6
Aposelba uan ingangarim gamua osɨmtɨzir avɨriba ateri
+E God ko ingara egha pamten ia gakaghora ghaze, ia gumazamizir Godɨn apangkuvim iniziba, ia aneteghtɨ a pura bizimɨn mɨn otivan markɨ. +God kamaghɨn mɨgei, “Dughiar kɨ ian kuarkuvigha atɨzim, an otozɨ, kɨ ian dɨmdiam barasi. Dughiar kɨ ian akurvaghasa atɨzim, an otozɨ, kɨ ian akura.” Ia oragh! Kɨ ian kuarkuvighamin dughiam datɨrɨghɨn otos. Ezɨ uaghan kɨ ian akurvaghamin dughiam datɨrɨghɨn otos!
+E gumazitam mɨgɨrɨgɨar kuratam e amir ingangarim damuan e aghua, egha kamaghɨn en arazir amiba bar, e gumazitam gamizɨ a uan dagarim asegha irɨzir puvatɨ. +E Godɨn ingangarir gumazibar ikia, egha kamaghɨn zurara uan arazir aghuiba gumazamizibar akakasi. E men aghariba apɨra me mɨgeima me kamaghɨn fo: Osɨmtɨzir e bativiba, ko bizir me bar pazava e gamiba, ko bizir e gasɨghasɨziba, e dar tuivigha gavgavighavɨra iti. +Me e mɨsogha, egha e isa kalabusɨn e arɨsi. Apanir avɨriba e akumakua nɨgɨnir dafam gamua en atari. Ezɨ e puvɨra ingara, egha deragha akuir puvatɨgha, egha mɨtiriabara iti. +Egha e arazir Godɨn damazimɨn zuezibagh amua, egha guizɨn akamɨn fofozimɨn suira. E akamadariba ikarvagha egha bemɨram atarir puvatɨ. E arazir aghuibar gumazamizibagh ami. E Godɨn Duamɨn gavgavim iti. E igharaz darazigh ifongezir arazim guizbangɨram a gami. E arazir kabagh amua kamaghɨn ian aka, e guizbangɨra Godɨn ingangarir gumaziba. +E guizɨn akam akura, egha Godɨn gavgavimɨn uan ingangarim gami. E Godɨn arazir aghuimɨn suira, mati inogovimɨn bizibar mɨn, e uan agharir ikɨriam ko guvimɨn dar suigha, Godɨn ingangarim bagha mɨsosi.
Gumazir maba en ziaba fe. Ezɨ igharaziba en ziabagh asɨghasɨsi. Ezɨ marazi gɨrakɨrangɨn e mɨgɨa e gasɨghasɨsi, ezɨ igharaziba en gun uan namakabav gɨa ghaze, e arazir aghuibagh ami. Gumazir maba ghaze, e gumazir ifariba. Ezɨ kamaghɨn puvatɨ, e gumazir guizɨn akabav geiba. +Marazi en gara, mati me e gɨfozir puvatɨ. Ezɨ guizbangɨra, gumazamiziba bar moghɨram e gɨfos. Marazi en gara ghaze, dughiar avɨriba e atam ovei. Ezɨ guizbangɨra, e angamra ikiavɨra iti. Marazi en gara ghaze, God uam e akɨrmɨghasa mɨzazir ekiar kam e ganɨdi. Ezɨ guizbangɨra, e aremezir puvatɨ. 10 +Marazi en gara ghaze, e bar oseme. Ezɨ guizbangɨra, e zurara bar akongegha iti. Marazi en gara ghaze, e onganarazibar mɨn iti. Ezɨ guizbangɨra, e gumazamizir avɨribar akurvazima, me Godɨn Duamɨn amodoghɨn, bizir aghuir avɨriba bar izɨfa. Marazi en gara ghaze, e biziba puvatɨzɨ moghɨn pura iti. Ezɨ guizbangɨra, e Godɨn Duamɨn amodoghɨn, e biziba bar avɨrasemegha iti.
11 Ia, Korinɨn itir Kraisɨn adarasi, e azenara bighvɨra ia mɨkɨmasa. E guizbangɨra uan naviba kuighava da isa ia ganɨdi. 12 E uan naviba dukuazir puvatɨ. Puvatɨ, e ia bagha bar ifonge. Ezɨ ia uari uan navibar kumi. Ezɨ navir vamɨran itir arazir kam, en tongɨn itir puvatɨ. 13 +Kɨ datɨrɨghɨn mati Afeziam uan boribav gei moghɨn, kɨ ia mɨgei. Ia arazir e amibar mɨn, ia uaghan uan naviba kuighɨva da isɨ e danɨngam.
E Godɨn Dɨpenimɨn mɨn iti
14 +Kraisɨn adarazir azenan itir gumazamiziba, men araziba bar ighara. Kamaghɨn amizɨ, ia me ko porogh egh me ko ingangaribar amuan markɨ. Kɨ ian azai, Godɨn arazir aghuim ko arazir kuram ti manmaghɨn uaning ko porogh uaning ko ingaram? Eghtɨ angazangarim ko mɨtatem manmagh uaning inigh ikiam? Bar puvatɨgham. 15 Krais ko Satan, aning ti navir vamɨran iti, o? O, gumazir nɨghnɨzir gavgavim itim, ko gumazir nɨghnɨzir gavgavim puvatɨzim aning manmaghɨn nɨghnɨzir vamɨra ikiam? Bar puvatɨ. 16 +Manmagh su, e Godɨn Dɨpenim ko marvir guabar dɨpeniba isafuragham? God fomira kamagh mɨgei, “Kɨ me ko ikɨ, egh men tongɨn daruam. Eghtɨ me nan gumazamizibar mɨn ikɨtɨ, kɨ men Godɨn ikiam.” Kamaghɨn amizɨ, ia fo, e uari Godɨn zurara itimɨn dabirabir Dɨpenim.
17-18 Ezɨ Ekiam ua kamaghɨn mɨgei, “ ‘Ia me ategh, egh mangɨ danganir igharazitamɨn ikɨ. Egh ia bar deraghvɨra uari bagh gan, ia ua bizir Godɨn damazimɨn zuezir puvatɨzitam uam an suighan markɨ. Kɨ uabɨ ia inigh, egh ian Afeziamɨn mɨn ikɨtɨ, ia nan boribar mɨn ikiam.’ Godɨn bar gavgavir ekiam itim kamaghɨn mɨgei.”
+ 6:1 1 Ko 3:9, 2 Ko 5:20, Hi 12:15 + 6:2 Ais 49:8, Lu 4:19-21 + 6:3 Ro 14:13, 1 Ko 9:12, 10:32 + 6:4 2 Ko 4:2 + 6:5 Ap 16:23, 2 Ko 11:23-27 + 6:6 1 Ti 4:12 + 6:7 1 Ko 2:4, 2 Ko 10:4, Ef 6:11-13, 2 Ti 4:7 + 6:9 Sng 118:18, 1 Ko 4:9, 2 Ko 4:2, 4:9-10 + 6:10 2 Ko 7:4, Fl 2:17, Kl 1:24 + 6:13 1 Ko 4:14 + 6:14 Lo 7:2-3, 1 Sml 5:2-3, 1 Ko 5:9, Ef 5:7, 5:11 + 6:16 Wkp 26:12, Ese 37:27, 1 Ko 3:16, 6:19