7
Egha Jop ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze:
 
“O God, e nguazir kamɨn itir ikɨrɨmɨrim a kamaghɨn iti, gumazamiziba bar puvɨra ingar ikiam,
mati gumaziba ingangarim damuasa e amɨkɨrvagha zui.
Egha mati gumazim uan ingangarir ivezim iniasa uabɨ abɨragha,
bar pamten ingaravɨra iti.
E mati ingangarir gumazir kɨnibar mɨn, danganir dughuaziba itibar ikiasa ifonge.
Egha e mati ingangarir gumazim ivezim iniasa ingarigha ivezim bagha mɨzua iti.
God nguazimɨn ikiasa na amɨsevegha na gamizɨ,
iakɨniba iza zuima, nan ikɨrɨmɨrim mati pura bizir kɨnim,
egha mɨngarir aghuim puvatɨgha kamaghɨra iti.
Ezɨ zurara dɨmagaribar, nan navim osemegha ikia derazir puvatɨgha kamaghɨra iti.
Kɨ mɨsiamɨn akua egha amɨnim zuamɨra tiasa kɨ ifonge.
Ezɨ dɨmagarim bar ruarazɨ, kɨ mɨsiamɨn uabɨ gɨghavkɨravɨra itima, amɨnim tira.
Ezɨ apizir muziariba ko nguazir mɨneziba, korotiabar mɨn, nan namnam bar a noke.
Ezɨ duar akaziba zuamɨra nan duaba avezɨ,
duabar ganganiba, mɨsɨngizɨ moghɨn gari.
Ezɨ duaba zuamɨra ua bɨaghiregha, mɨtiziba uam otifi.
Ezɨ uaghan, mati amizim zuamɨra mɨtarim girɨghizɨ moghɨn,
nan dughiar kɨ nguazimɨn itiba, da iza zuamɨra zui.
Ezɨ nan ikɨrɨmɨrim derazir puvatɨgha kamaghɨra iti.
Ezɨ nan nɨghnɨzim ghaze, kɨ ua deraghan kogham.”
Jop uan osɨmtɨzimɨn God mɨgei
Egha Jop ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
“O God, nɨ fo, mati gumazim ghuariam sue moghɨn, nan ikɨrɨmɨrim a bar otefe.
Ezɨ nan damazim ua bizir aghuir na bativamibar ganan kogham.
Gumazamiziba datɨrɨghɨn nan gari, me gɨn ua nan ganan kogham.
Nɨ nan ganvɨra ikɨtɨ, kɨ pura puvatɨghtɨ, nɨ ua nan ganan kogham.
Gumazim aremegh, Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn mangam,
mati ghuariam ua overiamɨn itir puvatɨ, a uan danganim ategha ghu.
Nguibar kamɨn itir gumazim a ua izeghan kogham.
10 A ua izɨ uan dɨpenimɨn mangan kogham,
eghtɨ an adarazi a gɨn amadagham.
 
11 “Kamaghɨn amizɨ, kɨ bizir kam gɨnɨghnɨghamin dughiamɨn, kɨ uan akam dukuaghan kogham.
Kɨ osɨmtɨzir bar ekiam aterima nan navir averiam bar puvɨram arai.
Kɨ uan duamɨn aven bar oseme, kamaghɨn amizɨ, kɨ mɨkɨmam.
12 Manmaghɨn amizɨ, nɨ zurara kalabuziamɨn mɨn na geghufi?
Nɨ ti ghaze, kɨ ongarimɨn itir kuruzir asem, egh kɨ bizibagh asɨghasɨgham.*
13 Kɨ ghaze, kɨ ti dakuam,
egh kamaghɨn kɨ uan mɨzazir kam gɨn amadagham.
14 Puvatɨ, kɨ akuir dughiamɨn, nɨ atiatir irebar kuraba nan akakasi,
ezɨ kɨ aser guar igharazibar gari.
Arazir kamɨn, nɨ na gamizɨ kɨ bar atiatingi.
15 Kɨ kamaghɨn uabɨn apangkuvigha ghaze, me nan fɨrim dafazɨ kɨ aremegha deraghai.
Kɨ ikɨ uan mɨkarzimɨn, uam osɨmtɨzir kaba ateran aghua.
16 Kɨ bar amɨra.
Kɨ ua nguazir kamɨn ikian aghua.
God, nɨ osɨmtɨzim ua na danɨngan markɨ.
Nan dughiam bar otefe,
kamaghɨn, nɨ na ateghtɨ kɨ pura ikiam.
 
17  +“E gumazamiziba, e bar bizir tiziba, nɨ zurara puvɨram e gɨnɨghnɨsi?
Tizim bagha nɨ zurara en garavɨra iti?
18 Tizim bagha nɨ zurara mɨzarazibar en araziba tuisɨsi?
Egha nɨ manmaghsua en garavɨra ikia avughsaziba puvatɨ?
19 Kɨ kamaghsua, nɨ uan guam giragh tong dughiar otevimɨn nan ganan markɨ,
eghtɨ kɨ tong avughseka.
20 Nan arazir kuram ti nɨ gasɨghasɨghizɨ, nɨ osɨmtɨzim na danɨngasavɨra nɨghnɨsi?
Kɨ mati asavamadir ababanimɨn mɨn itima, nɨ zurara uan afuzibar na ginifi.
Nɨ gumazir e geghuvim, mati gumazir kalabuziabar suigha, me geghuvim.
Ezɨ kɨ ti osɨmtɨzir ekiam nɨ ganɨdi, o?
21 Nɨ manmaghsua nan arazir kuraba gɨn amangan aghua?
Kɨran oveghangɨn kɨ ovegh mozir torimɨn irɨghɨv ikiam.
Eghtɨ nɨ na buriamin dughiamɨn,
nɨ nan apighan kogham.”
* 7:12 Fomɨra gumazir maba kuruzir aser ongarimɨn ikia bizibagh asɨghasɨzimɨn eghaghanim men iti. Ezɨ God a isa kalabus gatɨgha an gara iti. Egha eghaghanir kamɨn akar igharazir maba da Jop 9:13 ko 26:12-14ɨn iti. + 7:17 Onger Akaba 8:4; 144:3; Hibru 2:6