16
+“Ezɨ kɨ kamagh sua, ia uan nɨghnɨzir gavgavim ataghraghan markɨ, kamaghɨn kɨ bizir kam ia mɨkeme. +Me ian anogoreghtɨ ia ua God ko mɨgeir dɨpenibar aven ikian kogham. Eghtɨ gɨn dughiam otogham, gumaziba ia mɨsueghtɨ ia aremegham, egh me suam, me Godɨn ingangarir aghuim gami. +Egha me Afeziam gɨfozir puvatɨ, egha na gɨfozir puvatɨ. Kamaghɨn me arazir kabar amuam. +Kɨ kamagh sua, gumaziba gɨn arazir kabar ia damutɨ, eghtɨ ia akar kɨ ia mɨkemezir kam gɨnɨghnɨgham. Kamaghɨn, kɨ datɨrɨghɨn bizir otivamin kaba, dar gun ia mɨkemegha gɨfa.”
Iesus Godɨn Duamɨn ingangarim mɨgei.
Egha Iesus kamaghɨn mɨgei, “Kɨ faragha uabɨ ia ko iti, kamaghɨn kɨ bizir kabar gun ia mɨkemezir puvatɨ. +Egha datɨrɨghɨn Afeziar na amadazɨ ezɨ kɨ izezim, kɨ a bagha zui. Ezɨ ian tav nan azarazir puvatɨ, ‘Nɨ managh zui?’ +Kɨ akar kam ia mɨkeme, ezɨ datɨrɨghɨn ian naviba bar oseme. +Ezɨ kɨ guizbangɨra ia mɨgei, kɨ ia ategha zui, kar ian akurvaghamim. Kɨ fo, kɨ mangɨghan koghtɨ, Godɨn Duar Gavgavim ia Danɨngamim, a ia bagh izeghan kogham. Egh kɨ mangɨghɨva, kɨ ia bagh anemadagham. Eghtɨ a izɨva nguazir kamɨn gumazibar amutɨ me arazir kuramɨn mɨngarim ko arazir aghuimɨn mɨngarim ko Godɨn kotiamɨn mɨngarim, me dagh fogham +Arazir kuramɨn mɨngarim, a kamakɨn, me nɨghnɨzir gavgavim na itir puvatɨ. 10 +Arazir aghuimɨn mɨngarim, a kamakɨn, kɨ Afeziam bagh mangɨghtɨ, ia ua nan ganighan kogham.* 11 +Godɨn kotiamɨn mɨngarim, a kamakɨn, nguazir kam gativazir gumazir dapanim, God kotiamɨn aven a tuisɨgha gɨfa egha ghaze, a ivezir kuram inigh aremegham.
12 +“Kɨ ia mɨkɨmamin akar avɨriba iti, ezɨ datɨrɨghɨn ian nɨghnɨziba bar izɨfa, eghtɨ ia bar da bareghan kogham. 13 +Ezɨ Godɨn Duam, a guizɨn akam mɨgeir Duam, a izɨva, ian nɨghnɨzibar amutɨ ia guizɨn akaba bar dagh fogham. A uabɨ uan nɨghnɨzimɨn akatam mɨkemeghan kogham. Puvatɨ. Akar an oraghizim, akar kamra an an gun mɨkɨmam. Egh a bizir gɨn otivamibar gun ia mɨkɨmam. 14 A nan akam inighɨva egh an gun ia mɨkɨmam. Egh arazir kamɨn a nan ziar ekiam ko nan gavgavim, ian akagham. 15 +Afeziamɨn biziba da bar nan biziba. Kamaghɨn amizɨ kɨ kamaghɨn ia mɨkeme, an Duam nan akam inighɨva egh an gun ia mɨkɨmam.”
Bar akongezir arazim, a navir osɨmtɨzimɨn danganim inigham
16 +Egha Iesus ua kamaghɨn mɨgei, “Dughiar bar ovezimɨn ia ua nan ganighan kogham. Egh dughiar bar otevimɨn gɨn ia ua nan apigham.” 17 Ezɨ suren gumazir maba uarira uarir tongɨn uariv gei, “Kar akar manamɨn mɨngarim an a gami? A ghaze, ‘Dughiar bar ovezimɨn ia nan ganighan kogham. Egh ua dughiar otevimɨn gɨn ia ua nan apigham.’ Egha uaghan ghaze, ‘Bizir kamɨn mɨngarim, a kamakɨn, kɨ Afeziam bagha zui.’ ” 18 Egha me mɨgɨa ghuavɨra iti, “Dughiar ovezir a mɨkemezir kam, a bizir tizim? E akar a mɨkemezir kamɨn mɨngarim gɨfozir puvatɨ.”
19 Ezɨ Iesus fo, me an azangsɨghasa, ezɨ a me mɨgei, “Ia ti tintinibar akar kɨ mɨkemezir kamɨn mɨngarim bagha azangsɨsi? Kɨ kamaghɨn mɨgei, ‘Dughiar ovezimɨn ia nan ganighan kogham. Egh gɨn dughiar otevimɨn ia uan nan apigham.’ Ia ti bizir kam bagha azai, o? 20 Kɨ bar guizbangɨra ia mɨgei, ia puvɨram aziva arangam. Eghtɨ nguazimɨn gumazamiziba bar akuegham. Ian naviba osemegham. Eghtɨ ian navir osɨmtɨzir kam iraghrɨghtɨma navir agorogem otogham. 21 +Amizim borim batasava amuava, a fo, an mɨzazim iniamin dughiam otogha gɨfa. Kamaghɨn an oseme. Egha an otegha gɨvagha, a ua mɨzazir kam gɨnɨghnɨzir puvatɨ. An borim nguazimɨn otogha gɨfa, kamaghɨn amizɨ a bar akonge. 22 +Ezɨ kamaghɨra, ia datɨrɨghɨn naviba oseme. Eghtɨ kɨ ua ian gantɨ, ian naviba bar akuegham. Eghtɨ tav ian agoroger kam adeghan kogham. 23 +Eghtɨ dughiar kamɨn ia ua bizitam bagh nan azaraghan kogham. Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ia bizitam bagh nan ziamɨn Afeziamɨn azaraghtɨma eghtɨ a ia danɨngam. 24 +Ia faragha bizitam nan ziamɨn azarazir puvatɨ. Ia azangsɨghɨva, egh ia iniam, eghtɨ agorogem bar ian navibagh izɨvagham.”
Iesus nguazir kamɨn gavgavim dɨkabɨrazɨ a iraghu
25 +Egha Iesus ua kamaghɨn mɨgei, “Kɨ akar isɨn zuimɨn akar kabar ia gami. Kɨ gɨn ua akar isɨn zuitam ia mɨkemeghan kogham. Puvatɨ. Kɨ deravɨra ia mɨkɨmɨva, egh Afeziamɨn ia mɨkɨmam. 26 Egh dughiar kamɨn ia nan ziamɨn azangsɨgham. Ezɨ kɨ kamaghɨn mɨgeir puvatɨ, kɨ ia bagh Afeziamɨn ko mɨkɨmam. Puvatɨ. 27 +Afeziam a uabɨ ia gifonge. Ia a gifongegha ia nɨghnɨzir gavgavim nan ikia egha fo, kɨ Afeziam ko ikegha ize. Kamaghɨn a ia gifonge. 28 Guizbangɨra, kɨ fomɨra Afeziam ko ikegha, egha kɨ an ategha nguazimɨn ize. Egh datɨrɨghɨn kɨ ua nguazim ategh, egh kɨ ua Afeziam bagh mangam.”
29 Ezɨ an suren gumaziba kamaghɨn mɨgei, “Are, nɨ datɨrɨghɨn deravɨra mɨgei, nɨ datɨrɨghɨn akar isɨn zuibav geir puvatɨ. 30 +Ezɨ e datɨrɨghɨn fo, nɨ biziba bar dagh fo. Gumazitam bizir mam nɨn azangsɨghasava amima, nɨ an nɨghnɨzibagh fogha gɨfa. Nɨ an azangsɨzim bagha mɨzuai puvatɨ, nɨ fogha gɨfa. Kamaghɨn amizɨ, e nɨghnɨzir gavgavim ikia ghaze, nɨ God ko ikegha egha nɨ ize.”
31 Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikara, “Ia datɨrɨghɨn nɨghnɨzir gavgavim iti, o? 32 +Ia oragh. Dughiam a roghɨra izi, egha a izegha gɨfa, eghtɨ me vaghvagh ian agɨntɨghtɨ ia tintinibar uan nguibabar mangam. Egh ia na ateghtɨ kɨ uabɨra ikiam. Ezɨ Afeziam na ko iti, kamaghɨn kɨ bar uabɨra ikeghan kogham. 33 +Ia nan poroghɨv ikɨva egh ia navir amɨrɨzim ikiasa kɨ ifonge. Kamagh sua kɨ akar kam ia mɨkeme. Eghtɨ ia nguazir kamɨn ikɨtɨ, osɨmtɨziba ia bativam. Egh ian naviba gavgavigh ikɨ! Kɨ nguazir kamɨn gavgavim dɨkabɨragha egha anegɨfa!”
+ 16:1 Mt 11:6, 24:10, 26:31 + 16:2 Mt 24:9, Lu 6:22, Jo 9:22, 9:34, Ap 8:1, 26:9-11 + 16:3 Jo 15:21, Ro 10:2, 1 Ko 2:8, 1 Ti 1:13 + 16:4 Jo 13:19, 14:29 + 16:5 Jo 7:33, 13:3, 13:36, 14:28, 16:10, 16:16 + 16:6 Jo 14:1, 16:22 + 16:7 Jo 14:16, 14:26, 15:26, Ap 2:33, Ef 4:8 + 16:9 Jo 3:18, 15:22, Ap 2:22-37 + 16:10 Jo 3:14, 5:32, Ap 2:32, 5:31, Ro 4:25 * 16:10 (16:10) Nguazir kamɨn gumaziba Iesus isa kot gatɨgha ghaze, an arazir kuram gami, egh an ovengam. Ezɨ God Iesus gamizɨ a ua dɨkavizɨ anenigha ghuzɨ, an a ko iti. Arazir kamra, God gumazibar akagha ghaze, Iesus arazir aghuimram ami. + 16:11 Jo 12:31, Ap 26:18, Ef 2:2, Kl 2:15, Hi 2:14 + 16:12 Mk 4:33, 1 Ko 3:1-2, Hi 5:12 + 16:13 Jo 14:17, 14:26, 15:26, 1 Jo 2:20, 2:27 + 16:15 Mt 11:27, Jo 3:35, 17:10 + 16:16 Jo 7:33, 14:19, 16:10 + 16:21 Ais 26:17 + 16:22 Ais 66:14, Lu 24:41, 24:52, Jo 14:1, Ap 2:46, 1 Pi 1:8 + 16:23 Mt 7:7, Jo 14:13, 15:16 + 16:24 Jo 15:11 + 16:25 Jo 10:6 + 16:27 Jo 14:21-23 + 16:30 Jo 2:25, 16:27, 17:8, 21:17 + 16:32 Mt 26:31, 26:56, Mk 14:27, Jo 8:29, 20:10 + 16:33 Jo 14:27, Ro 5:1, 8:37, Ef 2:14, 2 Ti 3:12, 1 Jo 4:4, 5:4