5
+E kamaghɨn fo, nguazimɨn averpenir e datɨrɨghɨn aven itir kaba, da gɨn dɨpɨrighrɨgh ikuvigham, kar en nivafɨzimɨn ovevem. Eghtɨ dughiar kam God dɨpenir igharazir aghuim e danɨngam, kar en nivafɨzir igiam. Dɨpenir kam, gumazitam an ingarizir puvatɨ, God uabɨ an ingari. A Godɨn Nguibamɨn ikɨ zurazurara ikɨvɨra ikiam.* +E datɨrɨghɨn nguazimɨn dɨpenir kamɨn ikia, egha navim bigha ara ikia egha uan dɨpenir Godɨn Nguibamɨn itim inigh, egh korotiamɨn mɨn e anerughasa bar ifonge. Egh e anerugh uan nivafɨzim avaragh, egh bibiamra ikian kogham. +E nguazimɨn averpenimɨn aven ikiavɨra ikia, egha e osɨmtɨziba atera navim bigha ara iti. Ezɨ da e gamima e uan nivafɨzir ghurir kam ataghraghasa puvatɨ. E nivafɨzir igiar aghuim a gisɨn aneghuasa ifonge, mati e korotiar igiam ghurim gisɨn anerughtɨma, anagapazagh ganganir bar aghuim damuam. Tuavir kamɨn en nivafɨzir ovengamim, a ua iraghɨrɨgh, egh nivafɨzir angamra ikɨvɨra ikiamim mɨn otogham. +God uabɨ e akɨrigha angamra ikiavɨra itir dabirabir kam e ganɨngi, egha uan Duam e ganɨngi. God bizir bar aghuir maba e danɨngasa, egha faragha uan Duam e ganɨngi. Ezɨ e Godɨn Duam inigha gɨfa, egha bar fo, e bizir aghuir igharaziba uaghan da iniam.
+Ezɨ kamaghɨn e bizir kam gɨnɨghnɨgha egha tuivigha gavgavighavɨra iti. E fo, e nivafɨzir kam sara ikɨ, egh Ekiam ko an Nguibamɨn ikian kogham. +Bizir e gariba, e dagh nɨghnɨgha, dar gɨn zuir puvatɨ. E pura nɨghnɨzir gavgavim Ekiamɨn ikia, egha an gɨn zui. +Ezɨ kɨ mɨkemegha gɨfa, e uan navibar suigha iti, egha atiatir puvatɨ. E nivafɨzir ghurir kam ategh mangɨ Ekiam ko ikɨ an Nguibamɨn ikiasa bar ifonge. Eghtɨ an Nguibar a itim, guizbangɨra en nguibamɨn mɨn ikiam. +Egha e nguibar manamɨn iti, an en nguibam, o Godɨn Nguibam, e zurara kamaghɨn bar ifonge, e arazir aghuir Ekiam ifongezibar amuam. 10 +Guizbangɨra, e bar moghɨra Kraisɨn kotɨn otivightɨ, an en araziba tuisɨgham. Dughiar e nguazimɨn nivafɨzimɨn aven itim, e arazir aghuibagh ami, o arazir kurabagha ami, egh kotiam dughiamɨn e bar vaghvagh uan arazir amizibar ivezim iniam.
E gumazamizibar akuraghtɨ, me Godɨn namakabar otivam
11 +Egha e Ekiamɨn atiatia egha an apengan iti. Egha kamaghɨn gumazamiziba nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikiasa, e men nɨghnɨziba fa me gakaghori. God guizbangɨra bar en nɨghnɨziba ko arazibagh fo. Kɨ uaghan kamaghɨn nɨghnɨsi, ia en araziba tuisɨgha egha fo, e ingangarir aghuim gami. 12 +E ua mɨgeir akar kam, e ian aghariba apɨrtɨ, ia en ziaba fɨ suam, e gumazir aghuiba, e kamaghɨn nɨghnɨzir puvatɨ. Ia fo, marazi pura gumazibar ziar ekiaba itiba bagha bar akonge, egha men navimɨn aven otivir araziba bagh nɨghnɨzir puvatɨ. Ezɨ e kamagh sua, ia gumazir kabar akaba ikarvaghamin fofozim ikɨ. Bizir kamɨn e ia bagha osiri, eghtɨ ia en arazir aghuiba bagh bar akongegham. 13 Guizbangɨra, marazi ghaze, en araziba ko en nɨghnɨziba ti gumazir onganibar mɨn iti. Puvatɨ, kar e guizbangɨra Godɨn ingangarim gami. Egh e nɨghnɨzir aghuarim ikɨva, egh ian akurvaghsɨ e kamaghɨn damuam. 14 +E deragha nɨghnɨgha egha fo, gumazir mam bar e bagha areme. Ezɨ tuavir kam mati, e bar moghɨrama ovegha gɨfa. Kamaghɨn Krais e gifongezir arazim, en naviba fa e abɨrima, e an ingangarim gami. 15 +Gumazir kam kamaghɨn ifonge, e gumazir angamra itiba uari uari baghɨvɨra ikian kogham. E gumazir e bagha ovegha ua dɨkavizim baghɨvɨra ikiam. Kamaghɨn, a bar moghɨra e bagha ovenge.
16 +Kamaghɨn amizɨ, e datɨrɨghɨn uam navir ghurimɨn arazimɨn gɨn ghua gumazamizibar araziba tuisɨzir puvatɨ. Guizbangɨra, e faragha navir ghurimɨn arazimɨn gɨn ghua Kraisɨn araziba tuisɨki. Egha datɨrɨghɨn ua kamaghɨn amir puvatɨ. 17 +Gumazitam Krais ko poroghtɨ, God gumazir kam damightɨ, a gumazir bar igiam otogham. Eghtɨ bizir ghurim bar gɨvaghtɨ, bizir bar igiam otogham.
18 +Bizir kaba bar, God dagh amima, da e batifi. E fomɨra an apanibar mɨn iti, ezɨ Kraisɨn ingangarimɨn an e gamizɨ, e datɨrɨghɨn an namakabar otifi. Egha a uaghan, ingangarir kam e ganɨngi, eghtɨ an apanir igharazibar amightɨ, me an namakabar otivam. 19 +En mɨgɨrɨgɨam kamakɨn: God, Kraisɨn ingangarimɨn tuavimɨn, a nguazimɨn itir gumazamiziba bar me gamima, me Godɨn apanim gamir arazim ataghragha, egha an namakabar mɨn otifi. Egha men arazir kurar me amiziba, a ua dagh nɨghnɨzir puvatɨ. Egha a ingangarir kam e ganɨga ghaze, ia akam nan apanibav kɨnightɨ, me oregh egh nan namakabar otivigham. 20 +Kar e Kraisɨn abuir gumazibar otivigha, mati God uabɨ uan dɨmdiam ia ganɨngizɨ moghɨn, e akar kam ia mɨkɨri. Kamaghɨn, e Kraisɨn danganim isa, ia gakaghora ghaze, ia Godɨn apanim gamir araziba ategh an namakabar otifigh. 21 +Krais uabɨ arazir kuratam gamizir puvatɨ. Ezɨ God kamagh sua, e Krais ko porogh, egh an gavgavimɨn e Godɨn damazimɨn gumazamizir aghuibar otivam. Kamaghɨn, God en akurvaghasa egha, en arazir kuraba bar Krais gisɨn da arɨki, ezɨ Krais mati uaghan gumazir arazir kurabagh amir mamɨn mɨn oto.
+ 5:1 2 Ko 4:7, 2 Pi 1:13-14 * 5:1 (5:1) Averpenir nguazimɨn itir kamnang, kar nivafɨzir e nguazir kamɨn inizibar akar isɨn zuim. Ezɨ dɨpenir igharazir mam, kar e Godɨn Nguibamɨn iniamin nivafɨzir igharagha garir bar igiaba. + 5:2 Ro 8:23 + 5:4 1 Ko 15:53-54 + 5:5 Ro 8:16, 8:23, 2 Ko 1:22, Ef 1:14, 2:10 + 5:6 Hi 11:13-16 + 5:7 Ro 8:24-25, 1 Ko 13:12, 2 Ko 4:18, Hi 11:1 + 5:8 Fl 1:23 + 5:9 Kl 1:10, 1 Te 4:1 + 5:10 Sav 12:14, Ro 2:16, 14:10, Ga 6:7, Kl 3:24-25, MAA 22:12 + 5:11 2 Ko 4:2, Hi 10:31, Ju 23 + 5:12 2 Ko 1:14, 3:1 + 5:14 Ro 5:15 + 5:15 Ro 14:7-8, 1 Ko 6:19, Ga 2:20, 1 Te 5:10, 1 Ti 2:6, 1 Pi 4:2 + 5:16 Jo 6:63, 15:14, Fl 3:7-8, Kl 3:11 + 5:17 Ais 43:18, Ro 8:1, 8:9-10, Ga 5:6, 6:15, Ef 2:15, MAA 21:5 + 5:18 Ro 5:10, Ef 2:16, Kl 1:20, 1 Jo 2:2 + 5:19 Ro 3:23-25, Kl 1:19-20 + 5:20 2 Ko 3:6, 6:1, Ef 6:20 + 5:21 Ais 53:6-12, Jo 8:46, Ro 5:19, 1 Ko 1:30, Ga 3:13, Fl 3:9, Hi 4:14-15, 1 Pi 2:22-24, 1 Jo 3:5