Iesus ua uabɨ isa uan suren gumazibar aka
21
(Sapta 21)
7 plan suren gumaziba Iesusɨn gani
Ezɨ dughiar maba gɨvazɨma Iesus ua uan suren gumaziba Galilin dɨpamɨn boroghɨra uabɨ isa men aka. Galilin dɨpamɨn ziar mam Taiberiasɨn dɨpam. Bizir kam kamaghɨn oto. +Dughiar kam Saimon Pita ko Tomas (an ziar mam Fufuzim), ko Nataniel (an nguibam, Kanan nguibar Galilin Distrighɨn aven itim), ko Sebedin otarir pumuning, ko Iesusɨn suren gumazir igharazir pumuning, me bar uari inigha iti. +Egha Saimon Pita kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ osiriba burisɨ mangam.”
Ezɨ me ghaze, “E nɨ ko mangam.” Egha me dɨkavigha botɨn mamɨn ghuavanabogha egha me zui. Ezɨ dɨmagarir kamɨn me osirir taba inizir puvatɨ. +Ezɨ aruem anangasa ovɨrima, me gumazir mamɨn garima a dɨpamɨn dadarimɨn tughav iti. Ezɨ suren gumaziba kamaghɨn fozir pu, kar Iesus. +Ezɨ Iesus kamaghɨn men azara, “Otariba, ia osiritaba iniz, o?”
Ezɨ me kamaghɨn a ikara, “Bar puvatɨ.”
+Ezɨ a me mɨgei, “Ia ivem inigh, agharir guvir botɨn amadaghan itimɨn anekunigh, egh ia osiritaba inigham.” Kamaghɨn me ivem akunizɨ a iraghu, ezɨ me osirir bar avɨriba inigha, egha ua ivem gekuigha anagav avenge. +Ezɨ suren gumazir Iesus bar ifongezim, a kamaghɨn Pita mɨgei, “Kar Ekiamra.” Pita faragha ingarasava uan korotiar aruzim sue. Egha a kamaghɨn oraki, “Kar Ekiamra,” egha korotiam uam anerugha uabɨ ikegha egha dɨpam uabɨ akunigha egha dɨpamɨn ghua dadarimɨn oto. Ezɨ suren gumazir igharaziba me botɨn zui, egha me ivem osiriba sara anemɨkɨrɨgha zui. Me dɨpar dadarimɨn boroghɨn 100 mitan mɨn iti. Ezɨ me iza dadarimɨn otogha gɨvagha, egha me avir mamɨn garima osiri maba avim gisɨn iti. Ezɨ bretɨn maba sara iti.
10 Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Osirir ia datɨrɨghɨn iniziba, ia taba inigh izɨ.” 11 +Ezɨ Saimon Pita botɨn ghuavanabogha egha ivem a mɨkɨrɨgha dɨpar dadarimɨn ghu. Ezɨ osirir ekiabara ivem gizɨfa, da bar moghɨra, 153 plan osiriba. Egha osiriba bar avɨraseme, ezɨ ivem dutuaghrɨzir puvatɨ.
12 Ezɨ Iesus kamaghɨn me mɨgei, “Ia izɨ damɨ.”
Ezɨ suren gumaziba atiatigha men tav an azarazir puvatɨ, “Nɨ tina?” Me fo, kar Ekiamra. 13 +Egha Iesus avim boroghɨra ghua egha bret inigha me ganɨdi. Egha osiriba sara inigha uaghan me ganɨdi. 14 +Dughiar Iesus mozimɨn dɨkavizimɨn gɨn, kar an namba 3ɨn dughiam a uabɨ isa uan suren gumazibar aka.
Iesus Pita mɨgɨa ghaze, nɨ nan sipsipba deraghvɨra men gan men akuragh
15 +Iesus uan suren gumaziba ko amegha gɨvazɨma, Iesus kamaghɨn Saimon Pitan azai, “Saimon, Jonɨn otarim, nɨ ti bar na gifonge, egha nɨ na gifongezir arazir kam, a gumazir kaba na gifongezir arazibagh afira?”
Ezɨ Pita ghaze, “Are, Ekiam, nɨ fo, kɨ nɨ gifonge.”
Ezɨ Iesus a mɨgei, “Nɨ nan gumazamiziba sipsipɨn nguzibar mɨn men akuragh deraghvɨra men gan.”* 16 +Ezɨ Iesus uam an azara, “Saimon, Jonɨn otarim, nɨ ti na gifonge?”
Ezɨ Pita a ikara, “Are, Ekiam, nɨ fo, kɨ nɨ gifonge.”
Ezɨ Iesus a mɨgei, “Nɨ nan gumazamiziba sipsipbar mɨn men akuragh deraghvɨra men gan.” 17 +Egha dughiar mɨkezimɨn uam an azara, “Saimon, Jonɨn otarim, nɨ ti na gifonge?”
Ezɨ Pita Iesus baseme, a dughiar mɨkezim uam an azara ghaze, nɨ ti na gifonge? Ezɨ a kamaghɨn Iesus mɨgei, “Ekiam, nɨ bar bizibagh fo. Nɨ fo, kɨ nɨ gifonge.”
Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ nan gumazamiziba sipsipbar mɨn men akuragh deraghvɨra men gan. 18 +Kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, nɨ fomɨra igiamra ikia, nɨ uabɨ letiam uan ivariam ikegha egha danganir nɨ mangasa ifongezibagh arui. Ezɨ nɨ ghurighamin dughiam, nɨ uan agharimning feghtɨ, eghtɨ gumazir igharazim nɨ gikegh nɨ inighɨva danganir nɨ mangasa ifongezir puvatɨzimɨn mangam.” 19 +(Iesus mɨgɨrɨgɨar kam mɨgɨa kamaghɨn Pitan aka, a tuavir manamɨn aremegh ziar ekiam God danɨngam.) Egha a kamaghɨn Pita mɨgei, “Nɨ nan gɨn izɨ.”
Suren gumazir Iesus bar ifongezir kamɨn akam
20 +Ezɨ Pita ragha suren gumazir Iesus bar ifongezir kamɨn garima, an aningɨn gɨn izi. Suren gumaziba faragha Iesus koma apava, gumazir kam uan dapanim isa Iesusɨn afarɨzim boroghɨra anetɨgha, egha kamaghɨn an azai, Ekiam, tina nɨ isɨ apanibar agharim darɨgham? 21 Ezɨ Pita an ganigha kamaghɨn Iesus azara, “Ekiam, gumazir kam, bizir tizim a batogham?” 22 +Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikara, “Kɨ ifueghtɨ a ikɨvɨra ikɨ mangɨ dughiar kɨ uamategh izamim otogham, kar nɨn bizim pu. Nɨ nan gɨn izɨ.” 23 Kamaghɨn amizɨma, akar kam tintinibar arui, ezɨ gumazamiziba kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, “Suren gumazir kam an aremeghan kogham.” Ezɨ Iesus guizbangɨra kamaghɨn mɨkemezir puvatɨ, an aremeghan kogham. Puvatɨ. A ghaze, “Kɨ ifueghtɨ a ikɨvɨra ikɨ mangɨ dughiar kɨ uamategh izamim otogham, kar nɨn bizim pu.” 24 +Kar suren gumazir kamra, a datɨrɨghɨn bizir kabar gun mɨkemegha, egha an akar kaba osiri. E datɨrɨghɨn fo, akar a gun mɨkemezir kaba, da guizbangɨra. 25 +Ezɨ bizir avɨrir igharazir maba Iesus uaghan dagh amizɨ, da iti. Ezɨ me ti vaghvagha bizir kaba akɨnafaribar da osirighai, nguazir kamɨn akɨnafarir kabar arɨghamin danganiba bar puvatɨgham.
+ 21:2 Mt 4:21, Jo 1:45-51, 20:24 + 21:3 Lu 5:5 + 21:4 Jo 20:14 + 21:5 Lu 24:41 + 21:6 Lu 5:4-7 + 21:7 Mt 14:29, Jo 13:23, 20:2 + 21:11 Lu 5:6 + 21:13 Jo 6:11, Ap 10:41 + 21:14 Jo 20:19, 20:26 + 21:15 Mt 26:33, Jo 1:42 * 21:15 (21:15) Gumazir maba Iesusɨn akar kam kamagh a gɨragha ghaze, “Nɨ ti bar na gifuegha, egha bizir igharazibagh ifongezir puvatɨ?” Kamaghɨra gumazir maba uaghan Pitan akar kam gɨragha ghaze, “Ekiam, guizbangɨra, nɨ fo, kɨ nɨn roroam.” + 21:16 Ap 20:28, Hi 13:20, 1 Pi 2:25 21:16 (21:16) Gumazir maba Pitan akar kam kamaghɨn a gɨragha ghaze, “Ekiam, guizbangɨra, nɨ fo, kɨ nɨn roroam.” + 21:17 Jo 13:38, 16:30 21:17 (21:17) Gumazir maba Iesusɨn akar kam kamagh a gɨragha ghaze, “Nɨ nan roroam?” Egha Pitan akar kam gɨragha ghaze, “Nɨ fo, kɨ nɨn roroam.” + 21:18 Jo 13:36, Ap 12:3-4 + 21:19 Mt 16:24-25, Mk 1:17, Jo 13:36, 2 Pi 1:14 + 21:20 Jo 13:23-25, 20:2 + 21:22 Mt 16:27-28, 25:31, 1 Ko 4:5, MAA 22:7, 22:20 + 21:24 Jo 19:35, 3 Jo 12 + 21:25 Jo 20:30