Sofarɨn mɨgɨrɨgɨaba
11
(Sapta 11)
Jop navim giraghtɨ,
God uam an apangkuvigham
Ezɨ Sofar Naman kantrin gumazim, a kamaghɨn Jop mɨgei:
 
2-3 “Jop, nɨ mɨgɨrɨgɨar bar avɨrim gami,
Nɨ ghaze, nɨn mɨgɨrɨgɨar kaba ti e damutɨ,
e suam nɨ gumazir aghuim.
Nɨ ti ghaze, nɨn mɨgɨrɨgɨar onganir kaba e damutɨ,
e akabar kumigham.
Nɨ nɨghnɨzir aghuir avɨriba paza dav keme.
Gumazir nɨ damutɨ, nɨ ti uan akar kabar aghumsɨzim iniamin tam itir puvatɨ.
Kɨ uan akam dukuaghan kogham.
Kɨ ti nɨn mɨgɨrɨgɨaba ikaragham.
Nɨ ghaze, mɨgɨrɨgɨar nɨ amizir kaba, da bar mɨgɨrɨgɨar aghuiba.
Egha nɨ uaghan arazir kuratam gamizir puvatɨgha, Godɨn damazimɨn dera.
Kɨ kamaghsua bar ifonge,
God uabɨ nɨn mɨgɨrɨgɨar kaba ikarvaghtɨ deragham.
Egh a nɨghnɨzir aghuim ko fofozir aghuimɨn mɨngarimɨn gun nɨ mɨkɨmasa, kɨ ifonge.
Bizir avɨriba mogomemɨn iti, kamaghɨn gumazamiziba deragh dagh foghan kogham.*
Jop, nɨ kamaghɨn foghasa kɨ ifonge, God dughorir amɨrazim nɨn ikiava,
arazir kurabar osɨmtɨziba ko magh ghuezir osɨmtɨzir ekiatam nɨ ganɨngizir puvatɨ.
 
“Godɨn Gavgaviba Bar Itimɨn fofozir aghuiba ko nɨghnɨzir aghuiba,
nɨ ti bar dagh fogha iti? Puvatɨ.
Egha nɨ ti an fofozimɨn mɨtaghniabar abaragha iti?
Bar puvatɨ.
8-9 Godɨn fofozimɨn ababanim, Godɨn Nguibamɨn mɨn bar pɨn iti.
Egha Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibam gafiragha bar vɨn mar iraghu.
Godɨn fofozim bar ruaragha, nguazir kamɨn danganir mɨkebaba bar dagh afira.
Egha bar ekevegha ongarimɨn mɨtaghniaba bar dagh afira.
Nɨ manmaghɨra Godɨn nɨghnɨzim ko fofozim gɨfogham? Ti puvatɨgham.
10 God izɨ nɨ inigh kotɨn mangɨva nɨ isɨ kalabus datɨghtɨ,
tinara a mɨkɨm suam, markiam?
11 God ifavarir arazibagh amir gumazamizibagh fo.
A men gantɨ, me arazir kurabar amutɨ, a me tuisɨgham.
12 Nɨ gantɨ, donkin amebam gumazir boritam bateghan kogham.
Kamaghɨra nɨ gantɨ gumazir nɨghnɨzir aghuim puvatɨzim,
manmaghɨn fofozir aghuim ko nɨghnɨzir aghuim iniam?
Bar puvatɨgham.
 
13 “Jop, nɨ navim giragh uan agharimning fegh God ko mɨkɨmɨva an azangsɨghtɨ,
a nɨn apangkuvigh nɨn akuragham.
14 Nɨ arazir kuratam damigh, egh akɨrim ragh uan arazir kuram gasaragh.
Egh arazir kuram ateghtɨ, a ua izɨ nɨn purirpenimɨn aven nɨ ko ikian markɨ.
15 Nɨ kamaghɨn damigh uam osɨmtɨziba puvatɨgh bar akuegham.
Egh nɨ gavgavigh bizitamɨn atiatingan kogham.
16 Egh nɨ uan osɨmtɨzim ko mɨzazim gɨn amadagham.
Egh nɨ uam aning gɨnɨghnɨghan kogham,
mati aperiam ivemara ghua fanem giraghuzɨ,
gumazamiziba a bakɨnɨghnɨki.
17 Nɨn ikɨrɨmɨrim igiamɨn otogham.
Egh bar deragham, mati aruem pazaghar torimɨn ikia deraghavɨra siragha gari.
Ezɨ osɨmtɨzir nɨ batozir kaba mati dɨmagarimɨn mɨtarmer ekiam, da ua nɨn ikian kogham,
mati aruer igiamɨn mɨzarazim.
18-19 Egh nɨ fogham, God bar deraghvɨra nɨ geghuvam.
Eghtɨ nɨn ikɨrɨmɨrim amɨraghirɨghtɨ, nɨ gavgavigh ikiam.
Nɨ bizitamɨn atiatingan kogham,
kamaghɨn amizɨ, nɨ dakuamin dughiam, nɨ bar deravɨra dakuam.
Gumazir avɨriba uarir akurvaghsɨ izɨ nɨn azangsɨgham.
20 Gumazamizir arazir kurabagh amiba, me akurvazim bagh gan ikɨvɨra ikiam.
Eghtɨ puvatɨgham.
Me Godɨn anɨngagharim gitavɨraghsɨ tuavir avɨriba buriam.
Eghtɨ bar puvatɨgham, me damuva avegham, ovevemra me bativsɨ me a mɨzuam ikiam.”
* 11:6 Hibrun akam, vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ. 11:12 Hibrun akam, vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ.