Elifasɨn mɨgɨrɨgɨar namba 2
15
(Sapta 15)
Gumazir kuraba ivezir kuram iniam
Jop mɨkemegha gɨvazɨ, Temanɨn nguibar ekiamɨn gumazim Elifas kamaghɨn a ikaragha ghaze:
 
“Jop, kɨ ghaze, nɨ gumazir nɨghnɨzir aghuim ko fofozim itim.
Manmaghɨn amizɨ nɨn mɨgɨrɨgɨaba mati amɨnim, ezɨ nɨ puram akam arai?
Nɨ e adogha ghuavɨra iti,
ezɨ nɨn mɨgɨrɨgɨaba deragha gumazitamɨn akurvazir pu.
Puvatɨ.
Mɨgɨrɨgɨar kamaghɨn amiba, gumazamizibagh amima,
me Godɨn atiatiava an apengan itir puvatɨ,
egha uam an damazimɨn ikia a gɨnɨghnɨzir puvatɨ.
Nɨ arazir kuram gami, ezɨ bizir kam nɨ gamima nɨ mɨgɨrɨgɨar kabagh ami,
eghtɨ da nɨ amizir arazir kuraba avegh da mongegham.
Nɨn apezeperir mɨgɨrɨgɨaba bar dera,
egha mati ifavaribagh amir gumazamiziba.
Nɨ tuisɨghamin arazim, a nan ingangarim puvatɨ.
Nɨn akatorimra nɨ tuisɨgh pazɨ nɨ damutɨ,
nɨ fogh suam, nɨ arazir kuram gamigha gɨfa.
 
“Ezɨ manmaghɨn ami?
Tav ti nɨn faragha nguazir kamɨn otozir puvatɨ?
Nɨn amebam nɨ batezir dughiamɨn,
God ti tɨghar mɨghsɨabar ingaram?
Bar puvatɨ.
Jop, God uan Nguibamɨn enselba akuvagha me ko mɨgɨrɨgɨabagh ami, ezɨ nɨ dughiar kamɨn uaghan ikia oraghiz, o?
Nɨ ti uabɨra nguazimɨn itir gumazamizibar tongɨn, nɨghnɨzir aghuim ko fofozim iti?
Bar puvatɨ.
Nɨn fofozim en fofozim gafirazir puvatɨ.
Bizir tizim nɨ a gɨfo, e uaghan a gɨfo.
10 Gumazir ghurir ghurapaniba e ko iti.
Ezɨ men azeniba nɨn afeziamɨn azeniba bar dagh afira.
 
11 “Jop, God nɨn mɨzazim amɨrvaghasav ami, eghtɨ nɨn navim amɨragh nɨmɨra ikiam.
Ezɨ e nɨn asughasugha nɨ mɨgɨava, egha mɨgɨrɨgɨar aghuiba nɨ ganɨngi.
Egha nɨ ti ghaze, bizir God damuamim,
a pura bizim, egha nɨ aghua?
12-13 Nɨ dɨgavir kuram gamigha navir averiamɨn aven Godɨn atara damazimning atiaghɨrɨgha gari,
egha mɨgɨrɨgɨar kurar avɨrimɨn a gami.
Tizim nɨn nɨghnɨzim gasɨghasɨki,
ezɨ nɨ arazir kam gami?
 
14  +“Gumazamiziba Godɨn damazimɨn zuezir puvatɨ.
Gumazir amebam otezir tam, arazir aghuibaram amir puvatɨ.
15 E gumazamiziba, enselba e gafira, ezɨ God men arazibar gari, da derazir puvatɨ.
Overiamɨn itir biziba da an damazimɨn uaghan zuezir puvatɨ.
16 Ezɨ e nguazir kamɨn itir gumazamiziba, e tong bar derazir puvatɨ.
En araziba bar ikuvigha mughuasi.
E arazir kuram damuasa bar ifonge,
mati gumazim kuarim an pɨrima, a dɨpam bagha areme.
 
17 “Jop, nɨ deravɨra kuarim atɨgh nan mɨgɨrɨgɨaba baragh.
Bizir kɨ ganigha fofozim iniziba, kɨ dar nɨn sure damuasava ami.
18 Kɨ nɨghnɨzir aghuim ko fofozir aghuim itir gumazamiziba da fofozir kam ini.
Me uari uan afeziaba da fofozir kam ini.
Ezɨ dughiar me nan sure gamizim,
me mɨgɨrɨgɨatam modozir puvatɨ.
Me bar dar gun na mɨkeme.
19 Gumazamizir kaba uan nguazimra iti.
Ezɨ nguibar igharazibar gumazitam iza me ko ikia,
egha men nɨghnɨzibagh asɨghasɨghizir puvatɨ.
 
20 “Nan mɨgɨrɨgɨam kamakɨn:
Gumazamizir kuraba me kamaghɨra mɨzazim ini mangɨ ovegham.
21 Me nɨgɨniba barazir dughiabar, me bar puvɨram atiati.
Me ghaze, bizir kurar me gasɨghasɨghamim izi.
Egh me suam, osɨmtɨziba puvatɨ, dughiar kamɨn apaniba izɨ,
men bizibagh asɨghasɨgh men biziba okɨmam.
22 Me fo, bizir kuraba otiv bar me avam, mati mɨtarmem nguazim avara.
Men nɨghnɨzim ghaze, me osɨmtɨzir kam gitaghan kogham.
Egha me fo, apaniba mɨdorozir sabamɨn me mɨsoghtɨ,
me arɨmɨghiram.
23 Me dagheba buriagh arui, ezɨ dagheba itir puvatɨ.
Ezɨ me fo, dughiar ovezimɨn, dughiar bar kuram me bativam,
mati mɨtarmem nguazir kam avara.
24 Men nɨghnɨziba derazir puvatɨ, me pazavɨra nɨghnɨgha bar atiatingi.
Bizir kam me abɨragha, men nɨghnɨzibagh asɨghasɨsi,
mati atrivim uan apanibagh asɨghasɨsi.
 
25 “Me ifaghata ghaze, me Godɨn Gavgaviba Bar Itim bar a gafira,
egha an akaba batogha an gavgavim iriaghɨriasi.
Kamaghɨn amizɨ, dughiar kurar kam,
gumazamizir kurar kaba bativam.
26 Mati me mɨdorozir korotiam arugha, mɨdorozir oramɨn suiragha
Godɨn mɨsoghasavɨra zui.
27 Me datɨrɨghɨn deravɨra ikiava mɨkarziba bui,
egha bizir aghuir avɨriba iti.
28 Ezɨ nguibar ekiar me datɨrɨghɨn itiba ikuvigham,
eghtɨ men dɨpeniba dɨpɨrighiregh ikuvightɨ,
me dar ikɨvɨra ikiam.
29 Eghtɨ men dagɨaba ko biziba bar gevegham.
Egh gumazitam ua men ganighan kogham.
30 Me mɨtarmer osɨmtɨzir ekiar kam gitaghan kogham.
Mɨtarmem nguazim avarazɨ moghɨn me avaragham.
Godɨn anɨngagharim me gasɨghasɨgham,
mati avim tememɨn isima, amɨnim an dafariba ko bizibagh iva tintinibar zui.
31 Me ifavarir arazimɨn suiraghavɨra ikia ghaze,
bizir kam ivezir aghuim me danɨngam.
Ezɨ puvatɨ.
Me bizir aghuitam inighan kogham.
Men ifavarir arazimra, mati men ivezir kurar me iniamim.
32 Egh me azenir avɨribar ikeghan kogh ovengam,
mati temer igiam, gumaziba an oke.
33 Gumazamizir kaba ingangarir avɨribagh ami, ezɨ da deraghavɨram otivir puvatɨ.
Da mati wainɨn ikarɨzim wainɨn ovɨziba bati,
egha da tɨghar aniamin dughiam, da puram asiaghiri.
Me mati olivɨn temem akɨmarir avɨrim a batifi,
egha bar suaghirezɨ, olivɨn ovɨziba tememɨn puvatɨ.
34 Gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir puvatɨziba, men adarazi pura ikiam.
Me boriba puvatɨgham.
Eghtɨ gumaziba gumazamizibar azangsɨghtɨ, me mong apezeperir dagɨaba me givezegh me gakaghontɨ, me me bagh arazir kuram damigh, egh dagɨar kaba inigh uari bagh dɨpenibar ingaram.
Eghtɨ dɨpenir kaba, da bar moghɨra isigham.
35 Ifavaribagh amir arazir guar avɨribar nɨghnɨzim, men navir averiabar otifi,
mati borim amebamɨn navir averiamɨn otifi.
Arazir kuram damuamin nɨghnɨzim men naviba ko nɨghnɨzibagh izɨfa,
ezɨ me ifavarir avɨrim gami.”
+ 15:14 Jop 25:4-6