14
Iesus, an Afeziam bagha zuir tuavim
+Ezɨ Iesus ua kamaghɨn uan suren gumazibav gei, “Ia nɨghnɨzir avɨribar amuva osɨman markɨ. Ia nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨva, egh uaghan nɨghnɨzir gavgavim nan ikɨ. +Nan Afeziamɨn dɨpenimɨn danganir avɨriba iti, ezɨ kɨ mangɨva ia bagh danganibar kɨram. Bizir kam guizbangɨra puvatɨzɨ, ezɨ kɨ ia mɨkemeghan koghai. +Kɨ mangɨva ia bagh danganim akɨrighɨva, egh ua izɨ ia inigh mangɨtɨ ia na ko ikiam. Egh nguibar kɨ ikiamim, ia uaghan na ko an ikiam. Ezɨ ia nguibar kɨ zuim, ia an tuavim gɨfogha gɨfa.”
Ezɨ Tomas a mɨgei, “Ekiam, e fozir pu, nɨ managh zui, kamaghɨn e manmaghɨn tuavir nɨ zuim gɨfogham?”
+Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Kɨ uabɨ kɨ tuavim, egha kɨ guizɨn akamɨn mɨngarim, egha kɨ ikɨrɨmɨrir aghuimɨn mɨngarim. Ezɨ gumazitam tuavir igharazimɨn Afeziam bagh mangɨgham kogham. Puvatɨ. Kɨrara kɨ Afeziam bagha zuir tuavim. +Eghtɨ ia na gɨfoghɨva, egh uaghan nan Afeziam gɨfogham. Ezɨ datɨrɨghɨn tugha ghua, ia nan Afeziam gɨfofogha, egha an gari.”
Ezɨ Filip ghaze, “Ekiam, nɨ Afeziam en akagh, eghtɨ e uan damazibar an ganika, eghtɨ e ua nɨn azangan kogham.”
+Ezɨ Iesus a mɨgei, “Filip, dughiar ruarimɨn kɨ ia ko iti, ezɨ ia ti na gɨfozir puvatɨ? Gumazim nan gari, an Afeziamɨn gari. Ezɨ manmagh sua nɨ ghaze, ‘Nɨ Afeziam en akagh’? 10 +Filip, nɨ ti nɨghnɨzir gavgavim ikɨ fogh suam, kɨ Afeziamɨn aven itima Afeziam nan aven iti? Akar kɨ ia mɨgeiba, kɨ uan nɨghnɨzimɨn dav geir puvatɨ. Afeziar nan aven itim, a uabɨ uan ingangarim gami. 11 +Ia nɨghnɨzir gavgavim akar kamɨn ikɨ, kɨ Afeziamɨn aven iti, ezɨ Afeziam nan aven iti. Puvatɨghtɨ, ia nan ingangarir kɨ amibagh nɨghnɨgh, eghtɨ ingangarir kaba ian nɨghnɨzir gavgavibar amutɨ da gavgavigham. 12 +Kɨ bar guizbangɨra ia mɨgei, gumazir nɨghnɨzir gavgavim nan itim, a uaghan kɨ amir ingangarir kabar amuam. Kɨ uan Afeziam bagh mangam, kamaghɨn amizɨ, ingangarir ekiar gumazir kam damuamiba, da ingangarir kɨ amibagh afiragham. 13 +Kɨ kamagh sua, Afeziam ziar ekiam uan Otarimɨn ingangarimɨn a iniam. Kamaghɨn ia nan ziamɨn biziba bagha azaraghtɨ, kɨ dar amuam. 14 Ia nan ziamɨn bizitam bagh nan azangsɨghtɨ, kɨ a damuam.”
Iesus ghaze, a Godɨn Duam amadaghtɨ a izam
15 +Egha Iesus ua kamaghɨn mɨgei, “Ia bar na gifueghɨva, egh ia deravɨra nan akaba baragh dar gɨn mangam. 16 +Eghtɨ kɨ Afeziamɨn azangsɨghtɨ, a gavgavim ia danɨngamin Akurvazir mam ia bagh anemangam. Eghtɨ a ia ko ikɨ mamaghɨra ikiam. 17 +Ezɨ Akurvazir kam a Godɨn Duam, a guizɨn akam mɨgeir Duam. Ezɨ nguazir kamɨn gumazamiziba me an ganighan koghɨva, egh a gɨfoghan kogham, kamaghɨn me a inighan kogham. Ezɨ iarara, a ia ko iti, egh a ian navir averiabar aven ikiam. Kamaghɨn ia a gɨfo.
18 +“Kɨ ia ateghtɨ ia uarira ikian kogham, mati borim amebam ko afeziam puvatɨzɨ moghɨn. Puvatɨ. Kɨ ua ia bagh izam. 19 +Dughiar ovezimɨn nguazimɨn gumazamiziba ua nan ganan kogham. Eghtɨ ia nan ganam. Kɨ angamra iti, eghtɨ kamaghɨn ia uaghan angamra ikiam. 20 +Ezɨ dughiar kamɨn ia kamaghɨn fogham, kɨ uan Afeziamɨn aven iti, ezɨ ia nan aven iti, mati kɨ ian aven iti moghɨn. 21 +Ezɨ tina nan akam baragha egha an gɨn zui, gumazir kam a bar na gifonge. Egha gumazir na gifongezim, nan Afeziam a gifuegham. Eghtɨ kɨ uaghan a gɨfuegham, egh kɨ uabɨ isɨva an akagham.”
22 +Iesus kamaghɨn mɨkeme, ezɨ Judasɨn igharazim (a Judas Iskariot puvatɨ) a kamaghɨn Iesusɨn azara, “Ekiam, manmagh su nɨ uabɨ isɨva en akaghasa, egha nɨ uabɨ isɨva nguazimɨn gumazamizibar akaghan aghua?”
23 +Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikara, “Gumazitam na gifueghɨva, egh deraghvɨra nan akamɨn gɨn mangam. Eghtɨ nan Afeziam bar gumazir kam gifuegham. Eghtɨ ga izɨva a ko ikɨ mamaghɨra ikiam. 24 +Gumazim na gifongezir puvatɨ, a deravɨra nan akamɨn gɨn zuir puvatɨ. Ezɨ akar ia oraghizir kam, ka nan akam puvatɨ. Kar Afeziamɨn akam, a na amadazɨ ezɨ kɨ ize.
25 “Dughiar kɨ ia ko ikiavɨra itim, kɨ bizir kabar gun ia mɨkeme. 26 +Ezɨ Gavgavim ia Danɨngamin Akurvazir Gumazim, a Godɨn Duam. Ezɨ nan ziamɨn, Afeziam anemadaghtɨ a izam. A biziba bar ian sure damuam. Eghtɨ akar kɨ ia mɨkemeziba, a ian sure damutɨ ia uam a dagh nɨghnɨgham.
27 +“Kɨ ia ataghraghasa, egha kɨ navir amɨrɨzim ia ganɨdi. Ezɨ nan navir amɨrɨzir kɨ ia ganɨdim, a nguazimɨn gumaziba anɨdi moghɨn puvatɨ. Kamaghɨn amizɨma, ia nɨghnɨzir avɨribar amuva egh osɨman markɨ, egh atiatingan markɨ. 28 +Ezɨ ia akar kɨ ia ganɨngizir kam baregha gɨfa, ‘Kɨ ia ategha egha kɨ zui, egh kɨ ua ia bagh izam.’ Egh ia bar na gifueghtɨ, eghtɨ akar kam ia damutɨ ia bar akuegham. Afeziamɨn gavgavim bar ekevegha egha nan gavgavim gafira, kamaghɨn, kɨ uan Afeziam bagha zui. 29 +Kɨ kamagh sua, bizir kam gɨn otoghtɨ, eghtɨ ia an ganigh nɨghnɨzir gavgavim nan ikɨ. Kamaghɨn kɨ datɨrɨghɨn bizir kam tɨghar otivamin dughiamɨn, kɨ an gun ia mɨgei.
30 +“Nguazir kam gativazir gumazir dapanim, a na gativamin gavgaviba puvatɨ. Egha a datɨrɨghɨn izi. Kamaghɨn amizɨ, kɨ ua mɨgɨrɨgɨar avɨriba ia mɨkɨman kogham. 31 +Kɨ kamagh sua, nguazimɨn gumazamiziba kamaghɨn fogh, kɨ bar Afeziam gifonge, egha kɨ bizir Afeziam na mɨkemezibara dagh ami. Ia dɨkavigh, danganir kam ategh, e mangam.”
+ 14:1 Jo 14:27, 16:33 + 14:2 Jo 13:33, 13:36 + 14:3 Jo 12:26, 17:24, Ap 1:11, 1 Te 4:17 + 14:6 Jo 1:4, 1:17, 8:19, 8:32, 10:9, 11:25, Ro 5:1-2, Hi 9:8, 10:20 + 14:7 Jo 8:19 + 14:9 Jo 12:45, Kl 1:15, Hi 1:3 + 14:10 Jo 7:16, 8:28, 10:38, 12:49, 14:24, 17:21-23 + 14:11 Jo 5:36, 10:38, 14:20 + 14:12 Mt 21:21, Mk 16:16-20, Lu 10:17 + 14:13 Mt 7:7, Lu 11:9, Jo 15:7, 15:16, Je 1:5, 1 Jo 3:22 + 14:15 Jo 14:21-23, 15:10, 15:14, 1 Jo 5:3 + 14:16 Jo 14:26, 15:26, 16:7, Ro 8:15, 8:26 + 14:17 Mt 10:20, Jo 16:13, Ro 8:26, 1 Ko 2:14, 1 Jo 2:27, 4:6 + 14:18 Mt 28:20, Jo 14:3, 14:28 + 14:19 Jo 16:16, 1 Ko 15:20 + 14:20 Jo 10:38, 14:10, 17:21-26 + 14:21 Jo 14:15, 14:23, 15:10, 16:27, 1 Jo 2:5, 5:3 + 14:22 Ap 10:41-42 + 14:23 Mt 18:20, Jo 14:15, 2 Ko 6:16, Ef 3:17, 1 Jo 2:24, MAA 3:20 + 14:24 Jo 5:19, 5:38, 7:16, 12:49 + 14:26 Lu 24:49, Jo 14:16, 15:26, 16:13, 1 Jo 2:20, 2:27 + 14:27 Jo 14:1, 16:33, Fl 4:7, Kl 3:15 + 14:28 Lu 24:51, Jo 14:3, 14:12, 14:18, 16:28, 20:17, Fl 2:6 + 14:29 Jo 13:19, 16:4 + 14:30 Jo 12:31, 16:11, Ef 2:2 + 14:31 Mt 26:46, Jo 10:18, 12:49, Ph 2:8, Hi 5:8