4
Aposelba, me nguazir mɨnebar mɨn iti
+God en apangkuvigha egha ingangarir kam e ganɨngi. Ezɨ kamaghɨn e ingangarir kam gamuava amɨraghmɨrazir puvatɨ. +E aghumsɨzir arazir gumaziba mogava amiba, e akɨrim ragha dagh asara. E ifavarir arazibagh amir puvatɨ. Egha e Godɨn akam girazɨ, a igharagha otozir puvatɨ. E Godɨn guizɨn akam azenarama anekuri, eghtɨ gumazamiziba bar uan navir averiabar aven en araziba tuisɨgham. Egh me kamaghɨn fogham, e ingangarir bar aghuim Godɨn damazimɨn a gami. +Ezɨ tarazi akar aghuir e kurir kamɨn mɨngarim gɨfoghan kogh, mati iniravɨzim men nɨghnɨzim avaraghavɨra iti. Gumazir kaba, me helɨn zuir tuavimɨn itibara. +Satan a nguazir kamɨn godɨn ifavarim, a gumazir kabar nɨghnɨziba mɨtatem dagh anɨngizɨma, me nɨghnɨzir gavgavim puvatɨ. Ezɨ kamaghɨn Kraisɨn akar aghuimɨn angazangarim ko an apangkuvim men navir averiabar aven ghuava avenge. Kamaghɨn, me Krais deragha an garir puvatɨ, a uabɨ Godɨn mɨrara itir nedazim.
+E uari uan arazibar akam kurir puvatɨ. E kamaghɨn akam akura ghaze, “Krais Iesus, a en Ekiam. Ezɨ e Iesusɨn mɨgɨrɨgɨamɨn gɨn ghua egha ian ingangarir gumazibar iti.” +Fomɨra God kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Mɨtatemɨn aven, angazangarim otogh siragham.” Ezɨ Godɨn kamran angazangarim iza en navir averiabar ikia egha e gamizɨma, e Godɨn fofozir aghuiba iti. E Krais Iesusɨn guamɨn angazangarir kamɨn gara, egha e Godɨn angazangarim ko an gavgavim gɨfo.
+E pura nguazir mɨner kɨnir gavgaviba puvatɨziba mɨn ami, ezɨ bizir bar aghuir kam en aven iti. Bizir kam kamaghɨn en aka, gavgavir bar ekiar kam, a Godɨn otifi, an en otivir puvatɨ. +Ezɨ dughiar mabar osɨmtɨzir avɨriba e bativigha, egha da e dɨkabɨrazir puvatɨ. Ezɨ bizir avɨriba en nɨghnɨzibar iza e gamima e okam nɨghnɨsi, ezɨ da en nɨghnɨziba bar da apɨrɨzir puvatɨ. Gumazir avɨriba en apanibar iti, ezɨ God e ataghizir puvatɨ. Me e mɨsogha pazava e gami, egha bar e gasɨghasɨghizir puvatɨ. 10 +E kamagh sua, e uan ovengamin nivafɨzir kabar, e gumazamiziba Iesusɨn ikɨrɨmɨrir aghuim men akaghtɨma, me dar ganam. Kamaghɨn e zurara uan ovengamin nivafɨzibar, Iesusɨn ovevem men akakasi. 11 +E kamaghɨn ifonge, e uan ovengamin nivafɨzir kabar, e gumazamiziba Iesusɨn ikɨrɨmɨrir aghuim men akaghtɨma, me dar ganam. Kamaghɨn e angamra ikia Iesusɨn ingangarim bangɨn gumaziba e mɨsozi, e dughiar avɨribar atam ariaghiri. 12 Kamaghɨn, e ghaze, ovevem e bativasa amuavɨra iti, eghtɨ en arazir kam ia damutɨ, ia ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam.
13 +Gumazir mam Godɨn Duamɨn fofozim an itima, a Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn osiri, “Kɨ nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia, egha kamaghɨn kɨ an gun mɨgei.” Kamaghɨra, Godɨn Duam en aven ingara e gamima, e uaghan nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia egha kamaghɨn an gun mɨgei. 14 +E kamaghɨn fo, God, Ekiam Iesus gamizɨ, a ua mozimɨn dɨkavigha ikɨrɨmɨrir aghuarim ini. A uaghan e damightɨ, e Iesus ko ua dɨkavightɨ, a bar e inigh, ia ko mangɨtɨ, e an boroghɨn ikiam. 15 +Bizir e bativir kaba bar, da ia bangɨn e batifi. God kamagh sua, arazir kamɨn an apangkuvim gumazamizir avɨriba bativ mangvɨra ikiam. Egh gumazamizir kaba a mɨnabɨ mangvɨra ikɨ, egh an ziam fam. Kamaghɨn bizir kaba e batifi.
Aposelba nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikia egha gavgavim ini
16 +E ingangarir bar aghuir God amizir kam gɨnɨghnɨgha, kamaghɨn an ingangarim damuasa amɨraghamɨrazir puvatɨ. E fo, en nivafɨzir azenan itiba, bar ikuvighasava amima, ezɨ en navir averiabar aven, e zurara dughiabar gumazir bar igiabar mɨn otivavɨra iti. 17 +E fo, osɨmtɨziba ko mɨzazir e datɨrɨghɨn ateriba, da osɨmtɨzir ekiaba puvatɨ. Egha da dughiar otevimra ikiam. Egh da en akuraghtɨ, e dabirabir bar aghuim Godɨn Nguibamɨn zurazurara a iniam. E fo, bizir aghuir e iniamin kaba, da bizir igharaziba bar dagh afiraghtɨ, eghtɨ osɨmtɨzir e datɨrɨghɨn aterir kaba, da pura bizibar mɨn otivigham. 18 +E uan damazibar garir biziba, e dar gara dagh nɨghnɨzir puvatɨ. Bizir e uan damazibar ganan koghamiba, e mɨghɨgha a dar gara dagh nɨghnɨsi. Bizir e uan damazibar gariba, da bar dughiar otevimra ikiam. Ezɨ bizir aghuir e uan damazibar ganan koghamiba, da bar zurara ikiam.
+ 4:1 2 Ko 3:6, 1 Ti 1:13 + 4:2 1 Ko 1:18, 2 Ko 2:17, 6:4, 6:7, 1 Te 2:3-5 + 4:3 1 Ko 1:18, 2 Ko 2:15, 2 Te 2:10 + 4:4 Jo 1:18, 12:31, 12:45, 2 Ko 4:4, Ef 2:2, Fl 2:6, Kl 1:15, Hi 1:3 + 4:5 1 Ko 1:9, 1:13, 1:19, 1:23, 2 Ko 1:24 + 4:6 Stt 1:3, Ais 9:2, 2 Ko 3:18, 1 Pi 2:9, 2 Pi 1:19 + 4:7 1 Ko 2:5, 2 Ko 5:1, 12:9 + 4:8 2 Ko 1:8, 7:5 + 4:10 Ro 8:17, 1 Ko 15:31, Fl 3:10, 1 Pi 4:13 + 4:11 Ro 8:36, 1 Ko 15:31, 15:49 + 4:13 Sng 116:10, Ro 1:12, 2 Pi 1:1 + 4:14 Ro 8:11, 1 Ko 6:14 + 4:15 1 Ko 3:21, 2 Ko 1:3-6, Kl 1:24, 2 Ti 2:10 + 4:16 Ro 7:22, Ef 3:16, Kl 3:10, 1 Pi 3:4 + 4:17 Mt 5:12, Ro 8:17-18, 1 Pi 1:6 + 4:18 Ro 8:24, 2 Ko 5:7, Kl 1:16, Hi 11:1-3