27
Jop arazir kuraba puvatɨgha ua bagha pamten mɨgei
Jop ua kamaghɨn mɨgei:
 
“Godɨn gavgaviba Bar Itim arazir aghuimɨn na gamizir puvatɨ,
ezɨ kɨ datɨrɨghɨn paza iti.
A kotɨn deravɨra na baragha na tuisɨghizir puvatɨ,
kamaghɨn amizɨ, a na gamizir arazibar kɨ adarim an iti.
Egha Godɨn zurara itimɨn ziamɨn
kɨ guizbangɨra mɨgei,
dughiabar zurara God na ataghizɨ,
kɨ angamɨra ikiavɨra iti,
egha kɨ akar kuratam ko akar ifavaritam uan akatorimɨn a damighan kogham.
 
5-6  +“Kamaghɨn ia deraghvɨra na baragh.
Amebam na batezir dughiamɨn ikegha iza datɨrɨghɨn, kɨ kamaghɨn fo,
nan nɨghnɨzim ko navir averiamɨn, kɨ Godɨn damazimɨn deravɨra iti.
Kɨ pamten kamaghɨn mɨkɨmasa, kɨ arazir kuratam gamizir puvatɨgha osɨmtɨziba nan puvatɨ.
Kɨ akar otevir kabara mɨkɨm mangɨ egh ovegh mangam.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ fo, akar ia na mɨgeir kaba, da guizbangɨram akaba puvatɨ.
 
“Kɨ kamaghɨn ifonge, God ivezir kuram nan apanibar anɨngam.
An arazir kurabagh amir gumazamizibar mɨrara me damu.
Gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir puvatɨgha, an gɨn zuir puvatɨziba,
God men ikɨrɨmɨrim agɨvaghtɨ, me bizir aghuir manam iniam?
Bar puvatɨgham.
Osɨmtɨzim me bativamin dughiamɨn, me uarir akurvaghsɨ Godɨn dɨmtɨ
a me baragham, o? Bar puvatɨgham.
10 Gumazamizir kamaghɨn amiba, Godɨn Gavgaviba Bar Itim bagh bar akueghɨva,
zurara dughiabar a ko mɨkɨmam, o? Bar puvatɨ.
 
11 “Kɨ ian sure damightɨ ia Godɨn gavgavim deravɨra a gɨfogham.
Egh bizir a damuasa nɨghnɨziba, kɨ dar gun ia mɨkɨmam,
Kar Godɨn Gavgaviba Bar Itim.
12 Ia uari Godɨn arazir kabar ganigha gɨfa.
Egha ia manmaghsua akar mɨngariba puvatɨzir kabav gei?
 
13 “Godɨn Gavgaviba Bar Itim, gumazamizir kuraba ko paza igharaz darazigh amir gumazamiziba, a ivezir kuram me bagha an abaragha gɨfa.
Egh mɨzaziba ko osɨmtɨzir kaba isɨ me danɨngam.
14 Gumazir kaba borir avɨriba ikɨtɨ,
apaniba borir kabav mɨsoghtɨ me arɨmɨghiram.
Egh me zurara dagheba puvatɨgham.
15 Eghtɨ gumazir kurar kaba arɨmɨghireghtɨ, men ikiavɨra itir adarazi arɨmariam me damutɨ,
me uaghan arɨmɨghiregham,
eghtɨ men amuir odiariba me bagh azian kogham.
16 Gumazir kuraba silvan dagɨar avɨrim ko korotiar avɨrim akumakum,
nguazir mɨnemniabar mɨn, uan dɨpenibar dar pozibav kɨnam.
17 Eghtɨ gɨn gumazamizir Godɨn damazimɨn deraziba izɨ,
men korotiar aghuiba ko silvan dagɨaba abɨgh uari danɨngam.
18 Gumazir kurar kaba dɨpenir aghuibar ingari,
ezɨ dɨpenir kaba, dughiar ruarimɨn ikeghan kogham.
Da mati boghoborir dɨpeniba ko averpenir azenibar itim.
Da zuamɨra dɨpɨrighiregham.
19 Me dɨmagarimɨn dakuasava amua garima, men biziba bar avɨrasemegha deravɨra iti.
Egha mɨzarazimɨn me osegha gara dɨgavir kuram gami,
Ame! Men bizir avɨrir kaba ua itir puvatɨ.
Ezɨ me bar bizibagh asa.
 
20 “Bizir kuraba aperiamɨn mɨn, me avɨtɨ me puv atiatingam.
Bizir kaba ua ikian kogham, mati amɨnir gavgavim dɨmagarimɨn otogha dagh ivaragha ghu.
21 Aruem anadi naghɨn izir amɨnim me asirafagha me inigha ghuzɨ,
me ua uan danganimɨn itir puvatɨ.
22 Amɨnir kam uan gavgavir ekiam sara me givai,
ezɨ me arɨ mangasa pamtemɨn ingari.
23 Egha me amɨnir kam batoghan ibura.
Amɨnim men ingarava aka dafaribav sogha,
bar me batoke.”*
+ 27:5-6 Jop 2:9; 13:15 * 27:23 Akar ves 13-23ɨn itiba, akar otevir avɨrir Jopɨn namakar 3pla fomɨra gun mɨkemeziba mɨrara ghu. Kamaghɨn amizɨ, fofozir gumazir maba ghaze, kar Jopɨn akaba puvatɨ, kar ti an namakar kabar mavɨn mɨgɨrɨgɨaba.