Jop Bildatɨn mɨgɨrɨgɨam ikarvasi
24
Jop ghaze, God arazir aghuim gamir puvatɨ
Jop ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze:
 
“Godɨn Gavgaviba Bar Itim manmaghsua, gumazir kurabar araziba tuisɨghasa dughiatam ginabazir puvatɨ?
Manmaghsua nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir gumazamiziba, pura Godɨn kotiam bagha mɨzua iti?
+Gumazir arazir kurabagh amiba igharaz darazir nguaziba okɨmasa,
egha men nguaziba iniasa men nguazir mɨtaghniabar ababanibagh isɨvaghsɨvasi,
egh me suam, ka ti men nguazimra.
Me men sipsipba okɨa uan sipsipbar tongɨn da arɨsi.
Gumazir kurar kaba, arazir kurar kam gami, me borir afeziaba ovengezibar, donkiba okei.
Egha me paba ovengezir amizibar amamangarɨzi, amizir kaba dagɨaba pura da isi, egh da ikarvaghamin dughiar kamra,
me ua men dagɨar me iniziba ikarvaghamin ababanimɨn mɨn, men azenibar ingarir bulmakauba isi.
Kamaghɨn amizɨ, amizir kaba uan azenibar ingaramin bulmakauba puvatɨgha, dagheba puvatɨ.
Gumazamizir dagɨaba ko biziba puvatɨziba, gumazir kurar kaba, me gamima me atiati,
egh me uan ifongiamɨn bizitam damighan kogham.
Nguazir kamɨn itir gumazamizir onganarazibagh amiba, me gumazir kurabar atiatia men saghon ikia uari monge.
Onganarazibagh amir gumazamizir kaba, mevzika, me mangɨ gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn ikiam.
Egh dagheba uan boribar anɨngsɨ donkin atiabar mɨn pamten ingar dagheba buriam.
Me gumazir igharazibar nguazibar ghua dagher bar kurabara isi.
Ezɨ gumazir kurabar ingangarir gumaziba men wainɨn azenibar wainɨn ovɨziba inigh gɨvaghtɨ,
gumazamizir kaba mevzigh mangɨ azenir kabar aru wainɨn ovɨzir nar itiba akumakumam.
Me dɨmagaribar, mɨkarzir kɨnibar akuava arugharusi.
Me uan mɨkarziba avamin biziba puvatɨ.
Me mɨghsɨamɨn itir danganimɨn itima, amozim me gizima me kumkui.
Me dɨpeniba puvatɨgha amozimɨn moga dagɨar ekiabar apengan iti.
 
“Gumazir kurar kaba ghua, amizir paba ovengezibar,
borir iririvir oteba apiba, me me da dagh etui.
Me amizir kabar amamangarɨzima, me pura dagɨaba isi.
Dughiar kamra, me ua me ikarvaghamin ababanimɨn mɨn, men borir kabar suirazɨ me iti.
Egha gɨn borir kabagh amima, me pura men ingangarir gumazir kɨnibar otifi.
10 Gumazamizir kaba, mevzika, me uan mɨkarziba avamin korotiaba puvatɨ.
Me ghua gumazir igharazibar azenibar ingara, men dagher dɨpenibar witbar pozibav kɨri.
Egha me uari dagheba puvatɨgha mɨtiriam men azi.
11 Me olivɨn temebar tongɨn ikia dar ovɨziba mɨrmɨrir danganimɨn dagɨamɨn da mɨrmɨri,
ezɨ olivɨn borem otifi.
Ezɨ marazi wainɨn dɨpam iniasa wainɨn ovɨziba dɨkabɨrir danganimɨn da dɨkabɨri,
egha me uari wainɨn dɨpar kaba apir puvatɨ, ezɨ kuarim puv men pɨri.
12 Nguibar ekiabar aven ovengasava amir gumazamiziba puvɨram arai.
Me bar ikuvigha uarir akurvaghasa ara Godɨn dei.
Ezɨ God men osɨmtɨzir kabagh nɨghnɨzir puvatɨ.
 
13 “Gumazamizir maba God ifongezir arazibar tuavimɨn gɨn mangan aghua.
Me arazir aghuibar apanim gamua da batosi,
kar angazangarimɨn araziba.
14 Bar mɨzaraghara, amɨnim tɨghar tiam, gumazir kuraba dɨkavigh mangɨ
biziba puvatɨzir gumazamizibav soghtɨ me arɨmɨghirasa zui.
Egha dɨmagaribar me biziba okɨmasava arui.
15 Poroghamiba uari bakeir arazim gamir gumaziba, me aruem bararti,
a magɨrɨghtɨ me mangɨ gumazir igharazibar amuiba ko dakuam.
Me zuir dughiam, me uan guaba avegh suam,
Tav nan gan na gɨfoghan kogham.
16 Dɨmagarimɨn okɨmakɨar gumaziba dɨpeniba akara aven ghua biziba okei.
Aruem men dughiam puvatɨ,
kamaghɨn amizɨ, aruemɨn, me tiar akaba asegha dɨpenir averiabara iti.
17 Gumazir kaba aruer ekiamɨn daruan atiati, mati gumazir igharaziba dɨmagarimɨn daruan atiati.
Ezɨ dɨmagarim me gamima, me bar akonge.
 
18  *“Ia kamaghɨn mɨgɨrɨgɨar kabanang gami,
‘Gumazamizir arazir kurabagh amiba dughiar ruarimɨn ikian kogham. Puvatɨgham.
Aperiar ekiam zuamɨra izɨ me inigh mangɨgham.
Eghtɨ God mɨkɨmtɨ men nguazim ikuvigham.
Eghtɨ gumazitam mangɨ men wainɨn azenimɨn ingaran kogham.
19 Aruem anaga isɨrazɨma ghuariar orangtɨzim ghua gefi.
Kamaghɨra, Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibam gumazamizir arazir kurabagh amiba isi,
ezɨ me bar gefi.
20 Eghtɨ men mɨkarziba apizibar dagher isɨngtɨzimɨn mɨn otogham.
Eghtɨ tav ua me gɨnɨghnɨghan kogham.
Ezɨ men amebar me bateziba uaghan bar me gɨn amadagham.
Eghtɨ men arazir kuraba uaghan bar gɨvagham.’
 
21 “Gumazir kurar kaba paza furabaghatir amizibagh ami.
Egha amizir odiarir paba ovengezibar akurvazir puvatɨ.
22 Ezɨ God uan gavgavimɨn, gumazir gavgavibar akurvazima, me dughiar ruaribar iti.
Egha dughiar me ghaze me ovengamim, God ua me fema me deravɨra iti.
23 God me gamima, me nɨmɨram apiav ikia osɨmtɨziba men puvatɨ.
Egha a zurara deravɨra men arazir me amibar gari.
24 Ezɨ me ziar ekiaba iti.
Me dughiar otevibar ikia gumazamizir igharazibar mɨn zuamɨram ovei.
Me mati wit aghoramin dughiam otogha gɨvazɨ,
gumaziba aneghori.
25 Nan mɨgɨrɨgɨaba guizɨn mɨgɨrɨgɨaba puvatɨghtɨ,
tinara nan ifavarim azenim datɨgham?
Tinara nan akagh suam,
kɨ puram akam arai?”
+ 24:2 Godɨn Araziba 27:17; Aghuzir Akaba 22:28; Hosea 5:10 * 24:18 Sapta 24:18 ikegha ghua sapta 28:28ɨn tu, akar kaba deragha mɨgeir puvatɨ, tinara akam akuni. Elifas 3plan dughiabar mɨkeme, ezɨ Bildat uaghan 3plan dughiabar mɨkɨmam. Ezɨ Hibrun akar datɨrɨghɨn en itim, Sofar dughiar pumuningra mɨkeme. E fo, Bildatɨn akar abuananam (a sapta 25ɨn iti) a bar otefe. Ezɨ uaghan, Jopɨn akar otevir maba an namakar 3plan fomɨra gun mɨkemezibar mɨrara ghu. Ezɨ bizir kam bagha, fofozir gumazir maba ghaze Sofarɨn ziam fomɨra kagh ike, egha gɨn an ovenge. Egha me ghaze akar kam, sapta 24:18-20ɨn iti, kar Sofarɨn akar otevim. Ezɨ e guizbangɨra fozir puvatɨ, fofozir gumazir kabar nɨghnɨzim dera o puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, e akar datɨrɨghɨn Hibrun akamɨn itimɨn gɨn mangam. Jop ti guizbangɨra akar 24:18-25ɨn itiba mɨkeme, e ghaze, a akar 24:18-20ɨn aven itiba, a namakabar nɨghnɨzibar gun mɨgei, egha akar 24:21-25ɨn aven itiba, a men akaba ikarvasi. 24:24 Hibrun akam ves 18ɨn ikegha ghua ves 24ɨn tu, a deragha mɨgeir puvatɨ.