Elifasɨn mɨgɨrɨgɨar faragha zuim
4
(Sapta 4--5)
God gumazir aghuibar akurvagha, gumazir kuraba dɨkabɨri
Ezɨ Elifas, Jopɨn mɨgɨrɨgɨam baregha kamaghɨn mɨgei:
 
“Jop, kɨ tong mɨkemegham.
Kɨ nɨ mɨkɨmtɨ, nɨ nan ataram, o puvatɨgham?
Kɨ pura ikian kogham.
Nɨ oragh. Kɨ fo, nɨ nɨghnɨzir aghuiba gumazamizir avɨrim ganɨngi,
egha gavgavim gumazamizir osɨmtɨzibar aven itibagh anɨngi.
Gumazamizir osɨmtɨzibar aven ikia ireziba,
nɨ mɨgɨrɨgɨar aghuiba me ganɨga, ua me ghufezɨ me tuivigha gavgafi.
Ezɨ noka, datɨrɨghɨn dughiar kuram nɨ batozɨ,
nɨ dɨgavir kuram gamigha atiatia nɨn nɨghnɨziba ikufi.
Nɨ nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikiava, an ziam fava, an atiatia an apengan iti.
Nɨ zurara arazir aghuibagh amir gumazim.
Kamaghɨn datɨrɨghɨn, nɨ nɨghnɨzir bar gavgavim an ikɨ,
egh a mɨzuamtɨ a nɨn akuragham.
 
“Jop, nɨ nɨghnɨgh,
gumazir arazir aghuibagh amua, egha osɨmtɨzitam gumazitam gatɨzir puvatɨzitam,
osɨmtɨzitam batogha aremez, o?
Ti Puvatɨ.
Kɨ gari, gumazir arazir kurar avɨribagh amiba,
gɨn osɨmtɨzir avɨriba ko dughiar kuraba me batifi.
Egha mati, gumazim azenimɨn ingarigha dagher aghuim azenimɨn anekaragha dagher aghuim asi.
Ezɨ gumazim dagher kuram akaragha, dagher kuram asi.
Gumazir arazir kurabagh amiba, God men anɨngagha me gasɨghasɨgha bar me a gefi,
mati amɨnir gavgavim ivaima, avim ruarimɨn itir temebar isia bar da gɨfa.
10 Gumazir kuraba gumazir igharazibagh asɨghasɨzir dughiabar me bar akonge,
mati laionɨn gavgaviba, me asɨzim mɨsoghezir dughiamɨn pamten tiarim akara dazeri.
Ezɨ God gumazir kaba abɨra, egha puv me gasɨghasɨsi.
Ezɨ me mati atariba dɨpɨraghirezir laionba, me uam asɨzibav soghtɨ da arɨmɨghiran gavgaviba puvatɨ.
11 Kamaghɨn amizɨ, me mati laionɨn gavgaviba dagheba puvatɨgha ariaghiri,
ezɨ dar nguziba tintinibar zui.
Ezɨ kamaghɨra, gumazir arazir kurabagh amiba arazir kamra me bativam.”
Godɨn damazimɨn gumazitam derazir puvatɨ
12 Egha Elifas ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze:
 
“Dughiar mam sighsirir akar mam mogomemɨn iza
nan kuarim giraghu.
13  +Gumazamiziba dɨmagarimɨn pamten akuir dughiamɨn,
kɨ mɨgɨrɨgɨar kam ini.
Kɨ akuava onganigha itima
nɨghnɨzir avɨrim tintinimɨn nan dapanimɨn aven izi.
14 Dughiar kamɨn, atiatim na avarazɨ,
nan mɨkarzim nɨghava agoi.
15 Ezɨ amɨnir muziarim iza nan guam seregha zui.
Ezɨ kɨ puvɨram atiatima nan mɨkarzimɨn arɨziba dɨkafi.
16 Kɨ bizir mamɨn garima, a nɨmɨra tughav iti.
Ezɨ kɨ deragha fozir puvatɨ, kar bizir tizim.
A nɨmɨra tughav ikia nɨgɨniba puvatɨ.
Ezɨ tiarir dozim kamaghɨn mɨgei,
17 ‘God gumazamizibar ingarizɨ me an apengan iti.
Kamaghɨn, tav ti Godɨn damazimɨn deraghan kogham.
A ti Godɨn mɨrara zueghan kogham. Bar puvatɨ.
18 E fo, enselba God ko ikiava an ingangarim gami.
Egha dughiar maba me deravɨra uan ingangarim gamir puvatɨ.
God men arazir mabar garima, da derazir puvatɨ.
19 Ezɨ gumazamiziba, me nguazir kamɨn bizir kɨniba.
Ezɨ nɨ ti ghaze, me enselbagh afiragh Godɨn damazimɨn deravɨra ikiam? Puvatɨgham.
God nguazim inigha gumazibar inivafɨzibar ingari,
ezɨ me zuamɨram ariaghiri, mati gumaziba bughɨraviaba dɨkabɨri.
20 Gumazim mɨzarazimɨn deravɨra ikegh egh guaratɨzimɨn oveghtɨ,
gumazamizir igharaziba uam a gɨnɨghnɨghan kogham.
21 Gumazamiziba tɨghar nɨghnɨzir aghuim ko fofozim iniamin dughiamɨn,
ovevem zuamɨra me bativima, gumazir igharaziba men bizir avɨriba isi,
mati gumazim averpenim ikezir beniba fɨrizɨ a zuamɨra degiaghirɨ.’ ”
 
+ 4:13 Jop 33:15