Bildatɨn mɨgɨrɨgɨar namba 2
18
(Sapta 18)
God gumazir kuraba
ivezir kuram me ganɨdi
Ezɨ Suhan kantrin gumazim Bildat kamaghɨn Jopɨn mɨgɨrɨgɨam ikarvasi:
 
“Jop, nɨ dazoghɨn uan akam dukuagham?
Nɨ deravɨra uan mɨgɨrɨgɨaba tuisɨghtɨ, e nɨ ko mɨkɨmam.
Nɨ manmaghsua kamaghɨn nɨghnɨsi,
e bulmakaubar mɨn ikia fofoziba puvatɨ?
Nɨn anɨngagharim nɨrara nɨ gasɨghasɨsi.
A bar bizibar ingarigha dar danganibara da arɨki, egh da batueghan kogham.
A dagɨar ekiabagh isɨvaghsɨvaghtɨ, da mangɨtɨ nguazir kɨnim ikian kogham.
Bar puvatɨ.
+Gumazamizir arazir kurabagh amiba, God me gasɨghasɨsi.
A gumazamizir kaba agefi, mati gumazim lam amunge.
Eghtɨ gumazamiziba ua lamɨn angazangarimɨn gantɨ,
a ua arazir kurabagh amibar dɨpenibar ikian kogham.
Gumazamizir kaba deravɨra itir dughiamɨn me pamten arui,
ezɨ osɨmtɨzim me batozɨ, me dapaniba avigha nɨmɨram arui.
Me paza igharaz darazir amuasa nɨghnɨzir avɨriba iti,
ezɨ men nɨghnɨziba ghua meraram asɨghasɨsi.
Me mati asɨziba aruima iver ekiam dar suisi,
egha mati asɨziba, gumaziba da bagha okorezir mozibar ghuaghiri.
Me mati asɨziba azuazimɨn aven zui,
10 egha me mati asɨziba benibar dui,
benir gumaziba asɨzibar suighasa arɨghiziba.
11 Bizir atiatir ekiam me ganɨdiba,
da danganir me aruibar otiva men agɨntɨsi.
 
12 “Arazir kurabagh amir gumazamiziba,
me datɨrɨghɨn dagheba otevegha mɨtiriamra iti.
Ezɨ dughiar bar kuram otogha
me gasɨghasɨghasava ami.
13 Gumazamizir kurar kaba, arɨmariar bar kuratam men mɨkarzibar otiv,
men soroghafariba ko bizibagh asɨghasɨgh me damutɨ me ovengam.
14 Me ghaze, men dɨpeniba ti men ikɨrɨmɨrim damutɨ, a bar deragham.
Ezɨ puvatɨ, me puvɨram atiating ovengam.
15 Me oveghtɨ, gɨn men ikɨzimɨn aven tav ua ikɨ,
men dɨpenimɨn ikian kogham.
Eghtɨ ikɨzir igharazimɨn gumazamiziba izɨ, men dɨpenimɨn aven itir mughuriar kuram agɨvsɨ,
pauran me salfan dagɨamɨn ingarizim fusfugham.
Egh gɨn me uari dɨpenir kamɨn ikiam.
16 Gumazamizir arazir kurabagh amiba bar gɨvagham,
mati temem, an biba ko an aguaba mɨsɨngizɨ a bar mɨsɨngi.
17 Eghtɨ gumazamiziba bar me gɨn amadagham.
Eghtɨ me ua nguazir kamɨn ziaba puvatɨgham.
18 Me angamɨra itir dughiamɨn, me aruemɨn angazangarimɨn gari.
Ezɨ ovevem iza me batoghezɨ, me nguibar bar mɨtarmangizɨmɨn ghue.
19 Men ikɨzim bar kuavaremegham,
eghtɨ me uari men boritaba, o men ovavir boritaba ikian kogham.
Puvatɨ. Me bar ovengam.
20 Aruem anadi naghɨn itir gumazamiziba ko, aruem ghuaghiri naghɨn itir gumazamiziba,
me bizir kurar gumazamizir kaba batozim bareghɨva, dɨgavir kuram damigh puvɨram atiatingam.
21 Osɨmtɨzir guar avɨrir kaba, gumazir kurar nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir puvatɨzibar amuiroghboriba ko,
men dɨpenibar aven itir darazi sara, bar me bativam.”
+ 18:5 Jop 21:17