3
E Krais ko ua dɨkavigha ikɨrɨmɨrir igiamɨn iti
+God ia gamizɨma ia Krais ko ua dɨkavigha ikɨrɨmɨrir igiamɨn iti. Egha bizir kam bagha, ia Godɨn Nguibamɨn pɨn itir biziba bar dagh ifongegh, da Krais itir naghɨn iti. Krais, Godɨn agharir guvimɨn amadaghan uan atrivir dabirabimɨn aperaghav iti. +Ezɨ ia bizir pɨn itiba baghɨvɨra nɨghnɨgh, egh nguazimɨn itir bizibagh nɨghnɨghan markɨ. +Ia fo, ia aremegha gɨfa, ezɨ ian ikɨrɨmɨrir angamra itim Krais ko ikiava egha Godɨn poroghav ikia egha modoghav ikia tɨghar azenimɨn otivam. +Ezɨ Kraisra, a guizbangɨra ian ikɨrɨmɨrir angamra itimɨn mɨngarim. Eghtɨ Krais uamategh izamin dughiam, ia uaghan a ko an angazangarir gavgavir ekiamɨn aven otivam.
Krais en aven itima ezɨ e gumazamizir igiabar otifi
(Sapta 3:5-4:18)
Ikɨrɨmɨrir ghurim koma ikɨrɨmɨrir igiam
+Kamaghɨn ami, ia nguazimɨn itir arazir kurar ian navir averiamɨn itiba bar da gɨfagh. Bizir kaba, gumazamiziba uari bakɨa uari ko akuir arazim, ko arazir mɨzɨrɨziba, ko afiar araziba, ko arazir kurabar amuasa naviba dɨkavir arazim, koma gumazir igharazibar bizibar gara da ifuer arazim. Bizibar gara dagh ifuer arazir kam, mati uari isa ifavarir godbar anɨngizir arazimɨn mɨn ami. +Ezɨ bizir kaba bagha God uan anɨngagharimɨn ivezir bar kuram gumazir arazir kabagh amiba me bagha anetɨzɨma a iti. Kar gumazir Godɨn akam iriaghriazibar ivezir kuram. A izam. +Ia faragha arazir kurar kabar gɨn zuima, da ia gativagha ia ikiagharɨki.
+Ezɨ datɨrɨghɨn ia arazir kaba uam adar amuan markɨ. Arazir kaba: adariba, ko anɨngaziba, ko navir kuraba ko akar kuraba uari gasir araziba, koma mɨgɨrɨgɨar mɨzɨrɨzir ian akatoribar otiviba, +ko uarigh ifarir arazim, ia arazir kabar amuan markɨ. Ia fo, ia navir ghurimɨn araziba ategha 10 +egha gumazir igiabar otifi, mati gumazim korotiar ghurim sueghava korotiar igiam aru. Ezɨ God, gumazir ian ingarizɨ ia gumazir igiabar otivizir kam, a kamaghɨn ifonge, a ia damutɨ ia bar deravɨram a gɨfogham. Kamagh sua a ia gamuavɨra itima ia an mɨraram otivavɨra iti. 11 +Kamaghɨn amizɨ, datɨrɨghɨn bɨbɨziba puvatɨ. Ia ua kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, e Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumaziba, o e mɨkarzir mogomeba aghore, o daghorezir puvatɨ, o igharazir darazir akabav gei, o nguibar atiabar gumaziba, o e pura ingangarir gumazibar iti o e fɨriaghrezir gumaziba. E kamaghɨn nɨghnɨghan kogham. E fo, Krais uabɨra iti, egha Krais uabɨ bar en aven iti.
E igharazibagh ifongezir arazim damuam
12 +God ua baghavɨra ia mɨsevezɨ, ia an gumazamizibar otivigha gɨfa, ezɨ a bar ia gifonge. Kamaghɨn amizɨ, ia arazir kabar amu: Ia gumazamizibar apangkuv, egh arazir aghuibar gumazir igharazibar amu, egh ia uari dɨkabɨragh, egh gumazibar asughasugh, egh dɨghorim amɨrazir arazim damu. 13 +Egh ian tongɨn tav arazir kuratam igharazitav damightɨma an an osemeghɨva, egh ia zuamɨra uari uarir anɨngaghan markɨ, egh uari uan arazir kuraba gɨn amang. Ia fo, Ekiam ian arazir kuraba gɨn amada, ezɨ kamaghɨra ia uaghan uarira uan arazir kuraba gɨn amang. 14 +Egh ia bar uarigh ifongegh. Arazir kam a bar arazir igharazibagh afira. Arazir kam, an arazir aghuir igharazibagh amima da bar deravɨram otiva, uari isa ingari. 15 +Krais navir amɨrɨzim ia ganɨngi, egha ia gamizɨma ia navir vamɨra iti, ezɨ navir amɨrɨzir kam ian navir averiabar ikɨva ia gativaghɨva nɨghnɨzir aghuiba ia danɨngam. Ia fo, navir amɨrɨzir kam bagha God ian diazɨma ia bar uari inigha nivafɨzir vamɨran mɨn oto. Egh zurara God mɨnabɨ. 16 +Egh Kraisɨn akam ian navir averiabar ikɨ gavgafigh. Eghtɨ ia vaghvagh nɨghnɨzir aghuiba ko fofozibar gɨn mangɨva uarira uarir sure damuva egh akurvazir akam uari danɨng. Egh Ighiabar Akɨnafarimɨn aven ighiabar amuva, egh Iesusɨn ziam fer ighiabar amuva, egh Godɨn Duam ian navir averiabagh atɨzir ighiabar amu. Dughiar ia ighiabar amuamim, ia uan navir averiabar God mɨnabɨ. 17 +Ezɨ bizir manaba ia dagh ami, mɨgɨrɨgɨaba o ingangariba, ia bizir kaba bar Ekiam Iesusɨn ziamɨn dar amu. Egh an ziamɨn ia God Afeziam mɨnabɨ.
Pol, Kraisɨn arazibar gɨn mangasa, poroghamiba ko boribav gei.
18 +Ia amuiba vaghvagh, ia uan pabar akaba baragh egh men apengan ikɨ. Kar Ekiam ifongezir arazim. 19 +Ezɨ ia paba vaghvagh, ia uan amuiba bar deraghvɨra me damuva egh bar me gifongegh. Egh pura ingangarir amizir kɨnimɨn mɨn me damuan markɨ.
20 +Ia boriba, ia zurara uan amebaba ko afeziabar akaba baraghɨva dar gɨn mangɨ. Ia fo, Ekiam ian arazir kam bagh bar akuegham. 21 +Ia afeziaba uan boriba mɨghɨ me amir biziba bagh mɨkɨmɨva men nɨghnɨzibar amutɨ me ataran markɨ. Ia kamaghɨn damutɨ, borim osemeghɨva kamaghɨn mɨkɨm suam, kɨ bizitam damuan kogham. Markɨ. Kɨ aghua.
Pol ingangarir gumaziba ko gumazir ekiar men garibav gei
22 +Ia ingangarir gumaziba vaghvagh, ia uan gumazir ekiar ian garibar akaba baragh, egh biziba bar dar amu. Egh ia kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, “E suam, dughiar me en gara itibar, e me apezeper ingangarir aghuibar amutɨ me e gifuegham.” Puvatɨ. Ia Ekiamɨn atiating, egh dughiaba bar uan navir averiabar aven deravɨra nɨghnɨgh, guizbangɨra ingangarim damu. 23 Ezɨ ia amir biziba bar, ia uan gavgaviba sara dar amu. Kar, ia gumaziba bagha ingarir puvatɨ. Ia Ekiam bagha ingangarim gami. 24 +Ia bizir kam gɨnɨghnɨgh, ia Ekiam Kraisɨn ingangarir gumazamiziba, a uabɨra ian garir gumazir bar ekiam. Egha ia fo, Ekiam ivezir aghuir uan gumazamiziba bagha atɨzim, a gɨn ia danɨngam. 25 +Ia fo, God gumazamizir vabara a men garir puvatɨ, a bar gumazamizibar gara men araziba ko navir averiabar deravɨra dar gara tuavir vamɨra me tuisɨsi. Kamaghɨn amizɨ, gumazir arazir kurabagh amizim, a uan arazir kurar an amizim bagh ivezir kuram iniam.
+ 3:1 Sng 110:1, Mk 12:36, 16:19, Ef 1:20, Fl 1:30, Kl 1:29, 2:12, 1 Te 2:2 + 3:2 Mt 6:33 + 3:3 Ro 6:2, 2 Ko 5:7, 5:14, Ga 2:20, Kl 2:20 + 3:4 Jo 11:25, 14:6, 1 Ko 15:43, Fl 1:21, 1 Jo 3:2 + 3:5 Ro 6:6, 6:11-13, 8:13, Ga 5:24, Ef 4:19, 5:3-5, 1 Te 4:5 + 3:6 Ef 5:6 + 3:7 Ro 6:19-20, 1 Ko 6:11, Ef 2:2 + 3:8 Ef 4:22, 4:25-31, 5:4, Hi 12:1, 1 Pi 2:1 + 3:9 Ef 4:22 + 3:10 Stt 1:26, Ro 12:2, Ef 2:10, 4:24 + 3:11 Ro 10:12, Ga 3:28, Ef 1:23 + 3:12 Ga 5:22, Ef 4:32, Fl 2:1, 1 Pi 2:9 + 3:13 Mk 11:25, Ef 4:32, 5:2 + 3:14 Ro 13:8-10, 1 Ko 13:13, Ef 4:3 + 3:15 1 Ko 12:13, 12:27, Ef 2:16-17, 4:4, Fl 4:7 + 3:16 1 Ko 14:26, Ef 5:19, Kl 4:6 + 3:17 1 Ko 10:31, Ef 5:20, 1 Te 5:18, Hi 13:15 + 3:18 Ef 5:22, Ta 2:5, 1 Pi 3:1 + 3:19 Ef 4:31, 5:25, 5:28, 1 Pi 3:7 + 3:20 Ef 5:24, 6:1, Ta 2:9 + 3:21 Ef 6:4 + 3:22 1 Ti 6:1, Ta 2:9 + 3:24 1 Ko 7:22 + 3:25 Lo 10:17, Ro 2:11, Ef 6:9, 1 Pi 1:17