29
Jop uan dughiar aghuir faragha ikezim gɨnɨghnɨsi
Jop ua kamaghɨn mɨgei:
 
“Oio. Kɨ uabɨn apangkufi, kɨ fomɨra deragha ikezɨ moghɨn ikiasa ifonge.
Fomɨra God bar deraghavɨra na geghufi.
A lamɨn mɨn itima, an angazangarim na gisira.
A dɨmagaribar angazangarimɨn mɨn tuavim nan akakazima, kɨ zui.
Fomɨra, God nan roroamɨn mɨn ikia, deravɨra nan purirpenimɨn aven itir ikɨzimɨn gari.
Kɨ faragha gavgavigha ikezɨ moghɨn, kɨ datɨrɨghɨn ua kamaghɨra ikiasa ifonge.
Fomɨra, Godɨn Gavgaviba Bar Itim, na ko ikiavɨra itima,
nan boriba uaghan na ko iti.
Ezɨ nan bulmakauba ko memeba oter eborir avɨrim na ganɨngi,
ezɨ olivɨn ovɨziba mɨrmɨrir danganimɨn aven, nan olivɨn boreba bar izɨfa.
 
“Kɨ faragha nguibar ekiamɨn gumazir dapanir mamɨn ikia,
egha ghua nguibar ekiamɨn tiar akamɨn gumazir dapaniba ko uari akuva ikia kotiaba barasi.
Gumazir igiaba nan gari kɨ izima, me uari amɨkɨrvagha ghua saghon iti.
Ezɨ gumazir ghurapaniba, ziar ekiam na danɨngɨsɨ dɨkavigh tuivigham.
Ezɨ gumazir dapaniba uaghan uan akabar kumigh,
pura nɨmɨra ikiam.
10 Ezɨ gumazir bar ekiaba uaghan nan akam baraghsɨ,
uan akabar kumigh nɨmɨra ikiam.
 
11-12 “Onganarazibagh amir gumazamiziba uarir akurvaghasa nan deima, kɨ men akurvasi.
Egha afeziaba puvatɨzir boriba, men akurvazir gumaziba puvatɨzɨ, kɨ men akurvasi.
Kamaghɨn amizɨ, na barazi kɨ bizibav geir gumazamiziba, me nan ziam fe.
Egha nan gari kɨ bizibagh ami darasi, me nan arazibar gara da bagha bar akonge.
13 Gumazamizir kɨran oveghangɨn ovengamiba, kɨ men akurvasi, ezɨ me na mɨnabi,
egha God deravɨra na damuasa me a ko mɨgei.
Ezɨ amuir odiariba, kɨ men akurvazima,
me uan navir averiabar aven bar akonge.
14 Kɨ zurara Godɨn damazimɨn arazir aghuibagh amua, guizɨn araziba igharaz darazir akakasi,
mati kɨ korotiar ruarir aghuim aru.
15 Kɨ mati damazir kurabar damazim, egha kɨ tuavim men akakasi,
egha mati suer kurabar suem, kɨ men akurvazima, me deravɨram arui.
16 Kɨ mati onganarazibagh amir gumazibar afeziam, egha men akurvasi.
Gumazir kɨ fozir puvatɨziba, kɨ kotɨn aven men akurvasi.
Igharaz darazi kotɨn aven akabar me abɨri,
ezɨ kɨ men akaba isa me bagha mɨgei.
17 Gumazir arazir kurabagh amiba, kɨ men gavgaviba agɨva,
egha men dafaribar gumazir kɨniba ua me isi.
Mati gumazim afiar atiamɨn atariba apɨrigha asɨzir a ivirazim uam a ini.
 
18 “Kɨ ghaze, kɨ ti dughiar ruarimɨn nguazir kamɨn ikiam,
egh deravɨra uan dɨpenimɨn ikɨ mangɨ ovengam.
19 Kɨ ghaze, kɨ ti gavgavigh, temer dɨpar mɨriamɨn dɨkarazimɨn mɨn,
an biba dɨpar avɨrim isima, an dafariba dɨmagarimɨn ghuariam dagh irima, da bar derazɨ moghɨn ikiam.
20 Gumazamiziba nan ziar ekiam fɨvɨra ikiam.
Eghtɨ kɨ gavgavir igiam inivɨra ikiam,
mati gumazim barir pir igiam dafa.
 
21 “Gumazamiziba damuamin araziba kɨ dar me mɨgeima,
me akabar kumigha nɨmɨra ikia na barasi.
22 Nan mɨgɨrɨgɨaba men navir averiabar ghuaghiri,
mati amozir pam emɨra aghumra nguazir averiamɨn ghuaghiri.
Kɨ mɨkemegh gɨvaghtɨ, me nan nɨghnɨzim ua mɨgɨrɨgɨar otevitam a isafuraghan kogham.
Puvatɨ.
23 Me kuariba arigha bar deravɨra nan akam barasi.
Me akam bagha bar akonge, mati aruem dughiar ruarimɨn ganizɨ amozim ua izasa me bar akonge.
24 Kɨ dughiar aghuim me ganɨga me ko mɨgeima, me igharagha nɨghnɨsi,
Ame! Manmaghsua gumazir ekiar kam e ko mɨgei?
Ezɨ nan guamɨn ganganir aghuarim ko arazir kɨ me ko mɨgɨavɨra itim,
gavgavim men navibagh anɨdi.*
25 Kɨ men gumazir dapanimɨn mɨn ikiava, arazir me damuamiba bagha, nɨghnɨziba me ganɨdi.
Kɨ gumazamiziba ko iti, mati atrivim uan mɨdorozir gumazibar tongɨn iti.
Egha uaghan gavgavim men navibagh anɨdi,
mati ovevemɨn dughiamɨn gumazir mam gavgavim isa azi darazigh anɨdi.”
* 29:24 Hibrun akam, vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ.