Elifasɨn mɨgɨrɨgɨar namba 3
22
(Sapta 22)
Jop navim giraghtɨ, God bar deravɨram a damuam
Ezɨ Teman nguibamɨn gumazim Elifas, Jopɨn mɨgɨrɨgɨam ikarvasi:
 
+“E gumazir kɨniba, e ti Godɨn akurvaghsɨ, bizibar amuam o? Puvatɨgham.
Fofozir gumaziba uaghan puvatɨgham.
Nɨ ti ghaze, nɨ Godɨn damazimɨn derazir arazim, Godɨn Gavgaviba Bar Itimɨn akuraghtɨ, a uan ingangarim damuam o?
Egh nɨ arazir aghuibara damuva, nɨ suam arazir kam deravɨra God damuam? Bar puvatɨ.
Egh nɨ Godɨn apengan ikɨva an ziam fɨtɨ,
a nɨn atarɨva, nɨ isɨ kotiam darɨgham, o? Bar puvatɨ.
Jop, nɨ arazir kurar avɨribagh ami,
kamaghɨn amizɨ, God nɨn arazir kurar kaba bagha nɨ tuisɨsi.
 
“Nɨ arazir kabagh ami. Nɨn akar gumaziba nɨ ko akam akɨrigh biziba inigh, ua da ikarvagham.
Dughiar kamɨn, me ua nɨn biziba ikarvaghamin ababanim bagha, nɨ men biziba isi.
Egha nɨ bizir kabar suiragha gavgafi, egha ua me ganɨdir puvatɨ.
Marazi uan korotiaba nɨ ganɨngi, ezɨ nɨ ua da me ganɨngizir puvatɨ,
ezɨ me ua uan mɨkarzim avamin korotiaba puvatɨ.*
Kuariba pɨrir gumazamiziba, nɨ dɨpaba me ganɨdir puvatɨ.
Egha mɨtiriaba azir gumazamiziba nɨ dagheba me ganɨdir puvatɨ.
Nɨ gumazir ekiar ziam itim, kamaghɨn amizɨ nɨ ghaze, nɨ uan ifongiamɨn bizibar amuam. Egha nɨ gumazir igharazibar nguazir akuar maba ini.
+Ezɨ amizir odiarir paba ovengeziba, iza uarir akurvaghasa nɨn azangsɨsi, ezɨ nɨ men akurvazir pu.
Puvatɨ. Nɨ me batozima me zui.
Egha nɨ borir asaghasazir afeziaba puvatɨziba uaghan akurvazir aghuitam me ganɨngizir pu.
Puvatɨ. Nɨ me abɨri.
10 Nɨn arazir kaba bangɨn, bizir nɨn suigha nɨ gasɨghasɨghiziba otivigha bar moghɨra nɨ ekɨarugha,
nɨ gamima, nɨ bar puvɨram atiati.
11 Mati mɨtarmer ekiam nɨ avarazɨ, nɨ bizitamɨn garir puvatɨ,
mati aperiar ekiam bar moghɨra nɨ avara.
 
12 “Jop, nɨ mɨkovezir bar pɨn itibar gan.
Ezɨ Godɨn uan Nguibamɨn itim, a bar mɨkovezir kabagh afiragha pɨn mar iti.
13-14 Bizir kam nɨn nɨghnɨzim gamima, nɨ ti kamaghɨn mɨgei,
‘God bizir tizim gɨfo?
An overiam gisɨn aruima, ghuariar ekiam anevarazɨ mɨtarmer ekiam a modo, ezɨ an en ganan kogham.
A manmaghɨn en araziba tuisɨgham?’
 
15 “Jop, nɨ manmaghɨn ami? Nɨ ti tuavir ghurir kuramɨn mangasa gavgafi?
Gumazir arazir kurabagh amiba, me tuavir kamɨn zui.
16 Me tɨghar ghuram, God zuamɨra me agefi.
Me bar kufi, mati dɨpenim faner ekiamɨn apɨnimɨn ikia ikufi.
Egha mati aperiar gavgavim fanemɨn otogha dɨpenim gasɨghasigha an ingarizir temeba ko dagɨaba atera ghue.
17 Gumazir kaba kamaghɨn God mɨgei, ‘Nɨ e ategh mangɨ.’
Egha me uaghan kamaghɨn mɨkeme, ‘Godɨn Gavgaviba Bar Itim bizir manamra e damuam?’
18  +Egha me kamaghɨn fozir puvatɨ God uabɨ me ataghizɨ me bizir aghuir avɨriba isi.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ kuarim atɨgh gumazir kurabar mɨgɨrɨgɨaba baraghɨva, men nɨghnɨzir avɨrimɨn gɨn mangan kogham.
19 Gumazamizir Godɨn damazimɨn deraziba gari, God ivezir kuram gumazir kurabagh anɨdima, me bar akonge.
Ezɨ arazir kuraba puvatɨzir gumazamiziba, me gumazamizir kurar kaba dɨbovir akabar me mɨgei.
20 Me kamaghɨn mɨgei, ‘Bar dera. En apanir kaba ikuvigha gɨfa.
Ezɨ avim men dagɨaba ko bizir aghuibar isi.’
 
21 “Jop, nɨ oragh. Nɨ datɨrɨghɨn God ko akam akɨrigh,
a ko navir vamɨra ikɨ.
Nɨ kamaghɨn damightɨ, a deravɨra nɨ damuam,
eghtɨ nɨn dabirabim ua deragham.
22 An aghuzir akar a nɨ danɨngamiba, nɨ bar ada inigh,
egh deravɨra an mɨgɨrɨgɨaba isɨ uan navim datɨgh.
23 Nɨ uamategh Godɨn Gavgaviba Bar Itim bagh izɨtɨ,
a nɨn osɨmtɨziba bar da gɨvagh, dabirabir aghuim ua nɨ danɨngam.
Egh nɨ akɨrim ragh uan arazir kurabagh asaragh
dar saghon ikɨ.
24 Kamaghɨn deragham, nɨ kantrin Ofirɨn inizir golɨn bar aghuiba isɨ,
danganir kurabar da makunigh.
25 Egh nɨ Godɨn Gavgaviba Bar Itim ateghtɨ,
a nɨn golɨn aghuiba ko silvabar danganim inigh, egh nɨn bizir bar aghuimɨn mɨn ikiam.
26 Nɨ kamaghɨn damigh, egh Godɨn Gavgaviba Bar Itim deravɨra nɨ gamizir bizim bagh bar akuegham.
Egh nɨ Godɨn damazimɨn navir zuruzim ikɨ an ganam.
27 Nɨ God ko mɨkɨmtɨ, a nɨ baragh egh bizir nɨ an azangsɨziba nɨ danɨngam.
Egh nɨ God ko akam akɨrizir bizibar amusɨ bar akuegham.
28 Egh nɨ bizir manam damuasa nɨghnɨsi, God nɨ ateghtɨ,
nɨ bizir kam damutɨ, a deraghvɨram otogham.
Eghtɨ God nɨn dabirabim damutɨ,
bar akongezir arazim a gizɨvagham,
mati an angazangarim nɨ gisirazɨ, nɨ deravɨra gara tuavimɨn zui.
29 Nɨ fo, gumazamizir uan ziaba feba, God me abɨri,
egha uari abɨrir gumazamiziba, a men akurvazima,
me deravɨra iti.
30 E fo, God gumazamizibar garima, me an damazimɨn bar zue, ezɨ a men akurvasi.
Kamaghɨn amizɨ, nɨ arazir kuramɨn osɨmtɨzitam ikian kogh, egh an damazimɨn bar zueghtɨ, a uaghan nɨn apangkuv nɨn akurvaghtɨ,
nɨ ovengan kogham.”
+ 22:2 Jop 35:6-8 * 22:6 Elifas ghaze, Jop arazir kam gami, ezɨ Godɨn Araziba, Israelia arazir kam damuan bar men anogoroke. Nɨ Ua Me Ini 22:26-27 ko Godɨn Araziba 24:6 ko 24:10-13ɨn gan. + 22:9 Godɨn Araziba 15:7-11 22:13-14 Elifas ti deravɨra Jopɨn nɨghnɨzibagh fozir puvatɨ. Jop faragha ghaze, God gumazir arazir kurabagh amibagh asɨghasɨzir puvatɨ. (Nɨ sapta 21:19-33ɨn gan.) Egha Jop kamaghɨn mɨkemezir puvatɨ, God gumazir kabar ganɨva men araziba tuisɨghan kogham. + 22:18 Jop 21:16 22:30 Hibrun akam, ves 29 ko 30 deragha aning mɨgeir puvatɨ.