Iesus mɨzazim inigha aremegha egha ua dɨkafi
18
(Sapta 18-20)
Judas Iesus isa apanibar agharim gatɨ
(Matyu 26:47-56 ko Mak 14:43-50 ko Luk 22:47-53)
+Ezɨ Iesus kamaghɨn God ko mɨkemegha gɨvagha, egha uan suren gumaziba ko me ghua Kidronɨn zarim girɨgha vongɨn ghu. Ezɨ dɨpar kamɨn vongɨn azenir mam iti, ezɨ Iesus uan suren gumaziba ko me azenir kamɨn aven ghue. +Dughiar avɨribar Iesus uan suren gumaziba azenir kamɨn me batifi. Kamaghɨn Judas, a Iesus isɨ gumazir apanibar agharim darɨghamim, a uaghan azenir kam gɨfo. +Egha Judas, a Romɨn mɨdorozir gumaziba ko, ofa gamir gumazir ekiaba ko Farisiba amadazir plisɨn maba, a me inigha danganir kamɨn ghue. Egha me adenir aviba ko lamba ko mɨdorozir biziba sara suigha zui. Ezɨ Iesus bizir a bativamiba a bar dagh fo. Egha a sɨvagha men boroghɨra ghua egha kamaghɨn me azai, “Ia tina buri?” Ezɨ me kamaghɨn an akam ikara, “E Nasaretɨn gumazim Iesus buriasa izi.” Ezɨ Iesus me mɨgei, “Kar kɨrara.” Dughiar kam Judas, a gumazir Iesus isa me ganɨdim, a me ko tughav iti. Me Iesus barazi a mɨgei, “Kar kɨrara,” egha me ua sɨvagha ghua nguazim gire. Ezɨ Iesus ua men azara, “Ia tina buri?” Ezɨ me ghaze, “Nasaretɨn gumazim Iesus.” Ezɨ Iesus kamaghɨn men akam ikara, “Kɨ ia mɨkemegha gɨfa, kar kɨrara. Kamaghɨn ia na buriva, gumazir kaba ateghtɨ me mangɨ.” +A kamagh sua an akar fomɨra mɨkemezim, an daghem otogham, “Ezɨ gumazir nɨ na ganɨngiziba, men tav ovengezir puvatɨ.” Kamaghɨn an arazir kam gami.
10 +Ezɨ Saimon Pita mɨdorozir sabar mam inigha ize, egha uan sabam a mɨkɨrɨgha egha ofa gamir gumazir ekiabar dapanimɨn ingangarir gumazim mɨsuegha, egha an kuarir guvimɨn itim atu, ezɨ a irɨ. Ingangarir gumazir kamɨn ziam, Malkus. 11 +Ezɨ Iesus Pita mɨgei, “Nɨ sabam inigh ua an nodozim darugh. Manmagh ami? Nɨ ghaze, kɨ ti Afeziam na ganɨngizir osɨmtɨzir kam inian kogham, o?”
Me Iesus inigha Anas bagha zui
12 Ezɨ Romɨn mɨdorozir gumaziba ko men gumazir ekiam, ko Judan plisɨn gumaziba, me Iesusɨn suighava egha benimɨn a ike. 13 +Egha faraghava a inigha Anas bagha ghu. Anas a Kaiafasɨn ivozir afeziam. Kaiafas a azenir kamɨn ofa gamir gumazir ekiabar dapanim. 14 +Egha Kaiafas, Judaba kamaghɨn me mɨkemezir gumazim, “Kamaghɨn a dera, gumazir vamɨra gumazamizibar danganim inigh egh aremegham.”
Pita ghaze, a Iesus gɨfozir puvatɨ
(Matyu 26:69-70 ko Mak 14:66-68 ko Luk 22:55-57)
15 +Ezɨ Saimon Pita ko suren gumazir igharazir mam, aning Iesusɨn gɨn zui. Ofa gamir gumazir ekiabar dapanim, a suren gumazir kam gɨfo, ezɨ kamaghɨn a Iesusɨn gɨn ghua ofa gamir gumazir ekiabar dapanimɨn dɨpenimɨn dɨvazimɨn aven ghu. 16 +Ezɨ Pita azenan ikia tiar akamɨn boroghɨra tughav iti. Ezɨ suren gumazir igharazim, a ghua amizir tiar akamɨn garim mɨkemegha, egha Pita inigha aven zui. 17 Ezɨ amizir tiar akamɨn garim a kamaghɨn Pitan azara, “Nɨ ti uaghan gumazir kamɨn suren gumazim?” Ezɨ Pita ghaze, “Puvatɨ. Kɨ an suren gumazim pu.” 18 Ezɨ danganim bar orangi. Kamaghɨn amizɨ ingangarir gumaziba ko plisɨn gumaziba me avir mam atɨ. Egha me avimɨn fɨava an mɨn tuivighav iti. Ezɨ Pita uaghan me ko tughav ikia egha avimɨn fɨa iti.
Ofa gamir gumazir ekiabar dapanim Iesusɨn kotim gami
(Matyu 26:59-66 ko Mak 14:55-64 ko Luk 22:66-71)
19 Ezɨ dughiar kamɨn ofa gamir gumazir ekiabar dapanim, a Iesusɨn suren gumaziba ko akar a men sure gamizim bagha, a Iesusɨn azangsɨsi. 20 +Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikara, “Kɨ gumazamiziba azenara me mɨkeme. Egha kɨ zurara God ko mɨgeir dɨpeniba ko Godɨn Dɨpenimɨn aven gumazamizibar sure gami. Kar danganir Judaba bar uari akuviba. Kɨ modogha akatam mɨkemezir pu. 21 Ezɨ manmagh amizɨ nɨ nan azangsɨsi? Nɨ gumazir akar kam baraghizibar azangsɨgh. Me kɨ mɨkemezir akam gɨfo.” 22 +Iesus kamaghɨn mɨgeima ezɨ plisɨn gumazir mam tughav ikia, egha an an guam a mɨsuegha kamaghɨn mɨgei, “Nɨ kamaghɨn ofa gamir gumazir ekiabar dapanimɨn akam ikara, kar ti arazir aghuim, o?” 23 Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikara, “Kɨ akar kuratam mɨkemeghtɨ, eghtɨ nɨ deravɨra akar kɨ mɨkemezim an gun mɨkɨm. Eghtɨ kɨ mɨgɨrɨgɨar aghuim damightɨ, ezɨ nɨ tizim bagha na apese?” 24 Ezɨ Anas Iesus isa ofa gamir gumazir ekiabar dapanim Kaiafas bagha anemada. Egha me Iesus ikezir benim fɨrizir puvatɨ.
Pita ua ghaze, a Iesus gɨfozir puvatɨ
(Matyu 26:71-75 ko Mak 14:69-72 ko Luk 22:58-62)
25 +Saimon Pita tughav ikia egha avimɨn fɨi. Ezɨ me kamaghɨn an azara, “Nɨ ti uaghan an suren gumazir mam?” Ezɨ a mɨgei, “Puvatɨ. Kɨ an suren gumazim puvatɨ.” 26 +Ezɨ ofa gamir gumazir ekiabar dapanimɨn ingangarir gumazir mam iti, a Pita kuarim atuzir gumazimɨn adarazir mav. A ghaze, “Kɨ ti nɨn gani, nɨ Iesus ko azenimɨn aven ikes?” 27 +Ezɨ Pita ua mɨgei, “Puvatɨ.” Ezɨ dughiar kamra tuarim ake.
Me Iesus inigha Pailat bagha zui
(Matyu 27:1-2 ko 27:11-14 ko Mak 15:1-5 ko Luk 23:1-5)
28 +Egha Judaba Iesus inigha Kaiafasɨn dɨpenim ategha an akua gavmanɨn dapanir ekiamɨn dɨpenimɨn zui. Ka bar mɨzaraghara. Egha me ghaze, “E Godɨn damazimɨn mɨzeghɨva, egh e God Israelbagh Itazir Dughiamɨn isar ekiamɨn asɨzim rameghan kogham.” Kamaghɨn amizɨ, me uari gavman dapanir ekiamɨn dɨpenimɨn aven ghuzir puvatɨ.* 29 Me azenan iti, ezɨ Pailat me bagha izi, egha kamaghɨn men azara, “Ia akar manam gumazir kam gasarazɨ, a kotɨn iti?”
30 Ezɨ me kamaghɨn an akam ikara, “An arazir kuram gamir puvatɨzɨ, e nɨ bagha a inigha izeghan koghai.”
31 +Ezɨ Pailat kamaghɨn me mɨgei, “Kamaghɨn, ia a inigh mangɨva uan Arazibagh isɨn a tuisɨgh.” Ezɨ Judaba kamaghɨn akam ikara, “E gumazir tam puram a mɨsueghtɨ an aremeghan kogham.” 32 +(Iesus fomɨra uan ovengamin arazim mɨgei. A kamagh sua, an akar kam guizbangɨra otivam, ezɨ kamaghɨn Pailat ko Judaba kamaghɨn uariv gei, ezɨ bizir kam oto.)
33 +Ezɨ Pailat uamategha gavmanɨn dɨpenimɨn aven ghua, egha Iesusɨn diazɨma a izi. Ezɨ a kamaghɨn an azara, “Nɨ Judabar Atrivim, o?”
34 Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikara, “Nɨ uabɨ nɨghnɨgha egha nɨ akar kam gami, o gumazir igharazitam nan gun nɨ mɨkeme?”
35 +Ezɨ Pailat kamaghɨn an akam ikara, “Manmaghɨn ami? Nɨ ghaze, kɨ Judan mav, o? Nɨ uan adarazi ko ofa gamir gumazir ekiaba, me nɨn akua na bagha ize. Nɨ bizir tizim gami?”
36 +Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikara, “Kɨ nguazir kamɨn atrivim puvatɨ. Kɨ nguazir kamɨn atrivimɨn ikiai, kamaghɨn nan ingangarir gumaziba na bagha mɨsoghai, egha tav na isa Judabar agharim gatɨghan koghai. Ezɨ kɨ nguazir kamɨn atrivibar mɨn ingarir puvatɨ.”
37 +Ezɨ Pailat an azara, “Ezɨ nɨ guizbangɨra atrivir mam, o?”
Ezɨ Iesus kamaghɨn akam ikara, “Atrivimɨn mɨgɨrɨgɨar kam, kar nɨn akamra. Amebam na batezɨ ezɨ kɨ nguazir kamɨn ingangarir vamɨra damuasa ize. Ingangarir kam kamakɨn: kɨ guizɨn akam akunam. Egha gumazir guizɨn akamɨn gɨn mangamiba, me nan akam barasi.”
38 +Ezɨ Pailat an azara, “Guizɨn akam, a bar bizir tizimra?”
Pailat ter ighuvimɨn Iesus gafughasa mɨgei
(Matyu 27:15-31 ko Mak 15:6-20 ko Luk 23:13-25)
Pailat mɨkemegha gɨvagha egha ua Judaba bagha azenan ghu. Egha kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ an arazir kuratam batozir puvatɨ. 39 +Egha ia, arazir kɨ gɨn zuir kam, ia a gɨfo. Ezɨ azeniba bar, God Israelbagh Itazir Dughiamɨn, kɨ ian arazimɨn gɨn ghua gumazir vamɨra kalabusɨn a isa azenim gatɨ. Ia ifueghtɨ kɨ Judabar atrivir kam fɨrigh ia bagh anemangam, o?” 40 +Ezɨ me kamaghɨn dɨa ghaze, “Mam puvatɨ! Nɨ Barabasra a fɨrigh!” (Barabas, a gumazir okeim egha uaghan mɨsosi.)
+ 18:1 2 Sml 15:23, Mt 26:36, Mk 14:32, Lu 22:39 + 18:2 Lu 21:37, 22:39 + 18:3 Mt 26:47, Mk 14:43, Lu 22:47, Jo 7:45, Ap 1:16 + 18:9 Jo 17:12 + 18:10 Mt 26:51, Mk 14:47, Lu 22:38, 22:49-50 + 18:11 Mt 20:22, 26:39, 26:42, Mk 14:36, Lu 22:42 + 18:13 Mt 26:57, Lu 3:2 + 18:14 Jo 11:49-50 + 18:15 Mt 26:58, Mk 14:54, Lu 22:54, Jo 20:3, 21:20, Ap 3:1 + 18:16 Mt 26:69, Mk 14:66, Lu 22:54 + 18:20 Mt 26:55, Lu 4:15, Jo 7:14, 7:26-28 + 18:22 Jer 20:2, Ap 23:2 + 18:25 Mt 26:69-71, Mk 14:69, Lu 22:58 + 18:26 Jo 18:10 + 18:27 Mt 26:74, Mk 14:72, Lu 22:60, Jo 13:38 + 18:28 Mt 27:2, Mk 15:1, Lu 23:1, Ap 3:13, 10:28 * 18:28 (18:28) Gavmanɨn faragha zuir gumaziba, Pailat ko an adarasi, me bar Romɨn gumaziba. Egha Judabar Arazibar gɨn zuir puvatɨ. Me Godɨn damazimɨn zuegh ikiamin nɨghnɨziba puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, Judaba kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, me Romɨn gumaziba ko poroghɨva Godɨn damazimɨn ti mɨzegham. + 18:31 Jo 19:6-7, Ap 18:15 18:31 (18:31) Romɨn gavman Judabar Nguazim gatifa. Egha me amamangatɨzɨ, Judaba uari uan kotɨn aven bizitabar akɨram. Egha me Judabar kotiabar kamaghɨn anogoroke, me gumazitam bagh mɨkɨmtɨ, an aremeghan markiam. Arazir gumazim ter ighuvim gafuzɨ an aremeghamim, kar Rombar arazimra. + 18:32 Mt 20:19, Jo 3:14, 12:32-33 + 18:33 Mt 27:11 + 18:35 Jo 1:11 + 18:36 Dan 2:44, 7:14, 1 Ti 6:13 + 18:37 Jo 8:47, 1 Ti 6:13, 1 Jo 3:19, 4:6 + 18:38 Mt 27:24, Lu 23:4 + 18:39 Mt 27:15, Mk 15:6, Lu 23:17 + 18:40 Lu 23:19, Ap 3:14 18:40 (18:40) Fofozir gumazir avɨriba kamaghɨn nɨghnɨsi, Barabas, a gumazir Judan nguazim bagha Romɨn gavman ko mɨsozir mav.