Jop Bildatɨn akam ikarvasi
19
(Sapta 19)
Jop bar ikuvigha uabɨra iti
Ezɨ Jop Bildat ikaragha ghaze:
 
“Ian mɨgɨrɨgɨaba mɨzazir ekiam na ganɨga, puvɨra na abɨra na gasɨghasɨsi.
Ia dazoghɨn mɨgɨrɨgɨar kaba ategham?
Dughiar avɨribar ia na gasɨghasɨgha na abɨri.
Ia kamaghɨn amua tong bar aghumsɨzir puvatɨ.
Kɨ guizbangɨra Godɨn damazimɨn arazir kuratam damigham,
eghtɨ bizir kam nan bizimra, a ian bizim puvatɨ.
Ia ti ghaze, ia gumazir aghuiba, ezɨ kɨ gumazir kuram?
Ia gari, bizir kurar kaba na bativizɨ ia akam na gasa ghaze,
kɨ arazir kuram gami.
 
“Ezɨ kɨ arazir kuratam gamizir puvatɨ.
God uan ifongiamra bizir kabagh ami.
A uan iver ekiamɨn nan suiragha na amɨghɨrɨ.
Ia gan! God puvɨra na mɨsoghavɨra iti.
Ezɨ a na ataghɨraghasa kɨ pamten diava arai.
Ezɨ a nan dɨmdiam ikarvazir puvatɨ.
Egha a guizɨn arazimɨn na gamir puvatɨ.
A nan tuavim apɨrizɨ kɨ mangan asa.
Egha mɨtarmem gamizɨ, a tuavir kam avarazɨ,
kɨ tuavimɨn garir puvatɨ.
A nan ziar aghuim gasɨghasɨghizɨ,
gumazamiziba ghaze, kɨ gumazir kuram.
10 A na gasɨghasɨgha bar na akaragharɨki,
mati gumazim dɨpenim akaragharɨki.
Kɨ faragha ghaze, a nan akuraghtɨ kɨ deravɨra ikiam.
Ezɨ puvatɨ, a nan nɨghnɨzir kaba bar da batoke.
11 God puvɨra nan atara egha kamaghɨn nɨghnɨsi,
kɨ mati an apanim.
12 A uan mɨdorozir gumaziba amangizɨ,
me iza nan dɨpenim okarigha na ko mɨsosi.
 
13 “God nan ikɨzim gamizɨ, me na ategha ua na ko itir puvatɨ.
Ezɨ na ko itir darazi ua na gɨfozir puvatɨ.
Men damazibar, kɨ nguibar igharazimɨn gumazimɨn mɨn iti.
14 Ezɨ nan anababa uaghan na ataki.
Ezɨ nan roroaba na bakɨnɨghɨnigha gɨfa.
15 Gumazir fomɨra iza nan dɨpenimɨn ikeziba, me na gɨnamadagha gɨfa.
Ezɨ nan ingangarir amiziba, me ua na gɨfozir puvatɨ.
Kɨ men damazimɨn nguibar igharazimɨn gumazimɨn mɨn oto.
16 Kɨ uan ingangarir gumazibar deima,
me na bagha izir puvatɨ.
Kɨ uan akatorimɨn mɨgɨrɨgɨar aghuibar me mɨkɨnam,
ezɨ puvatɨ, me nan akaba ikarvazir puvatɨ.
17 Kɨ mɨkɨmasava amima, nan akatorim puvɨra mughuasi,
ezɨ nan amuim, nan boroghɨn ikian aghua.
Ezɨ guizɨn nan aveghbuaba,
me nan gari, kɨ mati bizir kuram.
18 Nguibamɨn boriba na dɨpova na gasɨghasɨsi.
Egh kɨ men damazibar mangɨtɨ, me akar kurabar na mɨkɨmam.
19 Nan namakar bar aghuiba, me datɨrɨghɨn bar nan aghua.
Kɨ bar ifongezir gumaziba, me uaghan akɨrim na gasaragha na abɨnasava ami.
20 Kɨ bar agharim gurazɨ, nan mɨkarzim bar suiaghɨrɨgha gavgaviba puvatɨ.
Kɨ bar ikuvigha, bar atam aremeghai.
Egha kɨ fozir puvatɨ, manmaghɨn amizɨ kɨ ovengezir puvatɨ.
 
21 “God uan agharimɨn na mɨsoghezɨ kɨ bar ikuvigha iti.
Kamaghɨn, ia nan namakaba, e uari, ia nan kuarkuvigh deravɨra na damu.
22 Manmaghsua, God na gamizɨ moghɨra, ia pazavɨra na gami?
Ia gari, kɨ paza itima, ia tizim bagha na abɨnasa mɨgɨrɨgɨar avɨribagh ami?
 
23 “Oio! Kɨ kamaghsua, kɨ God ko mɨgeir akar kaba,
gumazitam bar ada isɨ akɨnafaritamɨn da osirightɨ, da ikɨvɨra ikɨ.
24 Kamaghɨn deragham, me ti nan akaba isɨ,
dagɨatamɨn dagɨar tuizimɨn da aghoregh, egh taba ainɨn da osirightɨ, da ikɨ mamaghɨra ikiam.
25 Kɨ fo, nan Akurvazir Gumazim, Godɨn Nguibamɨn iti,
egh a gɨn nguazir kamɨn izɨ kotɨn aven tugh nan akurvagh na bagh mɨkɨmam.
26  +Arɨmariar kuraba nan mɨkarzim gasɨghasɨghtɨ,
kɨ da sara ikɨvɨra ikɨ Godɨn ganam.
27 Kɨ uabɨ uan damazibar an ganam, eghtɨ a na bagh mɨkɨmam.
Kɨ an gantɨ an nan roroamɨn mɨn ikiam.
Kɨ guizbangɨra Godɨn ganasa nan navim bar dɨkavigha iti.*
 
28 “Ia ti ghaze, Osɨmtɨzir Jop bativir kamɨn mɨngarim, anarɨra iti. Kamaghɨn, e a isɨ kot darɨghamin arazim ataghɨraghan kogham.
29 Ezɨ iarara, ia uari bagh ganigh.
Ian mɨgɨrɨgɨar kabanagh Godɨn anɨngagharim damutɨ,
a ivezir kuram ia danɨngɨva mɨzazim ia gasegham.
A kamaghɨn damightɨ, ia fogham,
gumazir arazir kurabagh amiba Godɨn kotɨn otivam.”
+ 19:26 Onger Akaba 17:15; 1 Korin 13:12; 1 Jon 3:2 * 19:27 Hibrun akar ves 25ɨn ikegha ghua ves 27ɨn tuziba, deragha mɨgeir puvatɨ.