Jop Sofarɨn mɨgɨrɨgɨaba ikarvasi
21
(Sapta 21)
Gumazamizir kuraba dabirabir aghuim iti
Egha Jop ghaze:
 
“Kɨ kamaghsua, ia deravɨra kuarim atɨgh nan mɨgɨrɨgɨam baragh.
Ia kamaghɨn damu nan navim damutɨ, a deragham.
Nɨ teghtɨ kɨ mɨkemeka.
Kɨ mɨkemegh gɨvaghtɨ, nɨ dɨbovibar na mɨkɨm.
Nɨ oragh. Kɨ ti gumazibav gɨa me adoghodosi, o puvatɨ?
Bar puvatɨ.
Kɨ God ko mɨgeima a nan akam ikarazir puvatɨ,
kamaghɨn amizɨ, kɨ an osemegha nɨmɨra itir puvatɨ.
Ia deravɨra nan gan, ia bar dɨgavir kuram damigh,
egh mɨkɨman akabagh asagham.
Kɨ bizir kurar na bativizibagh nɨghnɨgha,
puv atiatia nɨsi.
 
“Tizim bagha God arazir kurabagh amir gumazamiziba ataghɨrazi me ikia bar ghuri?
Egha tizim bagha a me ataghɨrazi me gumazir ekiabar otiva gavgaviba ikia bizir avɨriba iti?
Gumazir kurar kaba boriba ko ovavir boriba iti.
Egha me ikia borir kabar gari, me aghuava ekefe.
Gumazir kurar kabar amuiroghboriba deraghavɨra uan dɨpenibagh apigha,
bizitamɨn atiatir puvatɨ.
Ezɨ God uaghan ivezir kuram isa me ganɨga me gasɨghasɨzir puvatɨ.
10 Men bulmakaun apuriba navim bulmakaun amebabagh anɨdima,
da deravɨram ota nguzir gavgavibarama oti.
11 Gumazir kaba borir avɨriba iti,
Egha me borir kaba ataghɨrazi,
me sipsipɨn nguzibar mɨn, bɨzimɨn arua ikarara ighiabagh amuava arui.
12 Gumazir maba gitaba ko buabav sogha marvibagh ivima, da ararer aghuibagh amima,
borir kaba bar akongegha ighiabagh ami.
13 Dughiaba zurara gumazir kurar kaba,
dabirabir aghuim isi.
Me tɨghar ovegh, Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn mangɨsɨ,
me arɨmariaba ko mɨzaziba puvatɨgham.
 
14 “Arazir kurabagh amir gumazamiziba kamaghɨn God mɨgei,
‘Nɨ e ategh mangɨ.
E nɨn akam baragh, egh an gɨn mangan aghua.’
15 Egha me uaghan kamaghɨn mɨgei,
‘Godɨn Gavgaviba Bar Itim a tina, eghtɨ e an apengan ikɨ an ziam fam a?
Egh e a ko mɨkɨm, bizir aghuir manatam iniam? Bar puvatɨgham.’
16 Gumazir kaba dabirabir aghuim ikiava, bizir avɨrim isi.
Ezɨ bizir kaba men gavgavibar otivir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ kuarim atɨgh gumazir kurar kabar mɨgɨrɨgɨaba baraghan aghua,
egh men nɨghnɨzibar gɨn mangan kogham.
 
17 “Dughiar avɨriba God ti gumazir kurabagh amima, me ariaghirir puvatɨ.
Egha uaghan dughiar avɨriba God osɨmtɨzibagh ami, da otiva me gasɨghasɨzir puvatɨ.
A men anɨngazir dughiamɨn,
a dughiar avɨribar mɨzazim me gasir puvatɨ.
18 God dughiar avɨribar me batozir puvatɨ,
mati amɨnir ekiam dadar mɨdiaribagh ivai.
19  +Ia ti kamaghɨn mɨkeme,
‘God afeziabar arazir kuram ikarvagha, men boriba pazavɨra me gami.’
Ezɨ kɨ nɨghnɨsi, arazir kam derazir puvatɨ.
God gumazir kurabara mɨzazim me gasɨtɨ, me fogham,
God men arazir kurabara ikarvasi.
20 Me uari uan damazibar,
Godɨn Gavgaviba Bar Itimɨn anɨngagharim
guizɨn an gan a gɨfogham.
21 Egh me mangɨ Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn ikɨva,
ua uan amuiroghboribar apangkuvan kogham,
me manmaghɨra iti.
 
22 “E gumazamiziba, enselba e gafira, ezɨ God men araziba tuisɨsi.
Kamaghɨn, tinara God e damuamin arazir aghuim bagh an sure damuam? Bar puvatɨ.
23-24 Kɨ gumazamizir mabar gari, men dabirabimɨn ikɨrɨmɨrim, a bar dera.
Me osɨmtɨziba ko arɨmariaba puvatɨgh ikɨ mangɨ, me ovengamin dughiam otogham.
25 Ezɨ gumazamizir maba dabirabir aghuarim puvatɨ.
Gumazamizir kaba men dabirabim deraz puvatɨzɨ, men navir averiaba bar oseme.
Me tong akongezir arazir tam itir puvatɨgha ghua, dughiar me ovengezimɨn oto.
26 Ezɨ gumazamiziba ovia,
mozimɨn itir dughiamɨn, arazir vamɨra me batifi.
Apiziba men kuabagh izefi.
 
27 “Kɨ ian nɨghnɨzibagh fogha gɨfa.
Ia ti pazɨ na damu na abɨnasavɨra nɨghnɨsi.
28  +Ia kamaghɨn mɨkeme,
‘Bizir guar avɨriba gumazir ekiar arazir kurabagh amiba batifi,
ezɨ men dɨpeniba ko biziba bar ikufi,
ezɨ gumazamiziba ua men garir puvatɨ.’
29 Egha ia ti gumazir nguibar igharazibagh aruir gumazibar azangsɨzir puvatɨ,
egha ia ti God arazir kurar, gumazir kuraba ganɨdiba bagha men azangsɨzir puvatɨ, a?
30 Me guizbangɨra kamaghɨn ia mɨkɨmam,
‘God anɨngaghegh bizir kuram damightɨ, an otogh danganir mamɨn gumazamizibagh asɨghasɨghɨva,
gumazamizir arazir kurabagh amibagh asɨghasighan kogham.
Puvatɨ. A me ataghɨrazi me deravɨra iti.’
31 Kamaghɨn amizɨ, tinara gumazamizir kuraba kotɨn me tuisɨgham?
Gumazitam me isɨ kotiam datɨghan kogham,
egh gumazitam men arazir kuraba ikarvaghsɨ mɨzazim me danighan kogham.
32-33 Ezɨ gumazamizir kurar kaba over dughiamɨn, gumazamizir avɨrim iza uari akuva,
me afasa me inigha matmatiamɨn zui.
Gumazir maba men matmatiaba deravɨra dar gara iti.
Ezɨ men kuaba aghumra ireghav iti.
34 Kamaghɨn kɨ fo, ia pura akam ara na gifarir gumaziba.
Ia ghaze, mɨgɨrɨgɨar kaba ti gavgavim na danɨngam?
Ezɨ puvatɨ, mɨgɨrɨgɨar kaba tong nan akurvazir puvatɨ.”
+ 21:19 Jop 5:4 + 21:28 Jop 18:15; 18:21