10
Iesus, a sipsipbagh eghuvir gumazir aghuim
Egha Iesus ua kamaghɨn mɨgei, “Bar guizbangɨra kɨ ia mɨgei, gumazim sipsipbar dɨvazimɨn tiar akamɨn aven zuir puvatɨgha, egha tuavir igharazimɨn dɨvazimɨn ikiavkɨnigha egha aven ghua, a mati okɨmakɨar gumazim egha gumazir igharaz darazir biziba isim. Ezɨ gumazir tiar akamɨn aven zuim, a sipsipbagh eghuvir gumazim. Tiar akamɨn garir gumazim a gumazir kam bagha tiam kui. Ezɨ sipsipba an tiarim barasi. Ezɨ a vaghvagha uabɨ uan sipsipbar ziabar diava egha men akua azenan zui. +A uan sipsipbar akua azenan ghugha, egha a uabɨ men faragha zui. Ezɨ sipsipba an tiarim barasi. Kamaghɨn me an gɨn zui. Me gumazir igharazibar gɨn zuir puvatɨ. Me gumazir igharazibar tiaribagh fozir puvatɨ. Kamaghɨn ami, gumazir igharazim men dɨmtɨ, sipsipba an aregham.” +Iesus akar isɨn zuimɨn me mɨkeme, ezɨ me akar kamɨn mɨngarim, me a gɨfozir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, Iesus ua kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ bar guizbangɨra ia mɨgei, kɨ uabɨ, kɨ sipsipba aven zuir tiar akam. +Gumazir nan faragha izeziba, me bar okɨmakɨar gumaziba egha gumazibar biziba isir gumaziba. Ezɨ sipsipba me barazir puvatɨ. +Kɨ uabɨ kɨ tiar akam. Ezɨ gumazitam na bagh izɨva egh dɨvazimɨn aven mangɨghtɨ, God an akurvagham. Eghtɨ an aven mangɨghɨva egh azenan izam, egh daruva dagheba iniam.
10 “Okɨmakɨar gumazim, a sipsipba okɨmɨva me mɨsoghtɨma me arɨmɨghiram, egh me gasɨghasɨghasa izi. A bizir igharazitam damuasa izir puvatɨ. Ezɨ ko, kɨ ia angamra itir ikɨrɨmɨrim iniasa, kɨ ize, eghtɨ ikɨrɨmɨrir aghuarim guizbangɨra ia gizɨvagham.
11 +“Kɨ uabɨ kɨ sipsipbagh eghuvir gumazir aghuim. Egha sipsipbagh eghuvir gumazir aghuim, a uan sipsipbar akurvaghsɨ me bagh aremegham. 12 +Ezɨ gumazir dagɨar ingangarimra amim, a guizbangɨra sipsipbagh eghuvir gumazim puvatɨ, a sipsipbar ghuavim puvatɨ. Egha a sipsipbar garima afiar atiar mam izima, a sipsipba ategh arɨmangɨgham. Eghtɨ afiar atiam sipsipbar amɨva egh men agɨntɨghtɨ me tintinibar mangegham. 13 Gumazir kam uan ivezim iniasavɨra ingara iti. A guizbangɨra sipsipbagh nɨghnɨzir puvatɨ. Kamaghɨn, a sipsipba ategh arɨmangɨgham.
14-15 “Kɨ uabɨ kɨ sipsipbagh eghuvir gumazir aghuim. Afeziam na gɨfozɨma, kɨ Afeziam gɨfozɨ moghɨra kɨ uan sipsipbagh fo, ezɨ nan sipsipba na gɨfo. Ezɨ kɨ sipsipbar akurvaghsɨ, me bagh aremegham. 16 +Kɨ sipsipɨn maba uaghan iti, da dɨvazir kamɨn sipsipba puvatɨ. Ezɨ kɨ sipsipɨn kaba uaghan men aku izam, eghtɨ me nan tiarim baragham. Eghɨva me bar sipsipɨn okuruar vamɨra ikɨtɨ, eghtɨ sipsipbagh eghuvir gumazir vamɨra bar me geghuvam.
17 +“Kɨ kamagh sua, kɨ ua dɨkavigh angamra ikiam, kamaghɨn kɨ aremeghasa ifonge. Kamaghɨn ami, Afeziam bar na gifonge. 18 +Gumazitam na mɨsueghtɨ kɨ aremeghan kogham. Puvatɨ. Kɨ uabɨ nan ifongiamɨn kɨ aremegham. Kɨ oveghamin gavgavim ikia, egha uaghan ua dɨkavamin gavgavim iti. Nan Afeziam kamaghɨn damuasa na mɨkeme.”
19 +Judaba akar kam baregha egha ua uari tuiragha okoroar pumuning iti. 20 +Egha gumazir avɨriba ghaze, “Duar kuram a gapasa, ezɨ an ongani. Manmagh sua ia an akam barasi?” 21 +Ezɨ marazi ghaze, “Akar kam, a duar kuram gapazazir gumazimɨn akam puvatɨ. Eghtɨ duar kuram manmaghɨn gumazir damazim okavɨzim akɨrigham?”
Judaba me Iesusɨn apanimɨn iti
22 Ezɨ dughiar kamɨn, isar ekiamɨn dughiam Jerusalemɨn oto. Kar dughiar me fomɨra Godɨn Dɨpenim gɨnɨghnɨgha ghaze, dɨpenir kam a God baghavɨra itir dɨpenim. Ezɨ datɨrɨghɨn me dughiar kam ginɨghnɨsi. An orangtɨzimɨn dughiamɨn oto. 23 Ezɨ Iesus Godɨn Dɨpenimɨn ikia Solomonɨn Azuarimɨn aven arui. 24 +Ezɨ Judaba iza anekuvagha egha kamaghɨn an azara, “Dughiar manamra nɨ deravɨra e mɨkɨmam, nɨ bar tinara? Nɨ gumazir kamra, God Uam E Iniasa Mɨsevezir Gumazim, egh nɨ deravɨra e mɨkɨm.”
25 +Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikara, “Kɨ ia mɨkemegha gɨfa, ezɨ ia nɨghnɨzir gavgavim nan ikian aghua. Kɨ ingangariba bar uan Afeziamɨn ziamɨn dagh ami, ezɨ ingangarir kaba nan gun mɨgɨa ian akakasi, kɨ tinara. 26 +Egha ia nan sipsipba puvatɨ, kamaghɨn amizɨma ia nɨghnɨzir gavgavim nan itir puvatɨ. 27 +Nan sipsipba nan tiarim barasi, ezɨ kɨ me gɨfozɨ, me nan gɨn izi. 28 +Kɨ zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim me ganɨdi, eghtɨ me ovengan kogham. Bar puvatɨ. Eghtɨ gumazitam nan dafarimɨn me batueghan kogham. 29 +Nan Afeziam me isa na ganɨngi. Egha an gavgavim bar ekevegha, bizir igharazibar gavgaviba, bar dagh afira. Kamaghɨn amizɨ gumazitam an dafarimɨn me batueghan kogham. 30 +Ezɨ kɨ uan Afeziam ko, ga gumazir vamɨran mɨn iti.”
31 +Judaba akar kam baregha egha me ua a ginivasa dagɨaba isi. 32 Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Nan Afeziam na mɨkemezɨ, kɨ ingangarir aghuir avɨribagh amima ia dar gani. Egha, ia ingangarir kabar manamra nɨghnɨgha egha dagɨaba na ginivasa?”
33 +Ezɨ Judaba kamaghɨn an akam ikara, “E ingangarir aghuitam gɨnɨghnɨgha egha dagɨaba fɨ nɨ mɨkɨnasa, puvatɨ. Nɨ Godɨn danganim iniasa, kamaghɨn e dagɨaba nɨ mɨkɨnasa. Nɨ pura gumazir kɨnim, egha nɨ kamaghɨn mɨgɨa ghaze, nɨ uabɨ nɨ God.”
34 +Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikara, “Ian Arazir Moses Osirizimɨn aven, akar kam iti, ‘God ghaze, “Iarara godba.” ’ 35 +Fomɨra God akar kamɨn gun gumazibav keme, egha me mɨgɨa ghaze, me godba. Ezɨ e fo, Godɨn Akɨnafarimɨn itir akam zurara ikɨvɨra ikɨva, igharagha otoghan kogham. 36 +Ezɨ ko, Afeziam uabɨ na mɨsefe, egha na amadazɨma kɨ nguazimɨn ize. Egha kɨ ghaze, ‘Kɨ Godɨn Otarim,’ ezɨ manmagh sua ia ghaze, ‘Nɨ Godɨn danganim iniasa?’
37 “Kɨ uan Afeziamɨn ingangarim damuan koghtɨ, eghtɨ ia nɨghnɨzir gavgavim nan akamɨn ikian markɨ. 38 +Ezɨ kɨ an ingangarim gami. Ezɨ ia nan akam nɨghnɨzir gavgavim an ikian aghuaghɨva, egh ia nɨghnɨzir gavgavim nan ingangarir kɨ amibar ikɨ. Eghtɨ ia deravɨra fofoziba ko nɨghnɨziba kamaghɨn da ini, Afeziam nan aven iti, ezɨ kɨ Afeziamɨn aven iti.”
39 +Egha me uam an suighasava amima, ezɨ a men tongɨn suiaghrɨgha ghu.
40 +Egha Iesus uamategha ghua Jordanɨn dɨpam abigha vongɨn ghu. Egha ghua danganir Jon fomɨra gumaziba ruezimɨn oto, egha a danganir kamɨn iti. 41 Ezɨ gumazamizir avɨriba a bagha izi. Egha me ghaze, “Guizbangɨra, Jon gavgavim uan akam danɨngasa mirakelɨn arazitam gamizir puvatɨ. Egha akar Jon gumazir kamɨn gun mɨkemeziba, da bar guizbangɨra.” 42 +Ezɨ dughiar Iesus danganir kamɨn itim, gumazamizir avɨriba nɨghnɨzir gavgavim an iti.
+ 10:4 Jo 10:27 + 10:6 Jo 16:25 + 10:8 Jer 23:1-2, Ese 34:2-3 + 10:9 Sng 118:20, Jo 14:6, Ef 2:18 + 10:11 Sng 23:1, Ais 40:11, Ese 34:11-23, Jo 15:13, Hi 13:20, 1 Pi 2:25, MAA 7:17 + 10:12 Sek 11:16-17, Ap 20:29 + 10:16 Ais 56:8, Ese 34:23, 37::22-24, Jo 11:52, Ef 2:14, 1 Pi 2:25 + 10:17 Ais 53:7-8, 53:12, Fl 2:8-9, Hi 2:9 + 10:18 Jo 2:19, 5:26, 6:38, 14:31, 19:11, Ap 2:24, 2:32 + 10:19 Jo 7:43 + 10:20 Jo 7:20, 8:48, 8:52 + 10:21 Sng 94:9, 146:8, Jo 9:6-7, 9:32-33 + 10:24 Ap 3:11, 5:12, Lu 22:67 + 10:25 Jo 3:2, 4:26, 5:36, 10:38 + 10:26 Jo 6:64, 8:45-47, 1 Jo 4:6 + 10:27 Jo 8:47, 10:3-4, 10:14 + 10:28 Jo 3:16, 6:37-39, 17:11-12, 18:9 + 10:29 Jo 14:28, 17:2, 17:6 + 10:30 Jo 17:11, 17:22 + 10:31 Jo 8:59 + 10:33 Wkp 24:16, Mt 26:65, Jo 5:18 + 10:34 Sng 82:6 + 10:35 Mt 5:18 + 10:36 Jo 3:17, 5:17-18, 6:27, 9:35-37 + 10:38 Jo 14:10-11 + 10:39 Lu 4:30, Jo 8:59 + 10:40 Jo 1:28 + 10:42 Jo 7:31