17
“Nan ikɨrɨmɨrim ikuvigha gɨfa, ezɨ dughiar kɨ ovengamim, a bar roghɨra ize.
Ezɨ matmatiamra na mɨzua iti.
Gumazamiziba na okarigha tuivighav ikia dɨbovibar na mɨgei,
ezɨ kɨ men gari, me arazir kurar kamɨn na gami.
 
“O God, nɨ uabɨra nan akuragh nan kalabuziam givezeghtɨ kɨ fɨrighɨrɨgham.
Gumazir kamaghɨn nan akurvaghamin tam itir puvatɨ.
Nɨ nɨghnɨzir aghuim nan namakaba dama da batoke,
ezɨ me na abɨnasavɨra nɨghnɨsi.
Kamaghɨn, me nan akuraghan kogham.
Kamaghɨn amizɨ, nɨ me damightɨ, me deragh otivighan kogh na gafighan markɨ.
O God, nɨ fomɨra itir aghuzir akam gɨnɨghnɨgh,
‘Gumazitam dagɨaba o biziba inisɨ, uan namakam puram a isɨ kot datɨgh,
egh a uan boriba ko, uan arazir kuram bagh ivezir kuram iniam.’
 
“Datɨrɨghɨn gumazamiziba Godɨn garima,
an osɨmtɨzir ekiam na ganɨngizɨ, me nan guam gipari.
Danganiba bar me na dɨpova kamaghɨn mɨgei,
‘Ia gan, Jop arazir bar kuram gamigha osɨmtɨzir ekiar kam ini.’
Kɨ bar osemegha puvɨram azi,
bizir kam na gamima nan damazimning bezɨ,
kɨ deravɨra gari puvatɨ.
Egha kɨ bar agharim gura.
Gumazir aghuir osɨmtɨziba puvatɨziba,
me gari, bizir kaba na bativima,
me bar dɨgavir kuram gami.
Egha me gumazir kurabar gari, me deravɨra iti,
ezɨ bizir kam bangɨn men naviba bar ikufi.
Ezɨ gumazamizir aghuiba uan arazir aghuibar suiragh mamaghɨra ikiam.
Me arazir aghuibara damuam, mati men dafariba bar zuegha, gavgavigha mamaghɨra iti.*
 
10 “Aria, ia ua mɨkɨm.
Kɨ ian mɨgɨrɨgɨaba baragha fo,
ian tav nɨghnɨzir aghuaritam ko fofozim itir puvatɨ.
11 Kɨ angamɨra itir dughiam gɨvasava ami.
Bizir kɨ damuasa bar ifongeziba,
kɨ datɨrɨghɨn dar amuan kogham.
12 Kɨ mɨtarmemɨn ikiavɨra itima, nan namakaba ghaze,
‘Puvatɨ, nɨ angazangarimɨn iti.’
Me ghaze, ‘Nɨ osɨman markɨ. Amɨnim tiasava ami.’
Ezɨ kɨ gari mɨtarmer ekiam ikiavɨra iti.
13 Kɨ Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibam baghavɨra mɨzua iti,
eghtɨ a nan dɨpenimɨn mɨn ikiam.
Egh kɨ nguibar kamɨn dakutɨ mɨtarmem na avaragham.
14 Kɨ matmatiam gɨnɨghnɨgh kamaghɨn a dɨponam, ‘Nan afeziam.’
Apizir nan mɨkarzim apiba, kɨ kamaghɨn dar ponam,
‘Nan amizim,’ ko ‘Nan amebam.’
15 Kɨ suam, gɨn osɨmtɨzir kaba gɨvaghtɨ kɨ deravɨra ikiam,
guizbangɨra, kɨ ti puram mɨzuam ikiam.
Tinara na mɨkɨm suam, kɨ ua deragh ikiam?
Ti puvatɨgham.
16 Kɨ aremegh Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn magɨrɨgh,
egh kɨ ti ua deragh ikiamin tuavitam ikiam o?
Ti puvatɨ.”
* 17:9 Hibrun akam, vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ.