Jop Bildatɨn akam ikara
26
(Sapta 26--31)
Godɨn gavgavim bar en fofozim ko nɨghnɨzim gafira
Jop kamaghɨn Bildatɨn akam ikara:
 
“Nɨ ti ghaze, nɨ gumazir gavgaviba puvatɨzir kamɨn akurvasi.
Egha nɨghnɨzir aghuiba ko gavgaviba puvatɨzir gumazamizibar akurvazir gumazim.
Bar puvatɨ. Nɨ tong nan akurvazir puvatɨ.
Nɨ ghaze, nɨ nɨghnɨzir aghuim fofoziba puvatɨzir gumazamizibagh anɨdir gumazim.
Egha nɨ ghaze, nɨ nɨghnɨzir aghuiba puvatɨzir gumazamiziba, nɨ men sure damuam.
Tinara nɨghnɨzim nɨ ganɨngizɨ, nɨ kamaghɨn bizibav gei?
Tinan duam fofozir aghuim nɨ ganɨngizɨ, nɨ kamaghɨn bizibar gun mɨgei?
 
5-6 “Gumazamiziba ovea ghua ongarimɨn apengan itir Oveaghuezibar Nguibamɨn iti, egha me Godɨn mongezir puvatɨ.
Me Godɨn damazimɨn azenara iti.
A men garima, me atiatia nɨsi.
God overiamɨn ingarigha pura pɨn anetɨzɨ, a danganir bizitam faragha itir puvatɨzimɨn iti.
Egha nguazim atɨzɨ a pura iti, bizitam an suirazir puvatɨ.
God amozim isa uan ghuariabar anetɨzɨ, da amozimɨn suirazɨ, a iti.
Dɨpar kam bar osemegha, an osɨmtɨzim ghuariaba abɨzir puvatɨ.
God ghuariabagh amizɨ,
da iza iakɨnir ekiam avaragha Godɨn atrivir dabirabim modo.
10 An ongarim gisɨn, gumazimɨn damazim gan mangɨ gɨvaghamin mɨtaghniam, iver agharimɨn mɨn, a gighua an osiri.
Mɨtaghniar kam, aruem ko dɨmagarim abɨsi.
11 God atarir dughiamɨn, mɨghsɨaba ko overiam
dɨgavir kuram gamua agoa nɨsi.
12 God uan gavgavir ekiamɨn ongarim gamizɨ, a pura nɨmɨra iti.
A uan nɨghnɨzir aghuimɨn, ongarimɨn itir kuruzir aser ekiam Rahapɨn gavgavim dɨkabɨra.
13 God uabɨ amɨnir ekiam amadazɨ a iza ghuariabagh ivarazɨ,
overiam uam angazangari.
Egha a uan dafarimɨn kuruzir aser ekiar kam bɨrazɨma,
an areme.
14 Bizir an amizɨ otivizir kaba, da an gavgavir ekiamɨn pura bizir muziariba,
e da baragha dar gari.
Eghtɨ God bar uan gavgavim en akaghtɨ,
e akatam bar a mɨkɨman iburagham. Bar puvatɨgham.
Godɨn gavgavim bar ekefe.”