2
E nɨghnɨzir gavgavim ikɨva egh akar ifavariba batogham
Kɨ ia foghasa, kɨ akurvazir ingangarir dafam ia ko Laodisian nguibamɨn itir gumazamiziba bagha a gami, egha uaghan nan guamɨn ganizir puvatɨzir igharaziba sara. +Kɨ kamaghɨn ifonge, kɨ gavgavim men navibar anɨngtɨ me atiatingan kogham, egh kɨ me damutɨ me uari gifueghɨva uari inigh ikiam, egh me fofozir aghuim inightɨ nɨghnɨzir aghuir kam me damutɨ men nɨghnɨzir gavgavim bar ekevegham. Egh kamaghɨn me Godɨn akar modozimɨn mɨngarim deraghvɨra a gɨfogham, a Krais, a uabɨ akar modozir kamɨn mɨngarim. Kamagh sua kɨ ingangarir kam gami. +Godɨn fofozir aghuim ko nɨghnɨzir aghuim bar pɨn kogha Krais gizɨvagha modogha iti, mati dagɨaba dagɨabar dɨpenimɨn iti. Ezɨ Krais uabɨra fofozir aghuir kam en aka.
+Ezɨ kɨ ghaze, tav ia gifarɨva egh akar amɨrɨzibar ia mɨkɨmɨva ia apezaperan kogham. Kamagh sua, kɨ akar kam ia mɨgei. +Kɨ uabɨ uan mɨkarzimɨn ia ko itir puvatɨ, egha kɨ ia gɨnɨghnɨghavɨra iti. Kamaghɨn kɨ akurvazir ingangarir dafar kam ia bagha a gami. Egha kɨ ian garima, ia uari inigha tuivighav ikiava deragha ingara egha nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn iti. Bizir kamɨn kɨ bar akonge.
E Kraisɨn porogh egh an tuivigh gavgavigham
Ezɨ ia Krais Iesus en Ekiam ia a inigha gɨfa, egh kamaghɨn ia a ko daruva an poroghɨv ikɨ. Egh ia a gisɨn tuivigh gavgavigh, mati temem biba sara nguazimɨn tugha gavgafi. Uaghan mati dɨpenim dɨpenir akɨnir gavgavibagh isɨn tughav iti. Ia nɨghnɨzir gavgavim akar aghuir Epafras ian sure gamizir kamɨn iti, egh kamaghɨn ian nɨghnɨzir gavgavim aghung mangvɨra ikɨ. Egh zurara God mɨnabɨvɨra ikɨ.
+Ia bar deragh uari bagh gan, gumazitam fofozir ifavariba ko akar kɨnitabar gun ia mɨkɨmtɨma ia an nɨghnɨzibar gɨn mangan markɨ, eghtɨ da ia ikɨrarɨghan kogham. Gumazir kaba, inazir afeziaba ko duar kurar overiam ko nguazim gativaziba, me me da fofozir kaba ini. Ezɨ fofozir kaba da Kraisɨn izezir puvatɨ.
+Ia fo, Krais a en mɨrara gumazimɨn oto, ezɨ Godɨn ikɨrɨmɨrim ko araziba ko an gavgaviba bar a gizɨfa. 10 +Egha a duar gavgaviba ko bizir gavgaviba itiba bar, dar dapanim. Ezɨ ia Kraisɨn poroghav itima, kamaghɨn God ia gamima ia guizbangɨra angamra ikiavɨra iti.
11 +Ezɨ ia Kraisɨn poroghav ikia, egha mati uan mɨkarzir mogomebar ghorir arazim ini. Ezɨ arazir kam, gumazitam uan dafarimɨn a gamizɨma an otozir pu. Puvatɨ. Krais uabɨ mɨkarzir mogomebar aghorir arazir kam atɨ. Kraisɨn arazir kamɨn e, navir ghurimɨn gavgavir e ikiagharɨghɨzim, anetughavkɨnigha a gɨn amadagha, egha fɨriaghɨrɨ. Kar guizbangɨra mɨkarzibar aghorir arazim. 12 +Ezɨ dughiar e ruezimɨn e Krais ko poroghav itima, God Krais ko e sara mozim gatɨ. Ezɨ e fo, God uan gavgavir ekiamɨn amodoghɨn ingarava Krais mozimɨn a gamizɨ a ua dɨkafi. Ezɨ e nɨghnɨzir gavgavim an ingangarir gavgavir kamɨn itima, ezɨ dughiar e ruezimɨn, God Iesus ko e gamizɨma e uaghan ua dɨkafi.
13 +Ia faragha uan arazir kurabagh amir arazim bagha gumazir aremezibar moghɨn iti. Ia navir ghurimɨn arazibar gɨn ghua, eghtɨ Krais ian navir ghurimɨn araziba tɨghar da atughuvkɨnighɨva da gɨn amadagham, kamaghɨn ia gumazir aremezibar mɨn ami. Ezɨ datɨrɨghɨn God ia gamima ia Krais ko angamra iti. Ezɨ God en arazir kuraba bar a da gɨn amada.
14 +Moses Osirizir Araziba, akam e gasaragha, en arazir kuraba aghurigha azenim gatɨ, egha e gamima e an akam ko an gavgavimɨn apengan iti. Ezɨ e gasir akar kaba God bar da batoke, egha uaghan Moses Osirizir Araziba isa Iesusɨn ter ighuvimɨn a gafu, egha tuavir kamɨn Moses Osirizir Arazibar gavgavim a gɨfa. 15 +Ezɨ Krais ter ighuvimɨn duar gavgaviba ko bizir gavgaviba itiba, a dar gavgaviba deghavkɨnigha da gɨfa. God ter ighuvimɨn, kamaghɨn gumazamiziba bar men aka, a bar da dɨkabɨragha da ikegha dagh amima da pura bizir kɨnibar mɨn otifi.
E Krais koma areme, ezɨ nguazir kamɨn araziba en akuraghan kogham
16 +Kamaghɨn amizɨ, ia tav ateghtɨma an akaba ia gasan markɨ, egh ia mɨkɨm suam, ia dagheba ko dɨpaba apir arazibar gɨn zuir puvatɨ, o ia Godɨn ziam fer dughiabar gɨn zuir puvatɨ, o iakinir igiabar isar araziba ko Sabatɨn dughiabar arazibar dar gɨn zuir puvatɨ. 17 +Arazir kaba, da bizir gɨn izamibar nedazir kɨniba, ezɨ Krais a uabɨ guizbangɨn bizim. 18 Eghtɨ gumazitam bizitam irebamɨn mɨn bizimɨn ganigh, egh kamaghɨn a uabɨra uan ziam fɨtɨ, ia an akam baraghan markɨ. Gumazir kam suam, ia uarigh ifarɨva uari dɨkabɨnɨva egh enselbar ziaba fɨ. Eghtɨ ia an akam baraghan markɨ. Gumazir kam a uan nɨghnɨzim ko navir ghurimɨn arazibar gɨn ghua, egha pura mɨgɨa ghaze, kɨ uabɨ bar fo. Eghtɨ ia gumazir kamagh amitam ateghtɨ a ia dɨkabɨragh, ian ivezir aghuim okɨman kogham. 19 +Egha a Kraisɨn suirazir puvatɨgha anetaki, Krais en dapanim, e an nivafɨzim. E an poroghav ikia dagheba isa egha a ko nivafɨzir agɨribar mɨn uari isasuiragha iti. Nivafɨzir kam Kraisɨn apengan itima an a gamima a God ifongezɨ moghɨn aghua gavgafi.
20 +Ezɨ ia Krais ko poroghav ikia a ko areme, kamaghɨn ia duar kurar overiam ko nguazim gativaziba bar ada ategha uam adar apengan itir puvatɨ. Egha tizim sua ia nguazir kamɨn itir gumazibar mɨn aruavɨra iti? Egha tizim sua ia nguazir kamɨn arazibagh amuavɨra iti? Arazir kaba kamakɨn, 21 +“Ia bizir kabar suighan markɨ,” egh “Dagher kabar aman markɨ,” egh uaghan “Bizir igharazir maba sara suighan markɨ.” 22 +Ezɨ bizir kaba, e dar ingangaribagh amima da zuamɨra ikufi. Arazir kaba, gumazibara uari dagh amuava da arɨgha egha en sure gami. 23 E bar fo, arazir kaba me dav kɨm suam, da nɨghnɨzir aghuibar gɨn zui. Da guizbangɨra bar puvatɨ. Arazir kaba ghaze, ia uari uan ifongiamɨn gɨn mangɨva mɨghɨghvɨra lotun arazibar amu. Egha ghaze, ia uarigh ifarɨva uari dɨkabɨn. Egha ghaze, ia Godɨn ingangarim damuva uan mɨkarzim mɨzazir kuram a danɨng. Egha arazir kaba da en mɨkarzibar akuragh navir ghurimɨn araziba dɨkabɨragh da gɨvaghan kogham. Bar puvatɨgham.
+ 2:2 2 Ko 1:6, Ef 3:4, 3:18, Fl 3:8, Kl 1:26, 3:14 + 2:3 Is 45:3, 1 Ko 1:24, 1:30, Ef 1:8, 3:19 + 2:4 Ro 16:18, Ef 4:14, 5:6, Kl 2:8 + 2:5 1 Ko 5:3, 14:40, 1 Pi 5:9 + 2:8 Ga 4:3, 4:9, Ef 5:6, Kl 2:3, 2:18-20, Hi 13:9 + 2:9 Jo 1:14-16, Kl 1:19 + 2:10 Ef 1:21-22 + 2:11 Ro 2:29 + 2:12 Ro 6:4, Ef 1:19-20, 3:7, Kl 3:1 + 2:13 Ef 2:1-5 + 2:14 Ef 2:14-16, 1 Pi 2:24 + 2:15 Kl 1:13 + 2:16 Ro 14:1-12, 1 Ko 8:8, Ga 4:10 + 2:17 Hi 8:5, 9:9, 10:1 + 2:19 Ef 2:21, 4:15-16 + 2:20 Ga 4:3-5, 4:9 + 2:21 1 Ti 4:3 + 2:22 Ais 29:13, Mt 15:9