17
Iesus suren gumaziba bagha God ko mɨgei
+Ezɨ Iesus suren gumazibav kemegha gɨvagha, egha kogha overiamɨn gara, egha kamaghɨn mɨgei, “Afeziam, dughiam izegha gɨfa. Eghtɨ nɨn Otarim ziar ekiam nɨ danɨngsɨ, kamaghɨn nɨ datɨrɨghɨn ziar ekiam uan Otarim danɨngigh. +Kamaghɨn ami, nɨ gavgavim a ganigha gɨfa. Nɨ kamaghɨn ifonge, a ikɨrɨmɨrir aghuim gumazir nɨ a ganɨngiziba, bar me danɨngam. Kar zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim. Bizir kam bagha, nɨ gumazamiziba bar men dapanimɨn ikiasa anemɨsefe. +Ezɨ zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim, a kamakɨn: Gumazir ikɨrɨmɨrir aghuarir kam iniziba, me nɨ gɨfo, nɨ uabɨra nɨ guizbangɨn God. Egha me Krais Iesus gɨfo, nɨ anemadazɨ a ize.
+“Kɨ nɨn ziar ekiam ko gavgavim nguazir kamɨn gumazamizibar akagha gɨfa. Egha kɨ, ingangarir kɨ damuasa nɨ na ganɨngizir kam, kɨ a gamigha gɨfa. +Afeziam, fomɨra nguazim tɨghar otivam, kɨ nɨ ko ikia nan ziam ekefe. Ezɨ datɨrɨghɨn nɨ uan damazimɨn, nɨ ua ziar ekiam na danɨngasa, kɨ ifonge.
+“Kɨ nɨn ziar ekiam isa nguazir kamɨn gumazir nɨ na ganɨngizibar aka. Me nɨn gumazamiziba, ezɨ nɨ me na ganigha gɨfa. Ezɨ me deravɨra nɨn akam baragha an gɨn zui. Egha me datɨrɨghɨn fo, bizir nɨ na ganɨngiziba, da bar nɨrara ize. +Ezɨ akar nɨ na ganɨngiziba, kɨ bar da isa me ganɨngi. Ezɨ me da ini, egha me guizbangɨra kamaghɨn fo, kɨ fomɨra nɨ ko ikegha, egha kɨ ize. Egha me nɨghnɨzir gavgavim ikia kamaghɨn fo, nɨ na amadazɨ ezɨ kɨ ize.
+“Kɨ me bagha nɨ ko mɨgei. Kɨ bar nguazimɨn gumazamiziba bagha nɨ ko mɨgeir pu. Kɨ fo, gumazamizir nɨ na ganɨngizir kaba, me nɨn adarasi. Kamaghɨn amizɨ, kɨ me bagha nɨ ko mɨgei. 10 +Ezɨ nan gumazamiziba, me nɨn adarasi. Ezɨ nɨn gumazamiziba, me nan adarasi. Ezɨ gumazamiziba nan gumazamizir kabar gari, me nan ziar ekiam gɨfo.
11 +“Kɨ datɨrɨghɨn nɨ bagh izam, egh kɨ ua nguazimɨn ikian kogham. Ezɨ me nguazimɨn ikiavɨra iti. Ezɨ Afeziam, nɨ bar zue ezɨ tav nɨn mɨn itir puvatɨ! Kɨ kamagh sua, me uari inigh navir vamɨra ikɨ, mati nɨ na ko, ga uaning inigha iti moghɨn. Bizir kam bagha, nɨ uan ziamɨn gavgavimɨn deravɨra men gan. Kar ziar nɨ na ganɨngizim. 12 +Ezɨ dughiar kɨ me ko itiba, kɨ nɨn ziamɨn gavgavimɨn men gari. Kar ziar nɨ na ganɨngizim. Kɨ bar deravɨra men garima men tav ovengezir puvatɨ. Ezɨ gumazir ovengamim, a uabɨram ovengam. Kɨ kamagh sua, nɨn Akɨnafarimɨn itir akam guizbangɨra otivam, kamaghɨn gumazir kam ovengam.
13 +“Kɨ datɨrɨghɨn nɨ bagha izi. Kɨ kamaghɨn ifonge, nan agorogem men navibagh izɨvagh ikiam. Kamaghɨn, dughiar kɨ nguazimɨn itim, kɨ akar kabav mɨkeme.
14 +“Nɨn akam, kɨ me ganigha gɨfa. Kɨ nguazir kamɨn gumazim puvatɨ. Ezɨ kamaghɨra, nan gumazamiziba me nguazir kamɨn gumazamiziba puvatɨ. Kamaghɨn amizɨma, nguazir kamɨn gumazamiziba men aghuagha men apanim gami. 15 +Kɨ, nɨ nguazir kamɨn me inigh azenan mangasa nɨn azangsɨzir pu. Puvatɨ. Kɨ, nɨ men ganasa, kɨ nɨn azai, eghtɨ Gumazir Kuram pazɨ me damuan kogham. 16 Kɨ uabɨ kɨ nguazir kamɨn gumazim puvatɨ. Ezɨ kamaghɨra, me nguazir kamɨn gumazamiziba puvatɨ. 17 +Ezɨ nɨn akam a bar guizbangɨra. Ezɨ kɨ, nɨ uan akam damutɨ a men navir averiabar ingarasa, kɨ ifonge. Eghtɨ nɨ me damutɨ me uari isɨ nɨ danɨngam 18 +Nɨ fomɨra na amadazɨ ezɨ kɨ izegha nguazir kamɨn gumazamizibar tongɨn iti. Ezɨ kamaghɨra nɨ gumazir na ganɨngiziba, kɨ me amadagha ghaze, me nguazir kamɨn gumazamizibar tongɨn ikiam. 19 +Kɨ kamaghɨn ifonge, me bar guizbangɨra uari isɨ nɨ danɨngam. Bizir kam bagha kɨ men akurvaghasa, kɨ bar uabɨ isa nɨ ganɨngi.
20 “Kɨ gumazir kabara bagha God ko mɨgeir puvatɨ. Kɨ, gumazamizir men akam baragh egh nɨghnɨzir gavgavim nan ikiamiba, kɨ uaghan me bagha God ko mɨgei. 21 +Egha gumazir kaba bar navir vamɨra ikiasa kɨ ifonge. Afeziam, nɨ nan aven itima kɨ nɨn aven iti, ezɨ kamaghɨra me gan aven ikiasa kɨ ifonge. Eghtɨ nguazimɨn gumazamiziba nɨghnɨzir gavgavim ikɨ egh fogh suam, nɨ na amadazɨ ezɨ kɨ ize. Kamaghɨn kɨ ghaze, me bar navir vamɨra ikɨ. 22 +Kɨ ghaze, nɨ na ko, ga navir vamɨra iti moghɨn, kamaghɨra me navir vamɨra ikiam. Bizir kam bagha, nɨ ziar ekiar na ganɨngizim, kɨ ziar ekiar kamra isa me ganɨngi. 23 +Kɨ kamagh sua, nguazimɨn gumazamiziba fogh suam, nɨ na amadazɨ ezɨ kɨ ize. Egh fogh suam, nɨ na gifongezɨ moghɨra nɨ nan adarazigh ifonge. Kamaghɨn kɨ men aven iti, ezɨ nɨ nan aven iti, ezɨ arazir kamɨn me guizbangɨra navir vamɨra ikiasa kɨ ifonge.
24 +“Afeziam, gumazamizir nɨ na ganɨngiziba, me na ko nguibar kɨ itimɨn ikiasa kɨ ifonge. Me nan angazangarir ekiam ko nan gavgavimɨn ganasa kɨ ifonge. Dughiar nguazim tɨghar otivam, nɨ na gifonge, egha nɨ angazangarir kam ko gavgavim na ganɨngi.
25 +“Nɨ Arazir Aghuibara Amir Afeziam, nguazimɨn gumazamiziba nɨ gɨfozir puvatɨ. Ezɨ kɨ nɨ gɨfo. Ezɨ nan adarasi, me fo, nɨ na amadazɨ ezɨ kɨ ize. 26 +Kɨ kamaghɨn ifonge, me igharazigh ifongezir arazim inigham, nɨ na gifongezɨ moghɨn. Eghtɨ kɨ uaghan men aven ikiam. Kamaghɨn kɨ nɨ isa men aka, egh kɨ kamaghɨn damu mamaghɨra ikiam.”
+ 17:1 Jo 11:41, 12:23, 13:32 + 17:2 Dan 7:14, Mt 11:27, Jo 6:37, 1 Ko 15:25-27, Fl 2:10, Hi 2:8 + 17:3 Ais 53:11, Jo 5:36-37, 1 Ko 8:4, 1 Te 1:9, 1 Jo 5:20 + 17:4 Jo 4:34, 13:31, 14:13, 14:31, 15:10 + 17:5 Jo 1:1-2, 17:24, Fl 2:6, Kl 1:15-17, Hi 1:3, 1:10 + 17:6 Sng 22:22, Jo 6:37-39, 10:29 + 17:8 Jo 8:28, 12:49, 14:10, 16:27, 16:30 + 17:9 Jo 6:37, 6:44, 1 Jo 5:19 + 17:10 Jo 16:15 + 17:11 Jo 10:30, 13:1, 17:21, 1 Pi 1:5, Ju 1 + 17:12 Sng 41:9, 109:8, Jo 6:39, 13:18, 18:9, Ap 1:20, Hi 2:13, 1 Jo 2:19 + 17:13 Jo 15:11 + 17:14 Jo 8:23, 15:18-19, 17:16, 1 Jo 3:13 + 17:15 Mt 6:13, Ga 1:4, 2 Te 3:3, 1 Jo 5:18 + 17:17 Sng 119:142, Ap 15:9, Ef 5:26, 1 Pi 1:22 + 17:18 Jo 20:21 + 17:19 1 Ko 1:2, 1:30, 1 Te 4:7, Hi 10:10 + 17:21 Jo 10:16, 10:38, 17:11, Ro 12:5, Ga 3:28 + 17:22 Jo 14:20, Ap 4:32, 1 Jo 1:3, 3:24 + 17:23 Kl 3:14 + 17:24 Jo 12:26, 17:5, 1 Te 4:17 + 17:25 Jo 8:55, 15:21, 16:3, 16:27 + 17:26 Jo 15:9, 15:15, 17:6