Jop Elifasɨn akam ikara
6
(Sapta 6--7)
Jop mɨzazir ekiam isavɨra iti
Ezɨ Jop kamaghɨn Elifasɨn akam ikarvasi:
 
“O, kɨ uabɨn apangkufi.
Kɨ ti uan navir osɨmtɨzim ko osɨmtɨzir na batoziba bar da isɨ, skel tam datɨgham!
Guizbangɨra, nan osɨmtɨzir kurar kaba, ongarir dadarimɨn itir gigimɨn osɨmtɨzim, bar a gafiragham.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ atarava mɨgɨrɨgɨar avɨribagh ami.
Godɨn Gavgaviba Bar Itim, barir marasinɨn kuram itibar na gasi.
Marasinɨn kurar kam nan namnamɨn aven ghuzɨ, nan nɨghnɨzim ikufi.
God atiatim na danɨngamin bizir guar avɨriba amadi.
 
“Donkin atiaba ko bulmakauba, damamin graziba ikɨtɨ,
da dɨman kogham. Bar puvatɨgham.
Eghtɨ dagher isɨngtɨziba puvatɨziba, e ti pura dar amam o? Puvatɨ.
E faragh amangsɨzim dar atɨgh, egh dar amam.
Ezɨ tuarir aroriamɨn dɨpar kɨnim a isɨngiz o? Bar puvatɨ.
Nan navir averiam dagher kamaghɨn garibagh ifongezir puvatɨ.
Da mati nan damazimɨn bar ikuvizir dagheba.*
 
“Oio, kɨ kamaghsua, God nan azangsɨzim baregh,
nan azangsɨzimɨn mɨrara bizir kam damuam.
Kɨ kamaghsua,
God na dɨkabɨragh pamten na mɨsoghtɨ kɨ aremeka.
10 Kɨ fo, kɨ akɨrim ragha Godɨn akam gasarazir puvatɨ,
a Godɨn Bar Zuezim.
Kamaghɨn, kɨ mɨzazir ekiam isa aremeghamin dughiam, kɨ kamagh mɨkɨm suam, a dera, pura bizim,
kɨ bar akuegh uabɨ fɨ uabɨ akunam.
11 Nan gavgaviba bar gɨfa,
ezɨ bizir aghuir manatam uam na bativsɨ kɨ a mɨzuamam?
Egh kɨ bizir tizim bagh ua ikɨ navir amɨrizim ikiam?
Nan ikɨrɨmɨrim gɨvaghtɨ, deragham.
12 Nɨ ghaze, nan gavgavim ti, bras ko dagɨamɨn mɨn iti, a?
Bar puvatɨ.
13 Bar guizbangɨra, nan gavgavim bar gɨvazɨ,
kɨ manmaghɨn uabɨ uabɨn akurvaghamin bizitam damuam? Bar puvatɨ.
 
14 “Gumazim osɨmtɨzir ekiam itir dughiam,
an namakar aghuiba a ko ikia bar an apangkufi. Arazir kam dera.
Gumazamizir uan namakabagh ifongezir puvatɨziba,
me uaghan Godɨn Gavgaviba Bar Itimɨn atiatia an apengan itir puvatɨ.
15 Kɨ garima, ia nan namakaba ia bar deraghavɨra na gifari.
Ia mati amozim izi puvatɨzɨ daghuriba dake.
16 Amozir dughiamɨn daghuriba izevegha pamtemɨn emɨri.
17 Egha aruemɨn dughiamɨn daghurir kaba bar dakegha dɨpaba puvatɨ.
18 Dughiar maba gumaziba uan kamelɨn biziba ateriba ko, tuaviba ataghɨragha tuavir igharazibar zui.
Egh me dɨpaba puvatɨgh, tuavim ategh mangɨ daghurir kabar dɨpaba buriam.
Eghtɨ dɨpar kaba dakeghtɨ, me pura gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn daru mangɨ arɨmɨghiregham.
19-20 Teman nguibar ekiamɨn gumaziba ko Sabean gumazir biziba amadiba, uaghan kamaghɨram ami.
Me ghaze, dɨpaba daghurir kabar ikiama, egh me uan kamelba inigh mangɨtɨ me dɨpabar amam.
Ezɨ me daghuribar garima, da bar dakezɨ, me dɨgavir kuram gami.
Egha men nɨghnɨziba bar derazir puvatɨgha okam nɨghnɨsi.
21 Ia ti uaghan daghurir dakezir kabar mɨn ami.
Kɨ ghaze, ia ti nan akurvaghasa ize,
ezɨ ia nan garima, kɨ ikuvigha itima, ia bar puvɨram atiati.
22 Manmaghɨn ami?
Kɨ fomɨra bizir aghuitam uabɨ danɨngasa ti ian azara?
O, kɨ ti dagɨabar uabɨn akurvaghasa gumazir igharazibar azagsɨghasa, ia apezepere?
23 O, kɨ ti apanibar dafaribar uabɨ iniasa ian azara?
O, kɨ atrivir kuramɨn dafarimɨn uabɨ givezasa ti ian azara?
Bar puvatɨ.
 
24 “Aria, ia nan sure damutɨ, kɨ arazir kurar amiziba deragh dagh fogham.
Egh kɨ akam dukuagh iararam oragham.
25 E fo, fofozir gumazim guizɨn akam mɨkɨmtɨ, an mɨgɨrɨgɨaba gumazir igharazibar nɨghnɨzibar amutɨ,
me nɨghnɨzir gavgavim dar ikiam.
Ezɨ ia puram akam arai.
Ian akaba deravɨra nan arazibar osɨmtɨzitamɨn gun mɨgeir puvatɨ.
26 Osɨmtɨzir kam bar na gasɨghasɨki.
Kamaghɨn, nan mɨgɨrɨgɨaba derazir puvatɨ.
Ezɨ ia ghaze, da amɨnimɨn mɨn pura ivai.
Egha ia ghaze, ia ti na akɨrigham? Bar puvatɨ.
27 Kɨ ghaze, ia ti borir asaghasazibagh eghuvamin gumazim amɨsɨvɨsɨ, satu gikararangam.
Egh ia dagɨaba inisɨ, ti uan namakaba amangam.
 
28 “Aria, e uari, ia deravɨra gan na tuisɨgh.
Ia fo, kɨ ia gifarir puvatɨ.
29 Ia mɨgɨrɨgɨar kaba ko arazir derazir puvatɨziba atakigh,
egh ia arazir aghuimra gɨn mangɨ nan araziba tuisɨgh.
Kɨ arazir kuratam gamizir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, ia pazɨ na gɨnɨghnɨghan markɨ.
30 Ia ti ghaze, nan mɨgɨrɨgɨam derazir puvatɨ.
Egha ia ti ghaze, kɨ fozir puvatɨ arazir manam dera,
o arazir manam ikufi.
Bar puvatɨ.”
 
* 6:7 Ves 5 ko 7 ghaze, Jop kamaghɨn akar isɨn zuim gami, Elifasɨn akam tong nan akurvazir puvatɨ, mati daghem isɨngizir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, kɨ uan akabar gun mɨgɨavɨra iti. 6:10 Hibrun akam, vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ. 6:14 Hibrun akam, vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ.