Jop Elifasɨn mɨgɨrɨgɨam ikarvasi
23
(Sapta 23--24)
Jop Godɨn kotɨn tuivasa atiatir puvatɨ
Jop kamaghɨn Elifasɨn mɨgɨrɨgɨam ikarvasi:
 
“Nɨ oragh. Datɨrɨghɨn kɨ bar osemegha iti,
egha bizir kurar na gasɨghasɨzir kam bagha puvɨra Godɨn mɨkɨmasava ami.
Kɨ guizbangɨra uan ararem abɨnasava amua,
egha bar amuava avenge.
Oio! God itir danganim, kɨ a gɨfogha deraghai,
egha kɨ datɨrɨghɨra bighavɨra ghuav an damazimɨn tughai.
Egha na batozir osɨmtɨzimɨn gun deravɨram a mɨgɨai,
mati gumazim kotɨn aven eghari.
Kɨ uan kotiamɨn akurvaghsɨ,
mɨgɨrɨgɨar avɨribar amuam.
Egh kɨ fogham, a ikarvazir manam nan mɨgɨrɨgɨabar anɨngam,
eghtɨ kɨ an nɨghnɨzim gɨfogham.
Ia ti ghaze, God nan apanim damuva, uan gavgavimɨn na abɨragham?
Bar puvatɨgham.
A bar deravɨra kuarim atɨgh
nan mɨgɨrɨgɨaba baragham.
Kɨ Godɨn damazimɨn derazir gumazim, egh kɨ an guamɨn kotɨn tughtɨ,
a nan mɨgɨrɨgɨaba tuisɨghɨva, deraghvɨra nɨghnigh nan akam akɨrigham.
A nan mɨgɨrɨgɨam baregh bighɨvɨra kamaghɨn mɨkɨmam, kɨ arazir kuratamɨn osɨmtɨzitam itir puvatɨ.
Eghtɨ nan kotiam bar gɨvagham.
 
“Ame! Kɨ aruem anadi naghɨn God buri, ezɨ a itir puvatɨ.
Egha kɨ ghua aruem ghuaghiri naghɨn a buriava, an apizir puvatɨ.
God uan ingangarim not ko sautɨn amadaghan a gami.
Ezɨ kɨ danganir kabar ghua a buriava, an apizir puvatɨ.
10  +Ezɨ God nan daroriba bar dagh fo.
Egh a bizitam na damigh fogham, kɨ golɨn mɨn bar dera.
11 Tuavir God zuim, kɨ deravɨram an zui.
Kɨ tuavir kam ataghizir puvatɨgha igharagha zuir puvatɨ.
12 Kɨ an akam batoghezir puvatɨ.
A na ganɨngizir akaba, kɨ bar dar gɨn zui.
Kɨ an akaba bar dagh ifongegha ghaze,
da bar dera, egha dagher isɨngɨzibagh afira.
 
13 “Ezɨ God uabɨra, a bizitam damusɨ nɨghnɨghtɨ, tinara an nɨghnɨzim otevkɨnigham? Bar puvatɨgham.
A iti moghɨra iti.
Egh a bizitam damusɨ ifuegh,
a puram a damuam.
14 Kamaghɨn amizɨ, bizir a na damuasa nɨghnɨzir manaba, an adar amuam.
A nɨghnɨzir avɨriba iti, ezɨ e dagh fozir puvatɨ.
15 Kamaghɨn amizɨ, kɨ an guamɨn tughamin bizir kam gɨnɨghnɨgha, puvɨram an atiati.
Kɨ an arazibagh nɨghnɨgha, nan aghariba puvɨra nɨsi.
16 Godɨn Gavgaviba Bar Itim nan gavgaviba bar da agɨvagha,
na gamizɨ, kɨ puvɨram atiati.
17 Kɨ faragha kamaghɨn ikezir pu.
Puvatɨ. Godra mɨtarmer ekiar kam amadazɨ a iza na avarazɨ,
kɨ datɨrɨghɨn bar pazavɨra iti.
Egha kɨ mɨtarmer kamɨn tongɨn ikia, an diava aravɨra iti.”*
+ 23:10 Onger Akaba 66:10; 139:1-3; Jems 1:12 * 23:17 Hibrun akam, vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ.