Jop Elifasɨn akam ikara
16
(Sapta 16--17)
Jop ghaze, God pazava a gami, ezɨ a uabɨn akurvaghasa Godɨn azangsɨsi
Jop kamaghɨn Elifasɨn mɨgɨrɨgɨam ikara:
 
“Kɨ zurara mɨgɨrɨgɨar kaba baragha ghua, ua da baraghan amɨra.
Ia tong bar nan akurvazir puvatɨ.
Ia ghaze, Jop, nɨ akam ara ghuavɨra iti.
Nɨ dazoghɨn nɨmɨra ikiam?
Nɨ nɨghnɨzir manam ikia, egha nɨmɨra itir puvatɨgha en mɨgɨrɨgɨaba baraghan aghua?
Nɨ en mɨgɨrɨgɨaba ikarvaghavɨra iti.
Ezɨ kɨ kamaghɨn ia mɨkɨmasa, ia nan danganim inigh, kɨ paza iti moghɨn ikɨtɨ,
kɨ ia deragha iti moghɨn ikɨtɨ,
arazir ia datɨrɨghɨn na gamir kamra ia damuam.
Kɨ uan apangkuvim ian akakaghsɨ puvɨram akam arangam.
Egh kɨ ia bativizir bizir kurar kabar dɨgavir kuram damigh dapanim rongam.
Nan akatorimɨn kɨ mɨgɨrɨgɨar gavgavir bar avɨribar ia damutɨ, ian mɨzaziba amɨragh magɨram.
Egha kɨ uabɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, kɨ mɨkɨmam, o kɨ akatorim dukuagham,
a pura bizim, arazir kam nan akuragh nan mɨzazim a gɨvaghan kogham.
 
7-8 “Bar guizbangɨra, God bar nan gavgaviba agɨfa.
A na gamizɨ, kɨ bar agharim guragha gavgaviba nan puvatɨ.
Kamaghɨn nan namakaba nan gara bar atiatigha ghaze,
kɨ ti arazir kuram gamizɨ, God nan arazir kuram ikarvagha mɨzazim na gasi.*
God bar nan aghuagha nan apanim gami.
A bar nan anɨngaghegha ataribagh ivia, na gasɨghasɨsi.
 
10 “Gumazamiziba tuivigha na okarigha, arazir kurabar na gami.
Me na dɨpova nan ingaravaka egha nan koviam apese.
11 Gumazir akɨrim ragha God gasava arazir kurar avɨribagh amiba,
God na isa men agharim gatɨ.
12 Fomɨra kɨ deraghvɨra ike, ezɨ God otogha nan fɨrimɨn suiragha bar na mɨsaragharɨki,
egha puv na gamizɨ, kɨ bar ikufi.
A na gamizɨ,
kɨ an baribar asavamangamin ababanir mamɨn mɨn oto.
13 Ezɨ an mɨdorozir gumaziba na gasavamadi.
Egha a nan navim atuzɨ, nan muriam suiaghɨrɨgha nguazim girɨ.
God tong nan apangkuvir pu. Bar puvatɨ.
14 A nan tuavim apɨrigha puvɨra na mɨsosi,
mati mɨdorozir gumazir gavgavim apanibar nguibar ekiam iniasa pamtem mɨsosi.
15 Fomɨra, kɨ ziar ekiam iti, ezɨ datɨrɨghɨn, kɨ onganarazibagh amua bar aghumsɨki.
Egha uan korotiaba suegha azir korotiam aru.
16 Kɨ aziavɨra itima nan damazimning begha nan mɨtarmangi.
Ezɨ nan guam bar aghevegha igharagha gari.
17 Kɨ arazir kuraba puvatɨ, ezɨ osɨmtɨzir kaba pura na batifi.
Kɨ igharaz darazi paza me gamir puvatɨ.
Egha kɨ God ko mɨgeir arazim ko nan daroriba,
da bar Godɨn damazimɨn dera.
 
18  +“O nguazim, nɨ oragh.
Kɨ aremeghtɨ nan ghuzim ireghtɨ, nɨ ghuzir kam avan bar markɨ.
Nɨ ghuzim ateghtɨ, a puram azenimra ikɨ,
egh osɨmtɨzir kam akɨrsɨ Godɨn dɨmam.
19  +Kɨ fo, na bagha garir gumazir mam Godɨn Nguibamɨn iti.
A fo, kɨ osɨmtɨzitam gamizir puvatɨ.
A nan akurvagh,
kotɨn aven gavgavim nan mɨgɨrɨgɨabar anɨngam.
20 Nan namakaba na gifongezir puvatɨgha, pazavɨra na dɨpofi.
Ezɨ kɨ Godɨn damazimɨn aziavɨra iti.
21 Kɨ kamaghsua, gumazim uan namakamɨn akuragha gumazir igharazim ko akam akɨri moghɨn,
akurvazir gumazitam nan akuragh na bagh God ko mɨkɨmɨva, a ko akam akɨram.
22 Guizbangɨra, kɨ dughiar otevimɨn angamɨra ikiam,
ti azenir vamɨra, o azenir pumuningɨn,
kɨ ovevemɨn tuavimɨn mangɨ ua izan kogham.”
 
* 16:7-8 Gumazir maba ghaze, E vezɨn kam kamaghɨn a giragham, “Bar guizbangɨra, God, nɨ bar nan gavgaviba gɨfa. Egha nɨ nan adarasi, me gasɨghasɨghizɨ me ariaghiregha gɨfa. Nɨ na gamima, kɨ agharim guragha egha nan mɨkarzim bar amɨra. Ezɨ gumaziba nan gara ghaze, Kɨ arazir kuram gami, egha nɨ nan arazir kurabagh ikarvagha bar puv na gami.” + 16:18 Jenesis 4:10; Esekiel 24:6-8 + 16:19 Jop 19:25 16:20 Hibrun akam, vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ.