Jop Bildatɨn mɨgɨrɨgɨaba ikarvasi
9
(Sapta 9--10)
Jop, God ko akam akɨrasa
Egha Jop kamaghɨn Bildatɨn mɨgɨrɨgɨam ikara:
 
+“Guizbangɨra, kɨ fo nɨn mɨgɨrɨgɨam, a guizbangɨra.
Gumazim Godɨn kotɨn otoghtɨ,
God manmaghɨn gumazir kamɨn arazimɨn ganɨva a mɨkɨm suam, a nan damazimɨn derazir gumazim?
Gumazitam God ko akabar uaning mɨsoghtɨ,
God 1,000ɨn bizibar an azangsɨghtɨ, gumazir kam azangsɨzir katam bar a ikaraghan kogham.
God nɨghnɨzir aghuim ko fofozim ko gavgavir ekiam iti.
Kamaghɨn, tinara a batuegh a gafiragham?
Gumaziba puvatɨ.
Egh an anɨngagheghamin dughiamɨn,
a zuamɨra mɨghsɨabagh isɨvaghsɨvazi, da zui,
egha bar moghɨra dagh asɨghasɨsi.
A nguazim gavgavim a danɨngasa bizibagh nobaghnobazima,
nguazim puvɨra ivazvasi.
A pura aruem mɨkemeghtɨ, a isiraghan kogham.
A mɨkovezibar angazangariba apazaghtɨ e dar ganan kogham.
A uabɨ overiam pɨn anetɨ.
Ezɨ ongarim dɨpɨrima, an a gisɨn arui.
+God mɨkoveziba bar dar ingarizɨ,
da vaghvagha ziaba iti, mati Guezam ko Iavibam ko sautɨn amadaghan itir mɨkovezir igharaziba.
10 A dɨgavir kuram gamir bizir guar avɨribagh ami,
ezɨ da bar en fofozim gafira.
Ezɨ dɨgavir kuram gamir arazir an amiba,
e da mengɨva avegham.
 
11 “God nan boroghɨra izɨ na gitagh mangɨtɨ,
kɨ an ganighan kogham.
12 A bizir tizim gifonge, a puram a iniam, gumazitam an anogoroghan kogham.
Eghtɨ tina an azangam, Nɨ tizim gami?
13 God uan anɨngagharimɨn suizi puvatɨ.
Rahap uan roroaba ko, a me gamizir arazim nɨ an gani.
God apanir kaba dɨkabɨrazɨ, me an apengan iti.
14 Kɨ gavgaviba puvatɨ, egh tong Godɨn akam ikaraghan kogham.
Egh kɨ Godɨn kotɨn tugh, kɨ mɨgɨrɨgɨar manatamɨn a mɨkɨmam? Kɨ akaba puvatɨgham.
15 Kɨ gumazir arazir kurabagh amir puvatɨzim,
egh kɨ Godɨn kotiamɨn aven, mɨgɨrɨgɨatamɨn a ikaraghan kogham.
Godra gumazamiziba tuisɨzir gumazim, egh a na isɨ kot darɨgham.
Kɨ fo, kɨ ua tuaviba puvatɨ, egh kɨ an azaraghtɨ a nan apangkuvigham.
16 Egh kɨ kotɨn akam akɨrsɨ an diaghtɨ a izeghɨva,
ti kotiamɨn, nan akam bareghan kogham.
17 An amɨnir ekiam ko amozimɨn na abɨnasa aning amadi.
Ezɨ kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, kɨ osɨmtɨziba puvatɨzɨ,
a na gasɨghasɨghavɨra iti.
 
18 “God tong na ataghɨrazir puvatɨ, ezɨ kɨ avughsezir puvatɨ, kamaghɨn kɨ mɨzazim isavɨra iti.
Ezɨ bizir a na gamir kaba, da na gamima, kɨ osɨavɨra iti.
19 An gavgavimɨn ababanim, nan gavgavim bar a gafira.
Egh kɨ kotɨn akam akɨrsɨ nɨghnɨghtɨ, tinara a inigh kotɨn izam?* Puvatɨgham.
20 Kɨ arazir kuratam gamizir puvatɨ,
egha kɨ bizitamɨn osɨmtɨzir tam itir puvatɨ,
egh kɨ kotɨn mangɨ nan mɨgɨrɨgɨaba ikuvightɨ, God nan akam giraghtɨ, kɨ deraghvɨra kot damighan kogham.
21 Guizbangɨra, kɨ bizitam pazava a gamizir puvatɨ.
Egha kɨ nɨghnɨsi, kɨ pura bizir kɨnim,
egha uan ikɨrɨmɨrir kam kɨ bar an aghua.
22 Kɨ fo, e bar magh ghue, gumazir kuraba ko gumazir aghuiba sara,
God bar e agɨvam.
23 Eghtɨ dughiar kuram gumazamizir aghuibagh asɨghasɨghtɨ,
a men osɨmtɨzim dɨpova an ingiarva akam.
24 God gumazir kuraba ataghizɨ me nguazir kam gativagha an gari.
Egha jasbar nɨghnɨzibagh amima, da onganigha deravɨra kotiabagh amir puvatɨ.
God ti bizir kabar amutɨ, da otivan koghtɨ, tinara dar amutɨ da otivam?
 
25 “Nan dughiar kɨ angamɨra ikiamiba, da atamra ghua gefi.
Da puvɨra ivemara gumazimɨn ivemarim gafira.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ ua dughiar aghuim bativan kogham.
26 Dughiar kaba atamra gefi, mati kurim ongarimɨn atamra ivemari,
egha mati isam asɨzimɨn suighasa tuigha zuamɨra izaghirɨ.
27-28 Kamaghɨn deragham, kɨ uan navimɨn itir osɨmtɨzim gɨn amadagh,
bar akongegh deravɨra ikiam.
Kɨ kamaghɨn damuasava amua,
egha osɨmtɨzir kam ko mɨzazir kam uam aningɨn atiati.
Kɨ fo, God, nɨ nan gari, kɨ nɨn damazimɨn gumazir kuramɨn mɨn iti,
kamaghɨn kɨ atiati.
29 Kamaghɨn kɨ tizim su uabɨ mɨkɨm suam, kɨ gumazir aghuim?
Nan mɨgɨrɨgɨaba pura biziba, ezɨ kɨ bar amɨra.
30 Egh kɨ nɨn damazimɨn zueghsɨ, sopɨn bar aghuim inigh mangɨ,
dɨpar dɨkɨriamɨn uabɨ rueghtɨ,
31 nɨ na isɨ mozir konir beghneazim itimɨn na kunightɨ,
nan mɨkarzim bar pughpurigham.
Kamaghɨn, kɨ ti pura uabɨ ruegham.
Eghtɨ nan korotiaba suam, kɨ ti bizir bar kurar mam,
egh nan mɨkarzimɨn aghuagham.
 
32  +“God ti pura gumazir kɨnitam amuai,
ga ti kotiabar ghua uan mɨgɨrɨgɨaba akɨrai.
33 Ezɨ gumazir gan osɨmtɨzim baragh a tuisɨghamiba puvatɨ,
a gan mɨgɨrɨgɨaba tuisɨgh gan adarim akɨram,
34 egh Godɨn mɨkɨmtɨ, a ua na mɨsoghan kogh, egh puv na damuan kogham,
egh an atiatim na danɨngɨsɨ, bizir kurabar amuan kogham.
35 Kamaghɨn damuamin gumazitam ikɨtɨ, kɨ ua Godɨn atiatingan kogham,
egh a ko uan osɨmtɨzim deravɨra a mɨkɨmam.
Guizbangɨra, kɨ kamaghɨn fo,
kɨ bizitamɨn osɨmtɨzitam itir puvatɨ.”
+ 9:2 Jop 4:17 + 9:9 Jop 38:31; Amos 5:8 * 9:19 Hibrun akar datɨrɨghɨn itim ghaze, “Tinara na inigh kot bagh izam?” Ezɨ gumazir avɨriba ghaze, Bar fomɨra akar kam, “Tinara a inigh kot bagh izam?” a itima, gɨn gumazir maba Hibrun akamɨn a giragha an osiri. + 9:32 Aisaia 45:9; Jeremaia 49:19; Rom 2:20 9:35 Hibrun akam, vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ.