5
Egha Elifas ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze:
 
“Jop, nɨ akurvazim bagh dɨm!
Tina nɨn tiarim baregh izam? Ti puvatɨgham.
Enselɨn tam ti nɨn akurvaghasa nɨghnɨsi o?
Gumazitam onganigh nɨghnɨzir aghuim puvatɨgh arazir aghuim damuan koghɨva,
zurara navim ikuv anɨngaghɨtɨ, an arazir kam a damutɨ an aremegham.
Kɨ gari, gumazir onganir arazir kurabagh amiba, me deraghavɨra uan danganibar iti,
ezɨ kɨ zuamɨra me gasɨghasɨghasa Godɨn deima, a me gasɨghasɨki.
Eghtɨ men boriba deravɨra ikiamin tuaviba puvatɨgham.
Eghtɨ kotɨn aven gumazir kuraba me abɨnamin dughiamɨn, namakar kotɨn aven men akurvaghamiba puvatɨgham.
Gumazamizir dagheba puvatɨgha kuariba pɨriba,
me izɨ gumazir kurar kabar azenibar dagheba iniam.
Egh me uaghan benir ataghataribar aven itir dagheba sara iniam.
Egh me uaghan men dagɨaba ko bizir igharaziba sara inisɨ nɨghnɨgham.*
E fo, arazir kuraba ko osɨmtɨziba, daghebar mɨn nguazimɨn anagav otivir puvatɨ.
Bar puvatɨ.
E gumazamiziba, e uari osɨmtɨzir e bativibar mɨngariba.
E uari osɨmtɨzibagh amima, da otifi,
mati itam isia afuaghira, avir muziaribagh asavamadi.”
God dughiar kuramɨn, nɨ geghuvam
Egha Elifas mɨgɨa ghua ghaze:
 
“Kɨ ti nɨ aragha, osɨmtɨzir ekiaba atera ikiai,
kɨ da agɨvasa God gakaghora a ko mɨgɨai.
A dɨgavir kuram gamir bizibagh amima e da tuisɨghan asa.
Da bar en nɨghnɨzibagh afirazɨ, e deragha dagh fozir puvatɨ.
10 An amozim amadima,
a nguazim giza dɨpam isa azeniba ko bizibagh anɨdi.
11  +A ziar ekiaba, ziaba puvatɨzir gumazamizibagh anɨdi.
Egha azia naviba ikuvir gumazamizibar arareba agɨva me gamima,
me ua deragha bar akuegha iti.
 
12 “Ifavaribagh amir gumazamiziba,
a men nɨghnɨziba onganim dagh anɨdi,
ezɨ me damuasa ifongezir arazibagh amir puvatɨ.
13  +Gumazamizir maba pazɨ igharaz darazir amuasa, arazir kurar guar avɨribagh nɨghnɨsi,
ezɨ God men arazir kabagh amima da meraram asɨghasɨsi.
Mati gumazim asɨzim bagha ivem atɨgha, egha a uabɨ ivemɨn aven ghu.
Egha bizir me damuasa mɨgeiba, da pura ghua gɨfa.
14 Men nɨghnɨziba bar davdavizɨ, me bizitam damighan kogham.
Amɨnim tiraghtɨ aruem bar anangtɨ,
me mɨtarmer ekiamɨn iti moghɨn, me tuavir zuimɨn ganan kogham.
15 Ezɨ God gumazamizir biziba puvatɨzibar akurvasi.
Ezɨ gumazir ekiar gavgaviba itir kaba, me pura biziba,
me onganarazibagh amir gumazamizibagh asɨghasighan kogham.
16 Kamaghɨn, onganarazibagh amir gumazamiziba nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia, uarir akurvaghasa a mɨzua iti.
Eghtɨ gumazir arazir kurabagh amiba pazɨ me damuan kogham.
 
17  +“Nɨ oragh. Godɨn Gavgaviba Bar Itim, gumazitamɨn arazim akɨrmɨghtɨ, gumazir kam, a bar akongegham.
Kamaghɨn amizɨ, God ti nɨ akɨrmɨghasava ami,
ezɨ nɨ an aghuzir akaba baragh egh akɨrim ragh a gasan markɨ.
18  +E fo, God osɨmtɨzim ko mɨzazim gumazitam danigh,
egh a damightɨ, a gɨn ua ghuamaghegham.
19 Dughiar bar avɨriba, a nɨn gantɨ, nɨ osɨmtɨzimɨn aven ikɨtɨ, a nɨn akuragham.
Eghtɨ bizir kuratam nɨ gasɨghasighan kogham.
20 Eghtɨ mɨtiriar ekiamɨn dughiamɨn, a dagheba nɨ danɨngtɨ, nɨ deraghvɨra ikiam.
Egh mɨdorozimɨn dughiamɨn a nɨ geghuvtɨ, nɨn apaniba nɨ mɨsueghtɨ nɨ aremeghan kogham.
 
21 “Apaniba akar ifavaribar nɨn ziam gasɨghasɨghsɨ damutɨ, God nɨn akuraghtɨ, men akaba nɨ abɨraghan kogham.
Eghtɨ bizir kurar nɨ gasɨghasɨghamiba otivtɨ, God nɨ geghuvtɨ, nɨ atiatingan kogham.
22 Mɨtiriar ekiamɨn dughiam ko dughiar kuramɨn, God nɨ geghuvam, eghtɨ nɨ navir aghuim ikɨ bar akuegham.
Egh nɨ nguazir kamɨn itir asɨzir atiabar atiatingan kogham.
23 Egh nɨn azenir nɨ ingarim, dagɨatam an aven ikian kogham.
Eghtɨ asɨzir atiaba nɨ ko navir amɨrizimɨn ikɨ deraghvɨra nɨ ko ikiam.
24 Eghtɨ nɨ fogham, nɨn biziba bar deraghvɨra iti,
egh nɨ navir amɨrizimɨn ikɨ uan purirpenimɨn aven daperaghɨv ikiam.
Egh nɨ gantɨ, nɨn sipsipba bar ikɨtɨ,
tam oveghan kogham.
25 Nɨ uaghan kamaghɨn fogham, nɨn boriba bar avɨrasemegham.
Nɨn ovavir boriba avɨrasemegh, tintinibar nguazimɨn grazibar mɨn ikiam.
26 Egh nɨ gavgavigh ikɨ mangɨ bar ghurighɨva, ovegham,
mati rais aghoramin dughiam otozɨ, gumazamiziba rais aghora an ovɨziba isi.
27 Jop, nɨ oragh. E deravɨra bizir kabagh nɨghnigha kamaghɨn fo, da bar guizbangɨra.
Mɨgɨrɨgɨar kam, kɨ nɨn akurvaghasa a gami,
nɨ deravɨra kuarim atɨgh mɨgɨrɨgɨam baregh, nɨghnɨzim inigh.”
* 5:5 Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. + 5:11 Jop 22:29; 36:7 + 5:13 1 Korin 3:19 + 5:17 Onger Akaba 94:12; Aghuzir Akaba 3:11-12; Hibru 12:5-6 + 5:18 1 Samuel 2:6; Aisaia 30:26; Hosea 6:1