20
Iesus ua dɨkafi
(Matyu 28:1-8 ko Mak 16:1-8 ko Luk 24:1-12)
+Ezɨ Sanden bar mɨzaraghara, amɨnim mɨtateghavɨra iti, ezɨ Makdalan nguibamɨn amizim Maria, a mozimɨn ghu. Egha a garima mozimɨn tiar akam gasarazir dagɨam ua itir puvatɨ.* +Ezɨ a, Saimon Pita ko suren gumazir igharazir kam, a gumazir Iesus bar ifongezim, an aning bagha ivegha ghu. Egha Maria kamaghɨn aningɨn mɨgei, “Me Ekiamɨn kuam mozimɨn a inigha ghu, ezɨ e fozir puvatɨ, me managh anetɨ.”
Ezɨ Pita ko suren gumazir igharazir kam, aning nguibam ategha egha mozimɨn zui. Aning vɨrara ivegha ghua, suren gumazir igharazir kam Pita gafiragha, egha faragha mozimɨn oto. +Egha an aviragha mozimɨn aven gari, egha inir aghuir me Iesusɨn kuam avarazir kabar gara egha an aven ghuzir puvatɨ.
Ezɨ Saimon Pita an gɨn ghua, mozimɨn averiamɨn ghu. Egha a inir aghuir kabar garima da iti. +Egha a inir igharazir mamɨn garima a uaghan iti, a inir me Iesusɨn dapanimɨn ikezim. Inir kam a inir igharaziba ko itir puvatɨ. Saimon ghaze, me ti a righa egha igharagha anetɨ. Ezɨ suren gumazir igharazir faragha mozimɨn otozim, a uaghan aven ghu. Egha a bizir kabar ganigha egha nɨghnɨzir gavgavim iti. +(Guizbangɨra, Godɨn Akɨnafarimɨn itir akam ghaze, Iesus mozimɨn ua dɨkavigham. Ezɨ dughiar kamɨn aning akar kam tɨghar deraghvɨra a gɨfogham.) 10 Egha suren gumazimning uamategha dɨpenimɨn ghu.
Makdalan nguibamɨn amizim Maria Iesusɨn gani
(Matyu 28:9-10 ko Mak 16:9-11)
11 +Ezɨ Maria mozimɨn azenan tughav ikia azi. Egha an aziavɨra ikia egha aviragha mozimɨn averiamɨn gari. 12 Egha a enselɨn pumuningɨn garima, aning korotiar ghurghurimning aru. Egha aning danganir Iesusɨn kuam faragha ikezimɨn aperaghav iti. Egha mam an dapanim ikezir naghɨn apera ezɨ mam an suemning ikezir naghɨn apera. 13 Egha aning kamaghɨn Marian azai, “Amizim, nɨ manmagh suava azi?”
Ezɨ a kamaghɨn aningɨn mɨgei, “Me nan Ekiamɨn kuam inigha ghu, ezɨ kɨ fozir puvatɨ, me managh anetɨ.” 14 +A kamaghɨn mɨgɨava, ragha garima, Iesus tughav iti. Ezɨ Maria fozir puvatɨ, ka Iesus. 15 Ezɨ Iesus kamaghɨn an azara, “Amizim, nɨ manmagh suava azi? Nɨ tina buri?”
Ezɨ Maria ghaze, kar ti azenimɨn garir gumazim, egha a kamaghɨn Iesus mɨgei, “Gumazir aruam, nɨ an kuam inigha ghu, egh danganir nɨ an atɨzimɨn gun na mɨkemegh. Eghtɨ kɨ mangɨva a iniam.” 16 Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Maria!”
Ezɨ Maria ragha kamaghɨn Hibrun akamɨn a mɨgei, “Rabonai.” Akar kamɨn mɨngarim a kamakɨn, “Tisa.”
17 +Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Kɨ tɨghar uan Afeziam bagh mavanangam, kamaghɨn nɨ nan suiraghvɨra ikian markɨ. Egh nɨ nan aveghbuaba bagh mangɨva egh kamaghɨn me mɨkɨm, kon Afeziam, ko men Afeziam, kɨ a bagha uamategha ghuavanadi. A nan God, ko uaghan men God.”
18 Ezɨ Makdalan Maria ghua suren gumaziba kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ Ekiamɨn ganigha gɨfa.” Egha an akar Iesus a mɨkemezimɨn gun me mɨgei.
Suren gumaziba Iesusɨn gani
(Matyu 28:16-20 ko Mak 16:14-18 ko Luk 24:36-49)
19 +Ezɨ Sanden guaratɨzimɨn amɨnim pɨrigha gɨfa. Ezɨ suren gumaziba me Judabar atiatingi, egha dɨpenir me itim, me pamten an tiar akaba ase, eghtɨ azenan itir gumazitam aven izan kogham. Ezɨ Iesus iza pura suren gumazibar tongɨn tughav iti. Egha a kamaghɨn me mɨgei, “Ian naviba amɨragh ikɨ.” 20 +A kamaghɨn mɨgɨa, uan duar torir dafarimningɨn itimning ko duar ivir vuemɨn itim, men aka. Ezɨ suren gumaziba Ekiamɨn ganigha me bar akonge. 21 +Ezɨ Iesus ua me mɨgei, “Ian naviba amɨragh ikɨ. Afeziam na amadazɨ ezɨ kɨ ize. Ezɨ kamaghɨra kɨ ia amadima ia zui.” 22 A kamaghɨn mɨgɨa, egha uan amɨnim men a giveragha men amada, egha kamaghɨn me mɨgei, “Ia Godɨn Duam uan navir averiabar a inigh. 23 +Egh ia gumazamizibar arazir kuraba gɨn amadagham, eghtɨ God uaghan men arazir kuraba gɨn amadaghtɨ, da ua puvatɨgham. Eghtɨ ia men arazir kuraba gɨn amadaghan koghtɨ, men arazir kuraba ikɨvɨra ikiam.”
Tomas Iesusɨn gani
24 +Dughiar Iesus uan suren gumaziba batozim, men 12 plan suren gumazibar mav, a me ko itir puvatɨ. Kar Tomas, an ziar mam Fufuzim. 25 Ezɨ suren gumazir igharaziba kamaghɨn Tomas mɨgei, “E Ekiamɨn ganigha gɨfa.”
Ezɨ Tomas kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ an duar torir me an dafarimning gafuzimingɨn ganighan koghɨva, egh kɨ uan dafarpuzim an duar torimning datɨghan koghɨva, egh kɨ uan dafarim an ivir vuemɨn itir duam datɨghan koghɨva, egh kɨ nɨghnɨzir gavgavim ikian kogham. Bar puvatɨgham.”
26 Ezɨ 7 plan dughiaba gɨvazɨma, suren gumaziba ua dɨpenimɨn aven iti, ezɨ Tomas me ko aven iti. Me tiar akaba bar pamten da asegha gɨfa. Ezɨ Iesus iza men tongɨn tughav iti. Egha me mɨgei, “Ian naviba amɨragh ikɨ.”
27 +Egha a kamaghɨn Tomas mɨgei, “Nɨ uan dafarpuzimɨn kagh suiragh, egh nɨ nan dafarimningɨn ganigh. Egh nɨ uan agharim amadagh uan dafarim nan ivir vuemɨn itir duam datɨgh. Nɨ nɨghnɨzir pumuning ikian markɨ. Nɨ nɨghnɨzir gavgavim nan ikɨ.”
28 Ezɨ Tomas kamaghɨn an akam ikara, “Nɨ nan Ekiam. Nɨ nan God.”
29 +Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ nan ganigha gɨfa, egha nɨ nɨghnɨzir gavgavim nan iti, o? Gumazir na ganizir puvatɨziba, me nɨghnɨzir gavgavim ikɨva, egh gumazir kaba bar akuegham.”
Akɨnafarir kamɨn mɨngarim
30 +Iesus mirakelɨn avɨrir maba uaghan suren gumazibar damazimɨn dagh ami. Ezɨ kɨ bar Akɨnafarir kamɨn da osirizir puvatɨ. 31 +Egha, akar kɨ osirizir kam, kɨ ia nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikiasa, kɨ an osiri. A Gumazir God Uam E Iniasa Mɨsevezim, a Godɨn Otarim. Eghtɨ ia nɨghnɨzir gavgavim an ikɨva, egh ia an ziamɨn zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim iniam. Kɨ kamagh sua, akɨnafarir kam an osiri.
+ 20:1 Mt 28:1, Mk 16:1, Lu 24:1 * 20:1 (20:1) Wikbar faraghavɨra zuir aruem, a Sandera. + 20:2 Jo 13:23, 19:26, 21:7, 21:20, 21:24 + 20:5 Jo 19:40 + 20:7 Jo 11:44 + 20:9 Sng 16:10, Ap 2:25-31, 13:34-35 + 20:11 Mk 16:5 + 20:14 Mt 28:9, Mk 16:9, Lu 24:16, 24:31, Jo 21:4 + 20:17 Sng 22:22, Mt 28:10, Ro 8:29, Ef 1:17, Hi 2:11-12 + 20:19 Mk 16:14, Lu 24:36, Jo 19:38, 1 Ko 15:5 + 20:20 Jo 16:22, 19:34, 1 Jo 1:1 + 20:21 Mt 28:18-19, Jo 17:18, 2 Ti 2:2, Hi 3:1 + 20:23 Mt 16:19, 18:18 + 20:24 Jo 11:16, 14:5, 21:2 + 20:27 1 Jo 1:1 + 20:29 2 Ko 5:7, 1 Pi 1:8 + 20:30 Jo 21:25 + 20:31 Lu 1:4, Jo 3:15-16, 5:24, Ro 1:17, 1 Pi 1:8-9, 1 Jo 5:13