9
Gumazir damazir okavɨrɨzimɨn eghaghanim
Egha Iesus ghuavigha gumazir damazir okavɨzir mamɨn api. An damazimning okavizɨ amebam a bate. +Ezɨ Iesusɨn suren gumaziba an azara. “Tisa, tina arazir kuram gami, gumazir kam o an amebam ko afeziam, ezɨ kamaghɨn an damaziba okavizɨ amebam a bate?”
+Ezɨ Iesus kamaghɨn akam ikara, “Gumazir kam arazir kuram gamizir puvatɨ, egha an amebam ko afeziam uaghan arazir kuratam gamizir puvatɨ. God kamagh sua, bizir gumazir kamɨn otozim, gumazamiziba an ganɨva fogham, Godɨn ingangarim azenara men oto. Kamaghɨn an damaziba okavizɨ amebam a bate. +Ezɨ datɨrɨghɨn aruem ikiavɨra itima, e gumazir na amadazɨ kɨ izezim an ingangarim damuam. Amɨnim pɨrasava roghɨra izi, ezɨ gumaziba ingangaritam damighan kogham. +Dughiar kɨ nguazir kamɨn itim, kɨ gumazir angazangarim nguazimɨn itir gumazamizibagh anɨdim.”
+Iesus kamaghɨn mɨkemegha egha nguazim giparigha egha nguazim sara veregha, egha gumazimɨn damazim gatɨ. +Egha Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ mangɨva Siloamɨn mozir dɨpam guruegh.” (Ziar kam Siloam, an mɨngarim kamaghɨn ghu, “Amada.”) Ezɨ gumazir damazir okavɨrɨzim ghua rue. Egha uamategha iza, biziba bar deravɨra dar gari.
Gumazir kam faragha dagɨaba uabɨ danɨngasa gumazamizibagh inge, ezɨ gumazamizir avɨriba an gani. Datɨrɨghɨn men marazi ko an boroghɨn itir darazi, me ghaze, “Gumazir kamra, a faragha apiav ikia dagɨaba bagha gumazibagh inge?” Egha marazi ghaze, “Are, gumazir kamra.” Ezɨ marazi ghaze, “Puvatɨ. A gumazir kamɨn mɨrara gara, egha a ighara.” Ezɨ gumazir kam uabɨ ghaze, “Kar kɨrara.” 10 Ezɨ me an azara, “Manmaghɨn amizɨma nɨn damazimning dera?”
11 Ezɨ a kamaghɨn men akam ikara, “Gumazir kam an ziam Iesus, a nguazim ko dɨpam veregha nan damazimning gatɨ. Egha na mɨgei, ‘Nɨ Siloamɨn mozir dɨpamɨn mangɨgh egh ruegh.’ Ezɨ kɨ ghua ruezɨma nan damazimning dera, ezɨ kɨ deravɨra bizibar gari.” 12 Ezɨ me an azara, “Gumazir kam managh iti?” Ezɨ a mɨgei, “Kɨ fozir puvatɨ.”
13 Egha me gumazir faragha damaziba okavɨzir kam me a inigha Farisiba bagha zui. 14 +Ezɨ dughiar Iesus nguazir beghneazimɨn ingarigha gumazimɨn damazimning gamizɨ a garim, kar Sabatɨn dughiam. 15 Ezɨ kamaghɨn Farisiba uam an azai, “Nɨn damazimning manmaghɨn amigha dera?”
Ezɨ a kamaghɨn me mɨgei, “A nguazir beghneazim isa nan damazimning gatɨzɨ, ezɨ kɨ rue, egha kɨ biziba deravɨra dar gari.”
16 +Ezɨ Farisin maba ghaze, “Gumazir kam a Sabatɨn dughiamɨn arazibar gɨn zuir puvatɨ. Kamaghɨn e fo, God gumazir kam amadazɨ puvatɨ.” Ezɨ marazi ghaze, “Manmagh amizɨ gumazir arazir kuram itim mirakelɨn kabar amigham.” Egha me uari abɨki.
17 +Egha Farisiba ua faragha gumazir damaziba okavɨzir kamɨn azangsɨsi, “Nɨ ghaze, gumazir kam nɨn damazimning akɨri, ezɨ kamaghɨn nɨ manmaghɨn nɨghnɨsi, a gumazir manmaghɨra garim?” Ezɨ gumazir kam kamaghɨn me akam ikara, “A Godɨn akam inigha izir gumazir mam.”
18 Bar guizbangɨra, faragha gumazir kamɨn damazimning okafi, egha datɨrɨghɨn an damazimning kuiaghirɨ. Ezɨ Judan gumazir aruaba bizir kam nɨghnɨzir gavgavim an ikian aghua. Egha kamaghɨn me gumazir kamɨn amebam ko afeziamɨn diagha ghaze, gua izɨ. 19 Ezɨ aning izima me kamaghɨn aningɨn azai, “Ka ti guan borimra? Dughiar amebam a batezim, an damazimning okavigha iti, gua kamaghɨn mɨkeme, o? Ezɨ manmagh amizɨma a datɨrɨghɨn gari?”
20 Ezɨ an amebam ko afeziam kamaghɨn men akam ikara, “Ga fo, kar gan borim. Ezɨ dughiar amebam a batezim, an damazimning okavigha iti, ga uaghan a gɨfo. 21 Ezɨ datɨrɨghɨn an damazimning manmaghɨn kuiaghirɨ, ga uaghan fozir puvatɨ. Ezɨ tina an damazimning kui, ga uaghan fozir puvatɨ. Ia an azaragh. An asegha gɨfa. A uabɨ ua bagh mɨkɨmam.” 22 +An amebam ko afeziam Judabar atiatigha, egha kamaghɨn mɨgɨrɨgɨar kam gami. Me fo, Judaba faragha kamaghɨn akam mɨsoke, gumazitam kamaghɨn mɨkɨm suam, “Iesus a Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezir kam,” eghtɨ me an anogoreghtɨ a ua God ko mɨgeir dɨpenimɨn aven ikian kogham. 23 Ezɨ kamaghɨn gumazir kamɨn amebam ko afeziam ghaze, “An asegha gɨfa. Ia an azangsɨgh.”
24 +Egha gɨn me ua gumazir faragha damaziba okavɨzim dia, egha a mɨgɨa ghaze, “Nɨ Godɨn damazimɨn guizɨn akam mɨkɨmsɨ egh akar dɨkɨrɨzim damigh. E fo, gumazir nɨ mɨkemezir kam, an arazir kurabagh amir gumazim.”
25 Egha a kamaghɨn akam ikara, “An arazir kurabagh amir gumazim o puvatɨ, kɨ kamaghɨn fozir puvatɨ. Egha bizir vamɨra, kɨ a gɨfo, kɨ faragha damazimning okafi, egha datɨrɨghɨn nan damazimning kuiaghirɨ.” 26 Ezɨ me uam an azara, “A manmaghɨn nɨ gami? A manmaghɨn nɨn damazimning akɨri?”
27 Ezɨ a kamaghɨn men akam ikara, “Kɨ ia mɨkemegha gɨfa, ezɨ ia oraghan aghua. Ia manmagh sua dughiar avɨribar oraghasa? Ia ti uaghan an suren gumazibar otivasa, o?”
28 Ezɨ Farisiba dɨbovibar kamaghɨn gumazir kam mɨgei, “Nɨrara an suren gumazim. E Mosesɨn suren gumaziba. 29 +E kamaghɨn fo, God akam Moses ganɨngi. Ezɨ gumazir kam, e fozir puvatɨ, a nguibar manamɨn oto.”
30 Ezɨ gumazir faragha damaziba okavɨzir kam, a kamaghɨn men akam ikara, “Ia akar bar igharazim mɨgeima, kɨ dɨgavir kuram gami! Gumazir nan damazimning akɨrizir kam, ia ghaze ia gɨfozir puvatɨ, a nguibar manamɨn oto. 31 +E fo, God gumazir arazir kurabagh amiba barazir puvatɨ. Gumazitam Godɨn ziam fɨva egh an ifongiamɨn gɨn mangɨtɨ, eghtɨ God a baragham. 32 Bar fomɨra iza datɨrɨkɨn, gumazitamɨn damazimning okavizɨ amebam a batezɨ, ezɨ gɨn gumazir mam an damazimning akɨrizɨ, e eghaghanir katam e a baraghizir puvatɨ. 33 +God gumazir kam amadaghan koghai, a bizitam damighan kogham.”
34 +Farisiba me akar kam baregha egha kamaghɨn an akam ikara, “Manmagh ami? Arazir kuram bar nɨ avara, dughiar nɨn amebam nɨ batezimɨn tugha egha iza datɨrɨkɨn. Ezɨ nɨ ti en sure damuasa, o?” Egha me a batoghezɨma a zui.
Gumazir nɨghnɨzir gavgavim itir puvatɨziba, me mati men damaziba okafi
35 +Iesus orazima me gumazir kam batoke, ezɨ a ghua a buri. Egha a batogha kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ Gumazibar Otarim nɨghnɨzir gavgavim an ti, o puvatɨ?”
36 Ezɨ a kamaghɨn an akam ikara, “Gumazir Ekiam, Gumazibar Otarir kam a tina? Kɨ nɨghnɨzir gavgavim an ikɨsɨ, kamaghɨn nɨ na mɨkɨm, a tina.”
37 +Ezɨ Iesus a mɨgei, “Nɨ an ganigha gɨfa. A gumazir datɨrɨghɨn nɨ ko mɨgeim.”
38 Ezɨ gumazir kam mɨgei, “Ekiam, kɨ nɨghnɨzir gavgavim iti.” Egha Iesusɨn guamɨn tevimning apɨrigha an ziam fe.
39 +Ezɨ Iesus ghaze, “Kɨ gumazamizibar araziba tuisɨghasa kɨ ize. Kɨ kamagh sua, gumazir damaziba okavigha itiba me ganam, ezɨ gumazir gariba, men damaziba okavigham. Bizir kam bagha, kɨ nguazir kamɨn ize.”
40 +Farisin maba me Iesusɨn boroghɨra ikia akar kam baraki. Egha an azara, “Nɨ kamaghɨn e mɨkɨmasa, e ti uaghan damaziba okafi, o?”
41 +Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Ian damaziba okavizɨ, ia arazir kurabar osɨmtɨziba puvatɨghai. Egha ia ghaze, ‘En damaziba gari.’ Kamaghɨn amizɨma ian arazir kurabar osɨmtɨzim ikiavɨra iti.”
+ 9:2 Kis 20:5, Ese 18:20, Lu 13:2-4 + 9:3 Jo 11:4 + 9:4 Jo 4:34, 5:17, 5:20, 11:9, 12:35, 17:4 + 9:5 Mt 5:14, Jo 1:5, 1:9, 3:19, 8:12, 12:35 + 9:6 Mk 7:33, 8:23 + 9:7 2 Kin 5:10 + 9:14 Lu 13:14 + 9:16 Jo 3:2, 7:12, 7:43, 9:23, 9:31-33, 10:19 + 9:17 Jo 4:19 + 9:22 Jo 7:13, 16:2, 19:38, Ap 5:13 + 9:24 Jos 7:19, 1 Sml 6:5 + 9:29 Jo 8:14 + 9:31 Jop 35:12, Sng 34:15, 66:18, Snd 15:29, Ais 1:15, Jer 11:11, Mai 3:4, Sek 7:13 + 9:33 Jo 9:16 + 9:34 Sng 51:5, Jo 9:2 + 9:35 Mt 14:33, 16:16, Mk 1:1, 1 Jo 5:13 + 9:37 Jo 4:26 + 9:39 Mt 13:11-15, Jo 3:17, 5:22, 8:15-16, 12:47 + 9:40 Mt 15:14, 23:26, Ro 2:19 + 9:41 Jo 15:22-24