13
Korinba uan nɨghnɨzir gavgavim deragh an gan
+Kɨ datɨrɨghɨn namba 3ɨn dughiamɨn, kɨ ia bagh izasa. Godɨn Akɨnafarim kamagh mɨgei, “Gumazir pumuning, o pumuning ko mɨkezim uaghara, gumazim amizir arazir kuramɨn ganigh a mɨkɨmtɨ, kamaghɨn e osɨmtɨzibar akɨramin tuavim iti.” Kɨ namba 2ɨn dughiamɨn izegha ia ko ikia, gumazir arazir kuraba faragha dagh amiziba, ko gumazir igharaziba sara, kɨ men arazir kuram ikarvaghamin arazim, kɨ me mɨkeme. Kɨ datɨrɨghɨn saghon ikia, egha ua kamaghɨn me mɨkɨmasa, kɨ ua ia bagh izegh, egh gumazir arazir kurabagh amiziba ateghtɨ me pura mangɨghan kogham. Ia kamaghɨn foghasa, Krais nan akamɨn aven, akam akuri, o puvatɨ. Arazir kamɨn kɨ ia damightɨ, ia bar deraghvɨra fogham. Ia orakigh. Krais ian arazir kuraba akɨrsɨ amɨrvaghan kogham. Puvatɨ. A guizbangɨra uan gavgavim ian akagham. +Guizbangɨra, fomɨra Iesus gavgaviba puvatɨzɨ, me a isa ter ighuvimɨn a gafu. Ezɨ datɨrɨghɨn Godɨn gavgavimɨn an angamra iti. E uaghan an puegha gavgaviba puvatɨ. Egh Godɨn gavgavimɨn, e angamra a ko ikiam. Egh e gavgavir kam ian tongɨn anekaghtɨ, ia an ganam.
+Ia zurara uan nɨghnɨziba ko araziba tuisɨgh, egh uan nɨghnɨzir gavgavim gɨfogham, a gavgafi, o puvatɨ. Ia bar deraghvɨra uari uan araziba tuisɨgh. Ia ti kamaghɨn fozir puvatɨ, Krais Iesus ian navir averiabar iti? Egh a ia ko ikian koghtɨ, e fo, ia guizɨn nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ. Kɨ kamagh ifonge, ia deravɨra e tuisɨgh kamaghɨn fogh, e guizbangɨra Kraisɨn ingangarim gami. E ia bagha Godɨn ko mɨgɨa ghaze, a ian akuraghtɨ, ia arazir kuratam damuan kogham. E kamaghɨn nɨghnɨzir puvatɨ, ia kamaghɨn e gɨnɨghnɨgh suam, e Kraisɨn ingangarir gumazibar ikia egha mɨgɨrɨgɨar kabagh ami. Puvatɨ. E fo, marazi e gɨnɨghnɨgha ghaze, e pura ifara ingangarir kam gami. Ezɨ pura bizim. En ifongiar ekiamra kara, ia arazir aghuibara amuasa, e ifonge. +Ia fo, e guizɨn akam dɨkabɨnamin bizitam damighan kogham. Puvatɨ, e guizɨn akamɨn akurvaghasavɨra ingari. Eghtɨ ia gavgaviba ikɨtɨ, e gavgaviba puvatɨgham, egh e bizir kam bagh bar akongegham. Ezɨ e zurara ia bagha God ko mɨgɨa ghaze, ia ua tugh, gavgavighvɨra ikiam. 10 +Ekiam uan ingangarimɨn ganasava na mɨsefe, egha ingangarir kam damuasa gavgavim na ganɨngi. A ghaze, kɨ ian nɨghnɨzir gavgaviba, gavgavim dar anɨng, egh ia gasɨghasɨghan kogham, kamaghɨn a gavgavir kam na ganɨngi. Kɨ kamaghɨn aghua, kɨ ia bagh izɨva, egh gavgavir kam gisɨn, akar gavgavibar ia mɨkɨmɨva ian arazir kurabar kɨram. Kamaghɨn, kɨ saghon ikia, egha akɨnafarir kam ia bagha an osiri.
Pol mɨgɨrɨgɨar abuananaba, me ganɨdi
11 +Nan adarasi, kɨ datɨrɨghɨn uan akam agɨvasa. Ia uan araziba
 
akɨrigh, ua tuivigh gavgavighvɨra ikɨ. Egh nan akam baragh. Egh ia bar moghɨra navir vamɨra ikɨva egh navir amɨrɨzimɨn ikɨ. Eghtɨ Godɨn ia gifongegha, navir amɨrɨzim ia ganɨngizim, a bar moghɨra ia ko ikiam.
12-13 Eghtɨ ia bar moghɨra vaghvagh uarira uan agharibar suigh, mati e Godɨn gumazamiziba ami moghɨn. Ezɨ Godɨn gumazamizir na ko itiba, uan akam isa, ia bagha anemaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Kɨ ia bagha Godɨn azangsɨgha ghaze, Ekiam Krais Iesusɨn apangkuvim, ko God ia gifongezir arazim, ko arazir Godɨn Duam ia gamima ia navir vamɨra itim, da bar moghɨra ian ikɨ.*
+ 13:1 Lo 17:6, 19:15, Mt 18:16, 2 Ko 12:14, 1 Ti 5:19 + 13:4 Ro 6:4, Fl 2:7-8, 1 Pi 3:18 + 13:5 1 Ko 9:27, 11:28, Ga 4:19 + 13:8 1 Ko 13:6 + 13:10 1 Ko 4:21, 2 Ko 2:3, 10:2, 10:8, 12:20-21, Ta 1:14 + 13:11 Ro 15:33 * 13:12-13 (13:13) Inglisɨn akam Buk Baibelɨn maba ves 12 abigha an akuar pumuning gami. Egha mam mɨgɨa ghaze, ves 12, egha igharazim ves 13ɨn a mɨgei. Egha ves 13ɨn mɨgɨa ghaze, ves 14.