Jop, Sofarɨn mɨgɨrɨgɨaba ikarvasi
12
(Sapta 12--14)
Jop uan namakabar mɨgɨrɨgɨabar aghua
Jop kamaghɨn Sofarɨn akaba ikarvasi:
 
“Bar guizbangɨra, ia 3plan namakar kaba, ia nɨghnɨzir aghuim ko fofozir aghuim iti.
Egh ia ti aremegh nɨghnɨzir aghuim ko fofozir aghuim sara,
inigh mangɨ bar gɨvagham.
Ti puvatɨgham. Kɨrara, kɨ uaghan fofozim iti.
Ian fofozim nan fofozim gafirazir puvatɨ.
Ia mɨgeir biziba,
gumazamiziba ti bar dagh fogha gɨfa.
 
“Ezɨ datɨrɨghɨn ia nan namakaba, ia na dɨpofi.
Kɨ arazir aghuibagh amua, Godɨn damazimɨn arazir kuratam gamizir puvatɨ.
Egha kɨ fomɨra ia ko mɨgeir mɨgɨrɨgɨaba, a da barasi.
Ezɨ ia datɨrɨghɨn iza na dɨpova nan ingaravati.
Gumazamizir deravɨra ikia osɨmtɨziba me bativir puvatɨziba,
me gumazamizir onganarazibagh amua osɨmtɨziba itibar ingaravati.
Me mati gumazamiziba tuavimɨn gumazir mamɨn garima, a irasava amima,
me bar a munamadazɨ, a degiaghirɨ.
Ezɨ okɨmakɨar gumazamiziba ko Godɨn akaba batozir gumazamiziba,
men ikɨrɨmɨrim a dera.
Me uan fofozim ko gavgavimɨn garima,
bizir kamning me bagha ikɨrɨmɨrir aghuim gamima, an otifi,
ezɨ bizir kam mati men asemɨn mɨn oto.*
 
7-8 “Ia mangɨ asɨziba ko kuaraziba ko osiribar azaraghtɨ,
me ian sure damu.
Ia ifueghɨva, uaghan mangɨ nguazir kamɨn azaraghtɨ,
a Godɨn Arazibar gun ian sure damu.
Ikiavɨra Itir God ingarizir bizir kaba bar, da an amir bizibagh fo.
10 Gumazamizibar ikɨrɨmɨrim ko bizir a ingarizir igharaziba sara,
da bar an dafarimɨn iti.
 
11 “En akatoriba dagheba apa dar isɨngtɨzim barasi, daghem isɨngiz, o a ikufi.
Kamaghɨra en kuariba, mɨgɨrɨgɨaba barazima, e bar deravɨra da tuisɨsi.
12 Guizbangɨra, gumazamizir ghuriba nɨghnɨzir aghuiba ko fofoziba iti.
13 Ezɨ Godɨn nɨghnɨzir aghuim ko fofozim, gumazamizir ghuribar fofozim bar a gafira.
Egha uaghan gavgavir ekiam iti.
 
14 “God bizitam gasɨghasightɨ, gumazitam uam an ingarighan kogham.
God gumazitam kalabus datɨghtɨ, gumazitam ua a inighan kogham.
15 Egh God amozimɨn anogoreghtɨ, aruer ekiam otoghtɨ, nguazim bar mɨsigh gavgavigham.
Egh an amozir avɨrim amangtɨ faneba bar aperiar ekiaba otivtɨ,
dɨpam nguazimɨn danganir avɨriba avaragh dagh asɨghasigham.
16 God gavgavir ekiam iti.
A bizir guar avɨribar amuamin fofozir avɨrim iti.
Gumazamizir akar ifavaribav geiba ko gumazamizir akar ifavaribar gɨn zuiba,
me bar moghɨra Godɨn agharimɨn iti.
17 Gumazir nɨghnɨzir aghuiba atrivibagh anɨdiba,
God men nɨghnɨzir aghuariba batozima,
me onganigha bibiabaram arui.
Egha a uaghan jasbagh amima,
me ongani.
18 God atrivibar ingangaribar me agefi,
ezɨ me ua atrivir korotiaba azuir puvatɨ.
Me pura ingangarir gumazir kɨnibar mɨn inir kɨniba iti.
19 A ofa gamir gumazibagh amima, me onganigha bibiabaram arui.
Egha a gumazir ekiaba abɨri.
20 Nɨghnɨzir aghuiba isa gumazir dapanibagh anɨdiba, God men akatoribar kumi.
Egha gumazamizir ghuribar nɨghnɨzir aghuim ko fofozim batosi.
21 A gumazir dapaniba abɨra paza me gami,
egha gumazir gavgavibar gavgaviba agefi.
22 A bizir mogomebagh amima,
da azenibagh iri.
Egha an angazangarim gamima,
a bar mɨtarmangizir danganibar otivima, danganir kaba bar angazangari.
23 A kantribagh amima, da gavgava ziaba iti.
Egha a gɨn uam adagh asɨghasɨsi.
A kantribagh amima, da otiva bar gavgafi,
egha gɨn a dar gumazamiziba inigha ghua kantrin igharazibar me kalabus garɨsi.
24 A kantribar gumazir dapanibar nɨghnɨzir aghuiba batoghezɨ,
me onganigha puram arui,
mati me danganir biziba puvatɨzimɨn puram arui.
25 Me mati gumazim danganir mɨtarmemɨn ikia tuavim buria pura suighsuisi.
Egha a me gamima, me dɨpar onganiba apir gumazamizibar mɨn purama aghuavtifi.”
 
* 12:6 Hibrun akam, vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ.