Sofarɨn mɨgɨrɨgɨar namba 2
20
(Sapta 20)
Gumazir kuraba dughiar bar otevimɨn deravɨra ikiam
Jop mɨkemegha gɨvazɨ, kantrin Naman gumazim, Sofar kamaghɨn a ikarvasi:
 
“Jop, nɨ oragh.
Nɨn mɨgɨrɨgɨam na gamizɨ, kɨ dɨgavir kuram gamigha okam nɨghnɨsi.
Ezɨ kɨ nɨn mɨgɨrɨgɨam zuamɨram a ikaraghasa.
Nɨ na akɨrmɨghasa mɨgeir mɨgɨrɨgɨam, kɨ a barazi, a bar aghumsɨzim na ganɨngi.
Ezɨ kɨ bighɨvɨra nɨn akam ikarvaghasa.
Bar fomɨra God gumazamiziba nguazir kam gatɨzir dughiamɨn,
tugha iza datɨrɨghɨn,
gumazamizir arazir kurabagh amiba,
dughiar otevimra, bar akuegha navir aghuim isi.
Gumazamizir kabanang gumazamizibar damazimɨn gumazir ekiabar otiva ziar ekiaba isi.
Me mati mɨghsɨar mam, an ghuam pɨn mar ikia ghuariaba ko voroghɨra zui.
Gumazamizir kaba uan buaribar mɨrara ikuvigham.
Egh me bar ovengam.
Eghtɨ gumazir fomɨra men gara me gɨfoziba, me kamaghɨn mɨkɨmam,
gumazir kaba managh iti?
Gumazir kamaghɨn amiba, me irebamɨn mɨn zuamɨra gɨvaghtɨ,
gumaziba uam men ganan kogham.
Me ua uan nguibabar ikian kogham,
eghtɨ gumazitam ua men ganighan kogham.
10 Eghtɨ men boriba uarir apangkuv, egh uarir akurvaghsɨ,
gumazamizir onganarazibar azangsɨgham.
Gumazir kaba ikɨvɨra ikɨ,
onganarazibagh amiba da, okemezir bizir avɨrim uam ada ikarvagham.
11 Egh me igiabara uan gavgaviba sara ikɨ,
egh zuamɨra puram ovengam.
 
12-13 “Gumazamizir kuraba, arazir kuram bar a gifonge,
egha me anetaghɨraghan aghua.
Me mati gumazim dagher isɨngtɨzim gifuegha a isa uan mɨzemɨn apengan anetɨ,
eghtɨ daghemɨn isɨngtɨzim zuamɨra gɨvaghan kogham.
14 Ezɨ men arazir kuram meraram asɨghasigham,
mati daghem gumazimɨn navir averiamɨn ghuaghira, kuruzir imezimɨn mɨn otogha, a gasɨghasɨsi.
15 Gumazamizir kuraba uan okɨmakɨar arazimɨn dagɨar avɨriba ko biziba akumakua,
dar pozibav kɨri.
Eghtɨ God bizir kaba batueghtɨ da mangam,
mati gumazim dagher aghuir avɨriba amegha gɨn ua dar misi.
16 Gumazamiziba akumakuir biziba meraram asɨghasɨgham,
mati kuruzim me givima, an imezim me mɨsozima me ariaghiri.
17 Me bizir kaba pozibav kɨra ghaze,
Bizir kaba me damutɨ me deravɨra dapiagh bar akongegham, mati faner ekiabar dɨpaba izevegha emɨri.
Ezɨ puvatɨ, bizir aghuir kaba me bativan kogham.
18 Me bizir kaba pozibav kɨra ingangarir dafam gami.
Eghtɨ God igharaz darazi ateghtɨ me bizir kaba iniam.
Kamaghɨn amizɨ, gumazamizir kurar kaba bizir kabar ivezimɨn suiraghan kogh, da bagh bar akueghan kogham.
19 Guizbangɨra, me gumazamizir onganarazibar apangkuvir pu.
Puvatɨ, me paza me gami.
Me arazir ifavarir avɨribagh amua gumazamizir igharazibar dɨpeniba isi.
20 Me zurara gumazamizir igharazibar bizibar gara dagh ifuegha da iniasa,
egha tong avughsir puvatɨ.
Kamaghɨn God me ateghan koghtɨ,
me bizir me bar ifongezir kabar suiraghan kogham.
21 Bizir me gara ifongeziba, me pura da isi,
mati gumazim dagher aghuim apava bar anegɨfa,
ezɨ muziarir tam ua itir puvatɨ.
Egha me dabirabir aghuim itima,
men biziba deraghavɨram otifi.
Eghtɨ dughiar aghuir kam dughiar ovezimɨn ikegh ua gɨvagham.
22 Me bizir aghuir avɨrir kaba ikiamin dughiamɨn,
osɨmtɨzir ekiam me avaraghtɨ bizir kuraba bar me abɨnam.
 
23 “Me bizir bar aghuir avɨrim iniam.
Eghtɨ Godɨn anɨngagharim bar men ekeveghtɨ,
an osɨmtɨzir avɨrim, amozir ekiamɨn mɨn me gingam.
24 God apaniba amadaghtɨ,
me ainɨn ingarizir mɨdorozir sababa ko brasɨn ingarizir afuziba sara izam.
Eghtɨ gumazamizir kuraba, apanibar mɨdorozir sababar arɨtɨ,
apaniba brasɨn ingarizir baribar me gasam.
25 Eghtɨ bariba me amɨkɨragh men namnabar vongɨn otivam.
Eghtɨ gumazamizir kurar kaba uarira uan ghuzibar gantɨ,
da barir kabar ikɨtɨ, me bar atiatigham.
26 Dagɨaba ko bizir me akuvaziba bar ikuvigham, eghtɨ mɨtarmem bar da avaragham.
Eghtɨ gumazir kurar kaba uan biziba sara, avir nguazimɨn gumazitam atɨzir puvatɨzimɨn aven, bar ovegham.
27 Godɨn Nguibam uabɨ, gumazamizir kabar arazir kurabar gun mɨkɨmam,
eghtɨ nguazir kam uaghan me isɨ kotiam darɨgham.
28 God bar men anɨngaghe, egh a men arazir kuraba ikarvaghamin dughiamɨn,
a men adarazi ko men dagɨaba ko biziba bar moghɨra da kuavaremegham.
Mati aperiar ekiam otogha iza men biziba bar da inigha ghuezɨ,
bizitam itir puvatɨ.
29 God osɨmtɨzir kaba, gumazamizir kurabar anɨngasa, a dagh inabagha gɨfa.
Eghtɨ me kamaghɨra gevegham.”