10
Jop uan ikɨrɨmɨrim bar an aghua
Jop ua kamaghɨn mɨgei:
 
“Kɨ angamɨra ikian bar aghua.
Kɨ aremeghtɨ deragham.
Kamaghɨn kɨ uan navir averiamɨn aven itir osɨmtɨzir ekiar kamɨn gun mɨkɨmvɨra ikiam.
Kɨ kamaghɨn Godɨn mɨkɨmam, nɨ pura kotɨn na tuisɨghan markɨ.
Nɨ nan atarɨva, nan osɨmtɨzimɨn gurara na mɨkɨmasa kɨ ifonge.
 
“Gumazir nɨ uabɨ ingariziba, nɨ paza me gamir arazim ko arazir kurar nɨ me gamiba,
nɨ manmaghɨn nɨghnɨsi, da deraz, o?
Egha arazir kurar gumaziba damuasa nɨghnɨziba,
nɨ da bagha ifongezir arazim, a deraz o?
Nɨ ti e gumaziba bizibar gari moghɨn, nɨ dar gari,
nɨ arazir kabanang gami.
Ezɨ manmaghɨn ami, nɨ en mɨn dughiar otevimra ikegh ovengam o?
Ti puvatɨgham.
Ezɨ nɨ manmaghsua pamten nan arazir kuraba ko osɨmtɨziba buriasa ingari?
Nɨ fo, kɨ bizitamɨn osɨmtɨzitam itir puvatɨ.
Ezɨ nɨ mɨzazim na gasi.
Egha nɨ fo, gumazitam nɨn dafarimɨn
ua na inighan kogham.
 
“Nɨ uabɨ nan inivafɨzimɨn ingari,
egha datɨrɨghɨn, nɨ ua na gasɨghasɨsi.
Nɨ nɨghnɨgh, nɨ gumazim nguazir mɨnemɨn ingarizɨ moghɨn,
nɨ nan ingari.
Ezɨ datɨrɨghɨn mamaghɨn ami?
Nɨ ti na damightɨ, kɨ ua nguazir mɨnemeniam gavaghasa?
10 Nɨ nan afeziam gamizɨ, a navim nan amebam ganɨngizɨ,
kɨ an borir mɨtarimɨn aven otoghava aghui.
11 Nɨ aghariba ko agɨriba nan inivafɨzim gatɨzɨ, nan mɨkarzim gavgafi,
ezɨ nɨ nan agɨriba ko aghariba avasa, tuziba ko inim nan inivafɨzim gatɨ.
12 Nɨ ikɨrɨmɨrir angamɨra itim na ganɨga, bar nan apangkufi.
Nɨ na geghuvima, kɨ angamɨra ikiavɨra iti.
13 Ezɨ kɨ fo, nɨ na geghuvir dughiamɨn,
nɨ ua pazɨ na damuamin nɨghnɨzim iti.
14 Nɨ bar deravɨra nan garavɨra iti, eghtɨ kɨ arazir kuratam damightɨ,
nɨ nan arazir kuram gɨn amadaghan kogham.
15 Kɨ arazir kuratam damightɨ,
guizbangɨra nɨ pazɨ na damigham.
Egh kɨ arazir aghuim damigh, kamaghɨn nɨghnɨghan kogh suam,
kɨ gumazir aghuim. Puvatɨ.
Osɨmtɨzir na bativiba bar na gasɨghasɨghizɨ,
kɨ bar aghumsɨki.
16 Egh kɨ bar akuegh suam, kɨ gumazir aghuim,
eghtɨ nɨ zuamɨra nan agɨragham,
mati laion asɨzimɨn agɨragha a mɨsoghezɨ an areme.
Egh nɨ na abɨnsɨ, dɨgavir kuram gamir arazir avɨribar amuam.
17 Nɨ uan anɨngagharim akakaghsɨ,
nɨ osɨmtɨzir avɨrim amangam.
Nɨn anɨngagharim ekɨva mɨzazir ekiam na danɨngam,
mati mɨdorozir gumazir bɨzir ekiam na mɨsoghasa otivaghiravɨra iti.
 
18 “God, nɨ tizim bagha na ataghizɨ amebam na bate?
Kamaghɨn deraghai, kɨ uan amebamɨn navimɨn aven aremezɨ
gumazitam o amizitam nan ganighan koghai.
19 Kɨ amebamɨn navir averiamɨn aremezɨ me maghɨra modogha na inigha ghua,
matmatiamɨn mozimɨn na afaghai.
Arazir kam, mati kɨ nguazir kamɨn otozir puvatɨ.
20 Ezɨ God, nɨ fo, nan dughiam bar otefe, kamaghɨn nɨ uam osɨmtɨzim na danɨngan markɨ.
Nɨ na ateghtɨ, kɨ tong navir amɨrizimɨn ikegh ovengam.
 
21 “Egh gɨn kɨ nguazir kam ategh mangɨ nguibar bar mɨtarmangizɨmɨn ikiam,
egh uamateghan kogham.
22 Nguibar kamɨn itir biziba, da deragha itir puvatɨgha bar ikufi.
Egha angazangariba bar moghɨra puvatɨ, kamaghɨn amizɨ, mɨtarmemra nguibar kam avara.”