14
“E gumazamiziba dughiar otevimra nguazir kamɨn iti,
egha amebam e batezir dughiamra, osɨmtɨziba e bativavɨra ikia,
iza e aremezir dughiamɨn tu.
E mati, akɨmarim mɨzarazimɨn otogha, guaratɨzimɨn mɨsɨngi.
Egha uaghan e mati nedaziba, ghuariam aruem apazazɨ da zuamɨra puvarɨsi.
Kamaghɨn, nɨ manmaghsua en araziba tuisɨsi?
God, kɨ pura bizim, ezɨ manmaghsua nɨ na isa kot gatɨ?
E gumazamiziba nɨn damazimɨn bar mɨze.
Eghtɨ tina e damightɨ e nɨn damazimɨn zuegham?
Bar puvatɨ.
Nɨ en ikɨrɨmɨrimɨn ababanim atɨgha gɨfa,
eghtɨ e manmaghɨn dughiaba ko azenibar nguazir kamɨn ikiam?
Gumazitam uan ikɨrɨmɨrim bagh ua dughiatam gisɨvaghan kogham.
Kamaghɨn, nɨ datɨrɨghɨn na ateghtɨ, dughiar kɨ itimɨn, kɨ avughsɨ navim deragham,
mati ingangarir gumazim an ingangarim guaratɨzimɨn gɨvazɨ an navim dera.
 
“Kɨ fo, gumazitam temem okeghtɨ,
a ua ghuzim anangamin tuavim iti.
Tememɨn povim mɨsɨng magɨrɨtɨ an biba kurigham,
eghtɨ nguazim dɨpam ikɨtɨ, ghuzir igiam temer dakar me okezimɨn otogham.
Egh an aghung aguaba asɨ mati temer igiam.
10 Ezɨ e gumazamiziba kamaghɨn puvatɨ,
e ovengezir dughiam e bar gɨvagham,
eghtɨ igharaz darazi uam en ganan kogham.
11 Dɨpar akareba ko dɨpar ekiaba dughiar mabar bar dakegham.
12 Kamaghɨra gumazamiziba ovea ua dɨkavir puvatɨ,
egh mangɨ overiam gɨvamin dughiamɨn,
me kamaghɨra ikɨtɨ bizitam me gaghuraghan kogham.
 
13-14 “Gumazamizir oveaghueziba, me ti ua ikɨrɨmɨrir igiam iniam?
O God, kamaghɨn deragham, nɨ Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn na modogh mangɨ, nɨn anɨngagharim bar amɨraghamin dughiamɨn tugh.
Egh nɨ ua dughiatam, na gɨnɨghnɨghsɨ a ginabagh.
Eghtɨ kɨ pura nɨ mɨzuam ikɨ mangɨtɨ, dughiar nɨ na ataghɨraghasa mɨsevezim otogham.
15 Egh dughiar kamɨn, nɨ uabɨra uan ingangarim gɨnɨghnɨgham, kar kɨrara nɨ nan ingari.
Egh kɨ ua nɨn boroghɨn ikɨsɨ nɨ bar ifuegham.
Kamaghɨn amizɨ, nɨ nan diaghtɨ,
kɨ nɨn akam ikaragham.
16 Eghtɨ dughiabar zurara, nɨ nan daroriba bar deravɨra dagh eghuvam.
Egh nan arazir kurabagh nɨghnɨghan markɨ.
17 Nan arazir kurar kɨ amiziba, nɨ bar da gɨn amadagh ua dagh nɨghnɨghan markɨ,
mati me biziba mɨtarim gaghuigha, an akam ikegha dagh nɨghnɨzir puvatɨ.
 
18-19 “Ezɨ bizir kaba ti otivan kogham.
Kɨ biziba bar dar gari da ikufi.
Mɨghsɨar gavgaviba dɨpɨraghira pura nguazir kɨnimɨn oto.
Dagɨar ekiaba sɨvaghsɨvagha uan danganir ikeziba ataghɨrasi.
Dɨpamɨn gavgavim dagɨar ekiabagh ami da ghua sufi,
egha nguazim gɨkua anetera igharagha zui.
Ezɨ kamaghɨra, nɨ gari e gumazamiziba ghaze, e deravɨra ikiam,
ezɨ nɨ en nɨghnɨzir gavgavir kaba agɨvasa arazir guar avɨribagh ami.
20 Nɨ uan gavgavimɨn me abɨri me ariaghiri.
Egha me ariaghirir dughiam, men guaba igharagha gari,
ezɨ nɨ me amadima me Oveaghuezibar Nguibamɨn zui.
21 Eghtɨ gɨn gumazamiziba ziar ekiam men otaribar anɨngam o, me men ziaba abɨn aghumsɨzim me danɨngam,
eghtɨ gumazir ovengeziba bizir kamɨn ganan kogh, egh uaghan a gɨfoghan koghan.
22 Me mati gumazir uan inivafɨzimra mɨzazim barazim,
egha osɨmtɨzir a bativiziba bagha azi.”