ siosɨn igharazibagh amir arazibara, kɨ uaghan dar ia gami. Bizir bar vamɨra, kɨ ian tongɨn a gamizir puvatɨ, a kamakɨn: Kɨ dagɨabar uabɨn akurvaghasa osɨmtɨzim ia gatɨzir puvatɨ. Kar kɨ pazava ami, o? Kɨ paza damightɨ, ia nan arazir kurar kam gɨn amadagh.
14 +Kɨ datɨrɨghɨn namba 3ɨn dughiamɨn ia bagh izasa. Kɨ izegh uam osɨmtɨzim ia danɨngan kogham. Kɨ ian biziba iniasa puvatɨ, kɨ iarara iniasa. Ia fo, boriba uan ameboghfeziaba bagh dagheba buri dar pozim mɨkɨnan kogham. Puvatɨ. Ameboghfeziaba uan boriba bagh dagheba buriva dar pozim mɨkɨnamin ingangarim iti. 15 +Kɨ uan biziba isɨ ia danɨngasa bar akuegha iti. Egha kɨ ian duabar akurvaghsɨ, bar moghɨra uan ikɨrɨmɨrim anɨngasa bar akonge. Kɨ guizbangɨra bar ia gifonge, ezɨ bizir kam ti ia gamizɨ, ia mong na gifongezir puvatɨ. 16 Ezɨ ia bar moghɨra nan arazibagh fogha ghaze, “Pol dagɨabar uabɨn akurvaghasa osɨmtɨzim e gatɨzir puvatɨ.” Ezɨ marazi ghaze, “An e apezeperir mɨgɨrɨgɨabagh amua, e gifara egha en bizir avɨriba pura dagh ekua da isi.” 17 Ezɨ manmaghɨn ami? Gumazir kɨ ia bagh amadaziba, men tavɨn dafarimɨn, kɨ ti ia gifaragha egha ian biziba okeme, o? Puvatɨ. 18 +Kɨ Taitus nɨghnɨzim a ganɨngizɨ, ezɨ a ia bagha zui. Ezɨ kɨ en aveghbuar igharazir mam amadazɨma an an gɨn ghu. Taitus ti ia gifaragha ian biziba okeme, o? Bar puvatɨ. Ga nɨghnɨzir vamɨra iti. Egha ga tuavir vamɨran gɨn zui. 19 Kɨ ghaze, ia ti mɨgɨrɨgɨar kabar garava nɨghnɨgha ghaze, e uan arazibar ian damazibar dar kɨrasa, egha da osiri. Bar puvatɨ. God guizbangɨra en garima, e Kraisɨn ingangarir gumazibar mɨrara mɨgei. Nan adarasi, e amir biziba bar, da ian akurvaghasa, e dagh ami. 20 +Kɨ kamaghɨn nɨghnɨgha atiati, kɨ ia bagh izɨ ian gantɨ, ia gumazir kɨ ganasa ifongezir puvatɨzibar mɨraram otogham. Eghtɨ ia uaghan nan gantɨ, kɨ gumazir ia ganasa ifongezir puvatɨzimɨn mɨraram otogham. Kɨ ua ian gantɨ, arazir guar avɨrir kaba ian tongɨn ikian, kɨ atiatingi. Arazir kabanang, akaba uari batogha, egha naviba uarir ikuva, egha adarir mɨgɨrɨgɨabagh amua, egha uan biziba baghavɨra nɨghnɨgha, egha akar kurabar igharaz daraziv gɨa, egha gɨrakɨrangɨn uariv gɨa, egha uan ziaba fava, egha ingangaribagh amima da pazavɨram otifi. 21 +Kɨ kamaghɨn atiati, kɨ magh mangam, eghtɨ faragha otozir bizir kam, ikɨvɨra ikiam. Eghtɨ God na damightɨ, kɨ ian damazibar aghumsɨzir bar dafam inigham. Kɨ kamaghɨn atiatingi, gumazamizir arazir kurar me fomɨra amiziba, me datɨrɨghɨn dagh amuavɨra iti, eghtɨ kɨ mangɨ men ganigh ua me bagh aziam. Me afiar araziba ko, pura tintinibar uari ko akuir araziba ko, aghumsɨzir puvatɨzir araziba, me da tegha navibagh irazir puvatɨ.
* 12:2 (12:2) Akar kam “Kraisɨn adarazir mav,” kar ti Pol uabɨ. Ves 7ɨn gan. + 12:5 2 Ko 11:30 + 12:6 2 Ko 10:8, 11:16 + 12:7 Jop 2:6, Ese 28:24, Lu 13:16, Ga 4:13-14 12:7 (12:7) Pol ghaze, dɨkonir atarimɨn mɨn garir bizim an mɨkarzim mɨtifi. Kar guizbangɨra dɨkonir atarim puvatɨ. Kar ti osɨmtɨzitaba an mɨkarzim batozɨma, a bizir kam gisɨn akar isɨn zuim mɨgei. + 12:8 Mt 26:44 + 12:9 2 Ko 11:30, Fl 4:11-13, 1 Pi 4:14 + 12:10 Ro 5:3, 2 Ko 7:4, 13:4 + 12:11 2 Ko 11:5 + 12:12 Ro 15:19 + 12:13 2 Ko 11:9 + 12:14 2 Ko 13:1 + 12:15 Fl 2:17 + 12:18 2 Ko 8:6, 8:16-18 + 12:20 2 Ko 2:1-4 + 12:21 2 Ko 13:2