28
E nɨghnɨzir aghuim ko fofozim danganir manamɨn an apigham?
“Gumaziba gol ko silva iniasa nguazimɨn aven mozir bar konibagh tui.
Egha gol ko silva tuamin danganibar ingari, eghtɨ avim dar mɨnezibar isightɨ da bar zuegham.
Egha me ain buria nguazim gutui.
Me nguazir torimɨn dagɨaba isa da tuema kapa otifi.
Me nguazimɨn mozibagh tuima, dar toriba vɨn mar uaghirɨ,
eghtɨ me ain itir dagɨaba buriam.
Me lambagh abuava mozir kabagh tui,
ezɨ angazangarim mozimɨn itir mɨtarmem batozima,
dagɨaba azenara otivima, me da isi.
Me nguazir torir kaba, saghon mar ada okori,
danganir kaba, gumazir igharaziba dar zuir puvatɨ.
Me uarira ikia ingari.
Me nguazir torir kabar beniba uari dafegha dar suigha, uaghira mangɨ izegh gamua ingangarim gami.
Gumazir igharaziba, nguazim gisɨn azenibar ingara dagheba ko biziba opari.
Ezɨ gumazir nguazimɨn apengan ingarir kaba, me dagɨaba abɨgha nguazim gɨkua a gɨrazɨ,
a mati avim danganir mam bar an isizɨ moghɨn iti.
Ezɨ gumazir kaba nguazimɨn aven itir dagɨabar aven Sapaian dagɨar bluplan aghuariba isi.
Egha nguazimɨn aven uaghan golɨn mɨnemeniam isi.
Isaba ko bagaba, nguazimɨn aven mozir konir me ingarizibar aven garir puvatɨ.
Laionba ko asɨzir gavgavir igharaziba sara
torir kabar averiabagh aruir puvatɨ.
 
“Gumaziba dagɨar gavgaviba itir danganibagh kuava,
mɨghsɨaba abɨzi da bar iraghue.
10 Me dagɨabar aven dɨpar tuavibar ingari moghɨn, dagɨaba aghora averara zui.
Egha me aven ghua garima, dagɨar aghuir ivezir bar pɨn koziba iti.
11 Me mozibagh ku gantɨ, dɨpam danganir kamɨn otivtɨ me anepɨrigham,
eghtɨ dɨpam nguazir torim gizɨvaghan kogham.
Eghtɨ bizir aghuir nguazimɨn aven mongeghav itiba,
me da asigh azenim datɨgham.
 
12 “Ezɨ e managh mangɨ fofozir aghuarim ko nɨghnɨzir aghuarim iniam?
Fofozir aghuim ko nɨghnɨzir aghuim iniamin nguibam managh iti?
13 Guizbangɨra fofozir aghuarim ko nɨghnɨzir aghuarim bizir bar ekiam,
egha dagɨar ekiaba ko bizir igharaziba bar dagh afira.
Ezɨ gumazamiziba bizir kam deravɨram a gɨfozir puvatɨ.
Ezɨ fofozim ko nɨghnɨzir aghuarim nguazir kamɨn gumazamizibar tongɨn itir puvatɨ.
14 Ongarim ko an apengan itir danganir bar koniba kamaghɨn mɨgei,
‘Fofozir aghuarim ko nɨghnɨzir aghuarim, aning kagh itir puvatɨ.’
15 Golɨn bar aghuim a pura bizim, nɨ a isɨ ua nɨghnɨzir aghuarim givezeghan kogham.
Fofozir aghuarimɨn ivezim bar pɨn ko, eghtɨ nɨ silvan aghuarimɨn a givezeghan kogham,
silvan aghuarim, a pura bizim.
16 Nɨ kantri Ofirɨn golɨn bar aghuiba ko dagɨar iveziba bar pɨn koziba, da isɨ aning givezeghan kogham.
17 Nɨ aning givesɨ, glasɨn dagɨar ivezir bar pɨn kozim ko bizir aghuir golɨn ingariziba inigham,
noka, nɨ aning givezeghan kogham.
Da uaghan pura biziba.
18 Aningɨn ivezim, bar pɨn ikia adiarir aghuarim ko dagɨar ghurghurir gavgavir glasɨn mɨn taghtazimɨn ivezim bar a gafira.
Pelɨn ivezim bar pɨn ko, egha pelɨn ivezim uaghan fofozir aghuarim ko nɨghnɨzir aghuarim givezeghan kogham.
19 Topasɨn dagɨar iangurir aghuarir me kantri Itiopian isiba ko avimɨn tuezir golɨn aghuiba,
da uaghan fofozir aghuarim ko nɨghnɨzir aghuarim tong aning givezeghan kogham.
Bar puvatɨ.
 
20 “Ezɨ e managhɨra fofozir aghuarim ko nɨghnɨzir aghuarim batogham?
Fofozim ko nɨghnɨzir aghuarim danganir manamra iti?
21 Fofozim ko nɨghnɨzir aghuarim, gumazamiziba ko angamɨra itir biziba sara bar men modo.
Kuarazir pɨn mɨghagha aruiba, uaghan aningɨn garir puvatɨ.
22 Ovengezibar Danganim ko Ovevem uabɨ, aning kamaghɨn mɨgei,
‘Ga mong aningɨn sighsirir akaba baraki,
egha aningɨn ganizir puvatɨ.’
 
23-24 “Ia oragh. God uabɨra nguazir kamɨn danganiba bar dar gara,
egha overiamɨn apengan itir bizibar gari.
Kamaghɨn, a uabɨra fofozim ko nɨghnɨzir aghuarim itir danganim gɨfo.
Egha tuavir aning bagha zuim gɨfo.
25 Bar fomɨra, God nɨghnigha amɨnimɨn gavgavimɨn abara,
egha uaghan nɨghnigha ongarir ekiam ikiasa, a dɨpabar ababanim ati.
26 Egha a uaghan amozim damuamin araziba arɨki,
egha onɨmarim taghtagh mangamin tuavim atɨ.
27 Bizir kabar gɨn God nɨghnɨzir aghuarimɨn gara an araziba bar da tuisɨsi.
Egha nɨghnɨzir aghuarim gamizɨ a tugha gavgavizɨ a ghaze, a bizir bar aghuim.*
28  +Egha God kamaghɨn gumazamizibav gei,
‘Kɨ ian Ekiam. Gumazir nan atiatia nan apengan ikiava arazir kurabar gɨn zuir puvatɨzim,
gumazir kam nɨghnɨzir aghuarim ko fofozim iti.’ ”
* 28:27 Hibrun akam, vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ. + 28:28 Onger Akaba 111:10; Aghuzir Akaba 1:7; 9:10