Bildatɨn mɨgɨrɨgɨar namba 3
25
(Sapta 25)
E gumazamiziba Godɨn damazimɨn pura biziba
Ezɨ Suhan kantrin gumazim Bildat kamaghɨn Jop ikarvasi:
 
“God gavgavir ekiam ko biziba bar dagh ativaghamin fofozim ikia,
biziba bar dagh amima, da an atiatia puvɨram agoa nɨsi.
Egha a uan Nguibamɨn bizibagh amima,
da nɨmɨra ikia dabirabir aghuim iti.
An mɨdorozir gumaziba bar avɨraseme, ezɨ tav me mengan iburagham.
Ezɨ a uan angazangarim gamizɨ, a danganiba bar dagh isira.
Kamaghɨn amizɨ, e gumazamiziba manmaghɨn Godɨn damazimɨn deragham?
Amebam otezir gumazir manatam, Godɨn damazimɨn zuegham? Bar puvatɨgham.
Ia gan. Iakɨnim ko mɨkovezibar angazangarim e dar garima da bar ekefe,
ezɨ Godɨn damazimɨn, da bar sufi.
Kamaghɨn amizɨ guizbangɨra, e nguazir kamɨn itir gumazamiziba, an damazimɨn zuezir puvatɨ.
E mati nguazimɨn aghuvɨziba.
E pura bizir kɨniba.”