Iesus kamaghɨn suren gumazibav mɨgɨa ghaze, a me ategh ua Afeziam bagh mangam
13
(Sapta 13-17)
Iesus uan suren gumazibar dagariba rue
+Dughiar kam, God Israelbagh Itazir Dughiam a gurumɨzaraghan otivam. Ezɨ Iesus fo, a mangamin dughiam otozɨ, a nguazir kam ategh uan Afeziam bagh mangasava ami. A uan gumazamizir nguazir kamɨn itiba a fomɨra bar me gifonge, egha me gɨfueghavɨra ikia ghua an areme. +Ezɨ guaratɨzir kamɨn me apa iti. Satan faragha nɨghnɨzir Iesus isɨ apanibar agharim darɨghamim isa Judasɨn navim gatɨgha gɨfa. Judas, a Saimon Iskariotɨn otarim. +Iesus kamaghɨn fo, Afeziam bizibar amuamin gavgavim bar a isa a ganɨngi. A uaghan kamaghɨn fo, God anemadazɨ a ize, egh a ua God bagh mangam. +Kamaghɨn amizɨma Iesus dagher dakozim ategha dɨkafi, egha uan korotiar ruarim suegha, egha taulɨn mam inigha uan ivariam ike. Egha dɨpam itarir mam ginge, egha maghɨra uan suren gumazibar dagariba ruegha, egha taulɨn a uan ivariam amɨghɨrizimɨn da adɨsi. +Egha a Saimon Pita bagha ize. Ezɨ Pita an azara, “Ekiam, nɨrara nan dagariba ruam?”
Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikara, “Bizir kɨ amim, nɨ datɨrɨghɨn a gɨfozir puvatɨ. Egh nɨ gɨn a gɨfogham.”
+Ezɨ Pita a mɨgei, “Nɨ nan dagariba ruan markɨ. Bar markɨ!”
Ezɨ Iesus kamaghɨn akam ikara, “Kɨ nɨn dagariba rueghan koghtɨma, eghtɨ nɨ na ko ikian kogham.”
Ezɨ Saimon Pita a mɨgei, “Ekiam, nɨ kamaghɨn nan dagaribara ruan markɨ. Nɨ nan dagariba ko dafariba ko dapanim sara, bar da ruam!”
10 +Ezɨ Iesus a mɨgei, “Gumazir ruegha gɨvazim, a zue, a ua ruan markɨ. A pura dagaribara ruegh egh bar zuegham. Ezɨ ia bar moghɨra zuegha gɨvagha iti. Ezɨ ian gumazir vamɨra, a zuezir pu.” 11 (Iesus gumazir a isɨ apanibar agharim darɨghamim, an a gɨfogha gɨfa. Kamaghɨn a ghaze, “Ia bar moghɨra zuezɨ, ezɨ ian vavɨra zuezir puvatɨ.”)
12 Iesus men dagariba ruegha gɨvagha, egha uan korotiar ruarim uam anerugha egha ua ghua uan dapiamin danganim gapera. Egha kamaghɨn men azai, “Ia, kɨ ia bagha amizir bizir kamɨn mɨngarim gɨfo, o? 13 +Ia ‘Tisa’ na garɨgha egha ‘Ekiam’ na garɨsi. Guizbangɨra, kɨ Tisa egha kɨ ian Ekiam. Egha bar deragha ia kamaghɨn mɨgei. 14 +Kɨ, ian Ekiam ko ian Tisa, egha kɨ ian dagariba rues. Ezɨ ia uaghan uarira uarir dagariba ruegh. 15 +Kɨ arazim ian akazɨ, ezɨ ia uaghan arazir kɨ datɨrɨghɨn ia gamizir kamra damu. 16 +Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ingangarir gumazir kɨnitam uan Ekiam gafirazir puvatɨ. Ezɨ akam inigha izir gumazitam, a gumazir anemadazir a ghuzim gafirazir puvatɨ. 17 +Ezɨ datɨrɨghɨn ia arazir kɨ amizir kamɨn mɨngarim gɨfogha gɨfa, kamaghɨn ia deraghvɨra an gɨn mangɨva, egh ia bar akuegham.
18 +“Kɨ bar ia mɨgeir puvatɨ. Kɨ gumazir kɨ ua bagha mɨsevezibagh fo. Egha kɨ kamaghɨn fo, akar Godɨn Akɨnafarimɨn itim, a guizbangɨram otivam. Akar kam kamakɨn ‘Gumazir na ko dagheba apim, nan apanimɨn oto.’ 19 +Bizir kam tɨghar otivam, ezɨ kɨ datɨrɨghɨn ia mɨkemegha gɨfa. Eghtɨ kamaghɨn a gɨn otoghamin dughiam, ia kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavim ikɨ fogh, Kɨ Uabɨ Kɨ Kamaghɨn Iti.* 20 +Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, gumazir manam ingangarir gumazir kɨ amadazim inigh, egha deravɨra a gami, gumazir kam na inigha egha deravɨra na gami. Egha gumazir na inizim, a Godɨn na amadazɨ kɨ izezim a ini.”
Judas Iesus isɨ apanibar agharim darɨgham.
(Matyu 26:20-25 ko Mak 14:17-20 ko Luk 22:21-23)
21 +Iesus mɨkemegha gɨfa, ezɨ an navim bar a baseme. Egha bighavɨra kamaghɨn mɨgei, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ian tav na isɨva gumazir nan apanim gamibar agharim darɨgham.”
22 A kamaghɨn mɨkemezɨ, an suren gumaziba vaghvagha uari uarir gari. Me fozir puvatɨ, Iesus tina mɨgei. 23 +Egha suren gumazibar mav, gumazir Iesus bar ifongezim, a bar Iesusɨn boroghɨra iti. 24 Ezɨ Saimon Pita benim akuigha egha a mɨgei, “Nɨ an azaragh, a tina mɨgei?”
25 Ezɨ suren gumazir kam uan dapanim isa Iesusɨn afarɨzim boroghɨram atɨgha, egha kamaghɨn an azara, “Ekiam, nɨ tina mɨgei?”
26 Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikara, “Kɨ dagher otevir kam inigh egh dɨparsɨzim darugh, egh gumazitam danɨngam. A gumazir kamra, kɨ a mɨgei.” Egha a dagher otevim isa dɨparsɨzim garu, egha Judas ganɨngi, a Saimon Iskariotɨn otarim. 27 +Ezɨ Judas dagher kam inigha gɨvazɨma, ezɨ dughiar kamra Satan an navir averiamɨn aven ghua a gapasa. Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Bizir nɨ damuasa ifongezim, nɨ zuamɨra a damigh!” 28 Gumazir dakozimɨn apiaghav itiba, me bar akar Iesus Judasɨn mɨkemezir kam baregha, egha me akamɨn mɨngarim gɨfozir puvatɨ. 29 +Judas dagɨabar mɨtarimɨn gari. Ezɨ marazi ghaze, Iesus ti isar ekiam bagha bizibagh ivezasa a mɨkeme, o a mangɨ biziba gumazir onganarazibar anɨngam. 30 Ezɨ Judas dagher otevir kam inigha gɨvagha, egha zuamɨra azenan ghu. Ezɨ amɨnim pɨrizɨ mɨtatem otogha gɨfa.
Iesus arazir igiam suren gumazibagh anɨdi
31 +Judas azenan ghugha gɨvazɨma, ezɨ Iesus mɨgei, “Datɨrɨghɨn Gumazibar Otarimɨn ziar ekiam azenan oto. Ezɨ God uan Otarim isa gumazamizibar akazɨ Otarim me damutɨ me fogham, God ziar bar ekiam iti. 32 +Eghtɨ God uabɨ uan Otarim isɨ gumazamizibar akaghtɨ me fogham, Gumazibar Otarim ziar ekiam iti. Egh God zuamɨra a damigham. 33 +Nan boriba, dughiar otevimra kɨ ia ko ikiam. Eghtɨ ia na buriam. Kɨ Judabav mɨkemezɨ moghɨn, akar kamra kɨ ua ia mɨgei, ia danganir kɨ mangamim, ia an mangan kogham. 34 +Ezɨ datɨrɨghɨn kɨ arazir igiam ia ganɨdi, a kamakɨn, ia uari uarigh ifongegh. Kɨ bar ia gifonge, ezɨ kamaghɨra ia uari uarigh ifongegh. 35 +Ia uari uarigh ifongeghtɨ, gumaziba bar arazir kamɨn ganigh fogh suam, ia nan suren gumaziba.”
Iesus ghaze, Pita akɨrim ragh a gasaragham
(Matyu 26:31-35 ko Mak 14:27-31 ko Luk 22:31-34)
36 +Ezɨ Saimon Pita kamaghɨn Iesusɨn azara, “Ekiam, nɨ managh mangam?”
Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikara, “Nguibar kɨ mangamim, nɨ datɨrɨghɨn nan gɨn an mangɨghan kogham. Egh nɨ gɨn nan gɨn izam.”
37 +Ezɨ Pita an azara, “Ekiam, manmagh amizɨma kɨ datɨrɨghɨn nɨn gɨn mangɨghan kogham? Kɨ nɨ bagh aremeghasa ifonge.”
38 Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikara, “Nɨ ghaze, nɨ ti na bagh aremegham? Kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, tuarim tɨghar akegham, eghtɨ nɨ dughiar pumuningɨn ko mɨkezimɨn kamaghɨn mɨkɨmam, nɨ na gɨfozir puvatɨ.”
+ 13:1 Mt 26:2, Jo 7:30, 12:23, 15:13, 17:1, 17:11, Fl 2:8, 1 Jo 3:16 + 13:2 Lu 22:3, Jo 13:27 + 13:3 Mt 28:18, Jo 3:35, 16:28, Ap 2:36, 1 Ko 15:27, Hi 2:8 + 13:4 Lu 22:27, Fl 2:7-8 + 13:6 Mt 3:14 + 13:8 1 Ko 6:11, Ef 5:26, Ta 3:5, Hi 10:22 + 13:10 Jo 6:64, 6::70-71, 15:3 + 13:13 Mt 23:8-10, Lu 6:46, 1 Ko 8:6, 12:3, Fl 2:11 + 13:14 Mt 20:28, Lu 22:27, Ro 12:10, Ga 6:1-2, 1 Pi 5:5 + 13:15 Mt 11:29, Fl 2:5, Kl 3:13, 1 Pi 2:21, 1 Jo 2:6 + 13:16 Mt 10:24, Lu 6:40, Jo 15:20 + 13:17 Mt 7:24, Je 1:25 + 13:18 Sng 41:9 + 13:19 Jo 14:29, 16:4 * 13:19 (13:19) Nɨ akar Jon 8:24ɨn itimɨn gan. + 13:20 Mt 10:40, 25:40, Mk 9:37, Lu 9:48, 10:16 + 13:21 Mt 26:21, Mk 14:18, Lu 22:21, Jo 12:27, Ap 1:17, 1 Jo 2:19 + 13:23 Jo 19:26, 20:2, 21:7, 21:20, 21:24 + 13:27 Lu 22:3, Jo 6:70, 13:2 + 13:29 Jo 12:6 + 13:31 Jo 12:23, 14:13, 1 Pi 4:11 + 13:32 Jo 17:5 + 13:33 Jo 7:34 + 13:34 Wkp 19:18, Jo 15:12, 15:17, 1 Pi 1:22, 1 Jo 2:7-8, 3:23, 4:21, 2 Jo 5 + 13:35 1 Jo 2:5, 4:20 + 13:36 Jo 7:34, 21:18-19, 2 Pi 1:14 + 13:37 Mt 26:33-35, Mk 14:29-31, Lu 22:33-34