3
Jop dughiar amebam a batezimɨn atara mɨgei
+Egha 7plan dughiabar gɨn, Jop bizibav gɨa amebam a batezir dughiam pazava a mɨgei. A kamaghɨn mɨgei:
 
“Kamaghɨn deraghai, dɨmagarir nan afeziam ghua nan amebam koma akuizɨ, a nan navim asangizim, God dughiar kam bar a kuavaremeghai.
Dughiar amebam na batezim, a dughiar kam bar a gɨn amadaghai.
God dughiar kam gamizɨ a bar mɨtarmangizɨ deraghai.
Pɨn Itir God, aruem ataghizɨ, a dughiar kam gisɨraghan kozɨ deraghai.
A dughiar kam gamizɨ a bar mɨtarmegha,
ghuariar pɨziba overiam avaraghɨva aruemɨn angazangarim bar anepazazɨ, kamaghɨn deraghai.
Dɨmagarir kɨ borimɨn otozɨ amebam nan navim adaimɨn, mɨtarmer dafam anevarazɨ deraghai.
God dɨmagarir kam kalendan dughiabar tongɨn anetɨzir puvatɨzɨ deraghai.
Kamaghɨn, gumazamiziba iakɨnibar aruer igharazibar tongɨn a dɨborir puvatɨghai.
Gumazamiziba uarir ikiava bar akongezir arazim dɨmagarir kamɨn a gamizir puvatɨzɨ, deraghai.
Dɨmagarir kamɨn amiziba boriba batezir puvatɨzɨ, kamaghɨn deraghai.
Kɨ ghaze, gumazamizir akavsiabar ongarimɨn itir bizibav geir gavgavim itiba,
ko gumazir asem Leviatan fer gavgavim itiba,
me akar kuraba dughiar kam ganɨngizɨ, ti deraghai.
Dɨmagarir kamɨn amɨnim pɨrigha mamaghɨra itima, amɨnim itir mɨkovezir anadiba isian koghai,
ezɨ amɨnim itir angazangarir faragha otivim otoghan koghai, kamaghɨn deraghai.
10 Dɨmagarir kam, nan amebamɨn borir mɨtarim dukuazir puvatɨzɨ, kɨ datɨrɨghɨn osɨmtɨzir dafamɨn aven iti.
Kamaghɨn, kɨ ghaze, dɨmagarir kam ikuvigha deraghai.
 
11 “Manmaghsua, kɨ uan amebamɨn navir averiamɨn itir dughiamɨn aremezir puvatɨ?
Manmaghsua, amebam na batir dughiamɨn, kɨ aremezir puvatɨ?
12 Tizim bagha amebam na isa uan apozim gatɨgha
otem na ganɨngi?
13 Kɨ ovegha datɨrɨghɨn ti navir amɨrizimɨn ikia,
egha akuava avughsai.
14 Kɨ ti atriviba ko men fofozir gumazibar mɨn aremegha avughsa deravɨra ikiai.
Me nguibar ekiar ikuviziba uari bagha ua deraghavɨra dar ingarigha gɨfa.
Egha me uaghan ariaghiregha, datɨrɨghɨn avughsa iti.
15 Gumazir aruar gol ko silvan uan dɨpenibagh arɨghizɨ, da bar izɨvaziba,
me datɨrɨghɨn bar ovea ghue.
Kɨ men mɨn deravɨra dakuasa.
16 Kamaghɨn deraghai, kɨ amebamɨn navir averiamɨn aven aremegha,
aruemɨn angazangarimɨn ganighan koghai.
 
17 “Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn,
gumazir arazir kurabagh amiba datɨrɨghɨn arazir kabagh amir puvatɨ.
Ezɨ gumazamizir amɨraziba deraghavɨram avughsi.
18 Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn, kalabuziaba datɨrɨghɨn amɨraghirɨgha nɨmɨra iti.
Me uan gumazir me dɨkabɨra men garibar dɨmdiaba barazi puvatɨ.
19 Danganir kamɨn, gumazamizir guar avɨriba iti.
Gumazir kɨniba ko gumazir ziaba itiba, me bar moghɨra an iti.
Danganir kamɨn, pura ingangarir gumazir kɨniba, me ua uan gumazir men garibar apengan itir puvatɨ.
Me fɨriaghɨregha gɨfa.
 
20 “Kɨ kamaghɨn azai, God gari, gumazamiziba osɨmtɨziba ko dughiar kurabar itima,
a tizim bagha me ataghɨrazima me angamɨra iti?
21  +Gumazamizir kabanang aremeghasa bar ifonge, ezɨ ovevem me bativir puvatɨ.
Me ovevem buria puvɨra ingari,
mati me nguazimɨn modozir bizir ivezir bar pɨn kozim bagha nguazim gutui.
22 Me ovevem batozir dughiamɨn,
me matmatiamɨn gara bar akonge.
23 God gumazir kabar tuaviba bar ada pɨri,
ezɨ me mangamin tuaviba monge.
Ezɨ me fozir puvatɨ, me manmaghɨn damuam.
Kɨ kamaghɨn azai, Tizim bagha God me ataghizɨ ikɨrɨmɨrir angamɨra itimɨn angazangarim men iti.
 
24 “Nan navir averiam ara mamaghɨra iti,
ezɨ kɨ dagheba apir puvatɨ.
Kɨ pazavɨra uabɨ baragha, zurara diava arai.
Ezɨ nan navir osɨmtɨzim, mati dɨpam afemozibagh izɨvagha emɨra zui.
25 Guizbangɨra, bizir kɨ atiatiba,
da na bativigha gɨfa, egha na gasɨghasɨsi.
26 Kamaghɨn, kɨ navir amɨrizimɨn itir puvatɨ.
Egh nɨmɨra daperagh ikɨ avughsan kogham.
Bar puvatɨ. Osɨmtɨzimra na gizɨfa.”
+ 3:1 Jeremaia 20:14-18 + 3:21 Akar Mogomem 9:6