3
Aposelba akar gavgavir dɨkɨrɨzir igiamɨn ingangarir gumazibar otifi
+E ti ian aghariba apɨrtɨ, ia suam, e gumazir aghuiba, kamaghɨn e ti mɨgɨrɨgɨar kabagh ami? O e ti gumazir mabar mɨn e gumazibav kɨmtɨ, me ia bagh akɨnafariba osir ia mɨkɨm suam, e gumazir aghuiba? O e uarir akurvaghsɨ ian azangsɨghtɨ, ia en akurvaghamin akɨnafarim osiram? Bar puvatɨ! +Ia uari, mati akɨnafarir en gun gumazibav geim. Ezɨ akɨnafarir kamɨn osiziriba, da en navir averiabar aven iti. Eghtɨ gumazamiziba bar akɨnafarir kamɨn ganɨva a dɨponam. +Ia bar azenara iti, mati akɨnafarir mam Krais an osirizɨ e a inigha ize. A fɨnfɨnir dɨpamɨn an osirizir puvatɨ. A zurara ikiamin Godɨn Duamɨn an osiri. Egha a dagɨar ekiatam gisɨn an osirizir puvatɨ. A gumazamizibar navir averiabar an osiri.
+E fo, God ingangarir kam damuasava e amɨsefe. Ezɨ Krais fofozir kam e ganɨngi. Kamaghɨn, e akar kabar gun ia mɨgei. +Guizbangɨra, e uari ingangarir kam damuan buraghburaki, kamaghɨn amizɨ e uari kamaghɨn mɨkɨman kogham, e uari bizibagh ami. Puvatɨ, God uabɨra gavgavim e ganɨdima, e ingangarir kam gami. +Ezɨ a uabɨ e gamizɨma, e Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiar kam, e an ingangarir gumazibar otifi. Akar Dɨkɨrɨzir kam, a bizir me akɨnafarimɨn osirizir puvatɨzim, mati Moses Osirizir Arazir fomɨram otoziba. Puvatɨ. Kar Godɨn Duamɨn bizim. Moses Osirizir Araziba gumazibagh amima me ovei. Ezɨ Godɨn Duam ikɨrɨmɨrir aghuim me ganɨdi.
+Ingangarir God amizim, a Moses Osirizir Arazibagh amizɨ da otifi. Ezɨ tuavir kamɨn ovevem otos. Dughiar kam God dagɨam abɨghizɨ, osiziriba vaghavagha an otifi, ezɨ Godɨn angazangarim uaghan ize. Egha angazangarir kam Mosesɨn guam a gisira, ezɨ Israelba an guamɨn ganan buraghburaki. Ezɨ gɨn angazangarir kam gɨfa. +Ingangarir God uan Duam gumazamizibar anɨngasava amizim, a ingangarir Moses Osirizir Araziba anɨngasava amizim, a bar a gafira. Eghtɨ Godɨn angazangarim ko gavgavim, ingangarir kamɨn ikɨ mamaghɨra ikiam. +Moses Osirizir Arazibar ingangarir kam, a en araziba tuisɨghɨva e mɨkɨm suam, e ovengam. E fo, ingangarir kam Godɨn angazangarim sara ize. Egh ingangarir kam Godɨn angazangarim sara izɨtɨ, ingangarir gumazamizibar amutɨ me Godɨn damazimɨn deraghamim, a Godɨn angazangarir bar ekiam sara izɨ mamaghɨra ikiam. 10 +Godɨn angazangarir ekiam ko gavgavim, ingangarir igiar an amizim ko ikia bar ekevegha mamaghɨra iti. Egha angazangarir kam, Godɨn angazangarir ingangarir ghurim ko itim, bar a gafira. Kamaghɨn, e datɨrɨghɨn gara nɨghnɨsi, ingangarir ghurimɨn angazangarim munge. 11 Ingangarir ghurir kam a zurara ikian kogham. Puvatɨ, a mungegham. Egha a Godɨn angazangarim sara ize. Kamaghɨn e fo, ingangarir igiar zurara ikiamim, a Godɨn angazangarir bar ekiam sara iza mamaghɨra iti.
12 +Ezɨ e nɨghnɨzir gavgavim ikia bar fo, angazangarir kam izɨva e bativ mamaghɨra ikiam, ezɨ a bagha mɨzuai. Kamaghɨn, e atiati puvatɨgha azenara an gun mɨgei. 13 +E Moses amɨzɨ moghɨn amir puvatɨ. An guamɨn angazangarim siragha mungemarima, a kamaghɨn aghua, Israelba an ganam. Kamaghɨn a iniravɨzim inigha uan guam avara. 14 +Ezɨ fomɨra iza datɨrɨghɨn tuzir dughiamɨn, Israelbar nɨghnɨziba bar pɨrizɨ, me Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Ghuribar gara, dar mɨngariba deragha dagh fozir puvatɨ. Egha mati Mosesɨn guam avarazir iniravɨzim, men nɨghnɨziba avaraghavɨra iti. Ezɨ gumazitam me avarazir iniravɨzir kam adangizir puvatɨ. Krais uabɨra, gumazim a gɨfoghtɨma, God a da iniravɨzir a dukuaghav itim adegham. 15 Guizbangɨra, dughiaba bar me Moses Osirizir Araziba dɨbori, ezɨ iniravɨzir kam ikia men nɨghnɨziba apɨra, iza datɨrɨghɨn oto. 16 +Egh gumazim uan navim Ekiam bagh a giraghtɨ, God iniravɨzir an nɨghnɨzim avarazim adegham. 17 +Kɨ Ekiam mɨgɨa, kar kɨ Godɨn Duam mɨgei. Eghtɨ Ekiamɨn Duam gumazitamɨn ikɨtɨ, eghtɨ bizitam gumazir kamɨn suiragh a ikɨrarighan kogham. Bar puvatɨ. A bar fɨrighrɨgh ikiam. 18 +E bar moghɨra, bizitam en guaba avarazir puvatɨ. Ezɨ Ekiamɨn angazangarir ekiam e gisirazɨma, e ganganir guabar garimɨn mɨn otogha, Godɨn angazangarim gumazamizibar akakasi. E zurara Godɨn angazangarir kam isavɨra iti, ezɨ a bar en arazibagh ighavɨra itima, e Ekiamɨn nedazimɨn mɨn otivavɨra iti. Ekiam, a Godɨn Duam, egha a bizir kabagh ami.
+ 3:1 Ap 18:27, Ro 16:1, 2 Ko 5:12 + 3:2 1 Ko 9:2 + 3:3 Kis 24:12, Jer 31:33, Ese 11:19, 36:26, 1 Ko 3:5, Hi 8:10 + 3:4 2 Ko 2:16 + 3:5 Jo 15:5, 1 Ko 15:10, Fl 2:13 + 3:6 Jer 31:31, Jo 6:63, Ro 7:6, 1 Ko 11:25, Ga 3:10, Ef 3:7, Kl 1:25, Hi 8:6-8 + 3:7 Kis 34:1, 34:28-30, Lo 10:1, Ro 7:10 + 3:8 Ga 3:2, 3:5 + 3:9 Lo 27:26, Ro 1:17, 3:21 + 3:10 Kis 34:29 + 3:12 2 Ko 7:4, Ef 6:19 + 3:13 Kis 34:33-35, Ro 10:4, Ga 3:23 + 3:14 Ais 6:10, Jo 12:40, Ap 28:26-27, Ro 11:7-8, 11:25 + 3:16 Kis 34:34, Ais 25:7, Ro 11:23, 11:26 + 3:17 Jo 8:32, 8:36, Ro 8:2, 1 Ko 15:45, 2 Ko 3:6, Ga 5:1 + 3:18 Kis 16:7, 24:17, Ro 8:29, 1 Ko 13:12, 15:49, 1 Ti 1:11