Bildatɨn mɨgɨrɨgɨar faragha zuim
8
(Sapta 8)
Gumazir kuraba dughiar ruarimɨn ikian kogham
Ezɨ Bildat, a Suhan kantrin gumazir mam, a kamaghɨn mɨgei:
 
“Nɨn mɨgɨrɨgɨam a kamaghɨra iti, egha derazir puvatɨgha,
mati amɨnir ekiam ivai.
Nɨ dazoghɨn mɨgɨrɨgɨar kam ategham?
Nɨ ti ghaze, Godɨn Gavgaviba Bar Itim guizɨn uan arazim gɨgha e gamir akar dɨkɨrɨzibagh nɨghnɨzir puvatɨ? Bar puvatɨ.
An arazir aghuiba, zurara kamaghɨra iti.
Nɨn boriba ti arazir kuram Godɨn damazimɨn a gamizɨ,
a men arazir kuramra uam me ikara.
Eghtɨ nɨ uabɨ Godɨn Gavgaviba Bar Itim ko ikɨva,
a ko mɨkɨmɨva uabɨn apangkuvsɨ an azang.
Egh nɨ gumazir aghuir Godɨn damazimɨn derazimɨn otogh bar zueghtɨ, God izɨ nɨn akuragham.
A nɨ damightɨ nɨ fomɨra uan dɨpenimɨn ikezɨ moghɨn ikiam.
A bar bizir avɨritaba ua nɨ danɨngtɨ,
da bizir avɨrir nɨ faragha ikezibagh afiragham.
Nɨ inazir afeziar fomɨra ikezibar nɨghnɨzir aghuibagh fogh,
egh men fofozim deraghvɨram a tuisɨgh.
 
“E dughiar bar otevimra nguazimɨn iti,
mati nedazim aruem a gamizɨ a tu, ezɨ ghuariam aruem apazazɨma a zuamɨra puvatɨ.
E boghɨmra otivigha fofozir muziarim iti.
10 Fomɨra ikezir gumazamiziba fofozir aghuiba ko nɨghnɨzir aghuariba iti.
Kamaghɨn, men nɨghnɨzir aghuiba ko fofozir aghuiba nɨn sure damuam.
 
11 “Ighuruniba ko graziba ti dɨpaba puvatɨzir nguazimɨn deragha aghui? Bar puvatɨ.
Da danganir dɨpaba itibar deravɨram aghui.
12 Ezɨ dɨpam dakezɨ, ighurunir kaba ko graziba deragha aghuir puvatɨ.
Gumazamiziba tɨghar da aghoramin dughiamɨn, da suvighavɨra ikia mɨsɨngi.
Grazir maba grazir kabar mɨn zuamɨra mɨdir puvatɨ.
13 Gumazamizir akɨrim ragha God gasaraziba,
me mati grazir kaba.
Me ikuvighamin tuavimɨn gɨn zui.
Me kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, me deraghvɨra ikiam.
Puvatɨ. Me ovengam.
14-15 Men nɨghnɨzir gavgavim ghaze, e deravɨra ikiam.
Ezɨ puvatɨ, me bar tuavir aghuim ataki.
Me mati gumazamizir onganiba boghoborirmɨn dɨpenimɨn suiragh an ghuavanangam.
Eghtɨ boghoborir dɨpenim zuamɨra dutughtɨ me pazavɨra iregham.
16 Gumazamizir kaba fomɨra mati grazir gavgavibar mɨn azenimɨn ike.
Me deravɨram aghuima men biba azenimɨn danganiba bar dar ghue.
17 Egha dagɨabar suigha bar gavgafi.
18 Eghtɨ gumazitam grazir kaba asightɨ, gumazamiziba foghan kogham,
fomɨra grazir gavgavir mam danganir kamɨn ike.
19 Guizbangɨra, gumazamizir akɨrim ragha God gasiba, me bar akongezir arazimɨn dughiam bar otefe.
Egh me arɨghireghtɨ, igharaz darazi otivigh men danganim iniam.*
 
20  +“Eghtɨ gumazim arazir aghuibar amu, egh Godɨn damazimɨn arazir kuraba puvatɨghtɨ,
God akɨrim ragh a gasan kogham.
Gumazir arazir kurabagh amim,
God an akurvaghan kogham.
21  +Jop nɨ oragh, God nɨn arazibar gantɨ da deraghtɨ,
a nɨ damightɨ nɨ navir aghuim ikiam,
eghtɨ nɨ dɨmɨva bar akuegham.
22  +Egh a nɨ gifongezir puvatɨzir gumazamiziba abɨraghtɨ, me bar aghumsigham.
Eghtɨ gumazamizir arazir kurabagh amiba, me uan biziba sara bar ovegham.”
* 8:19 Hibrun akam, ves 16ɨn tugha ghua ves 19ɨn tu, a deragha mɨgeir puvatɨ. + 8:20 Jop 4:7; 21:30 + 8:21 Jop 5:22; Onger Akaba 126:1-2; 132:16 + 8:22 Jop 18:14; Onger Akaba 132:18