30
Jop osɨmtɨzir a batozibav gei
Jop ua kamaghɨn mɨgei:
 
“Datɨrɨghɨn ziaba puvatɨzir gumazibar boriba,
dɨbovir akabar na mɨgei.
Men afeziaba pura bizir kɨnibar mɨn ikia, egha gumazamizibar damazimɨn onganarazibagh amua,
bizir aghuitam gamizir puvatɨ.
Kamaghɨn garir gumaziba, kɨ me ataghizɨ
me nan sipsipbagh eghuvir afiabar tongɨn itir puvatɨ.
Kɨ gari, me nan akurvaghamin gavgaviba puvatɨ.
Me bar amɨraghamɨraki,
kamaghɨn amizɨ, kɨ ingarasa me mɨgeir puvatɨ.
Gumazir kaba, dagheba puvatɨgha aghariba gui,
egha men navir averiaba daghem bagha arai.
Me ara danganir mɨsɨngizibar ghua
pura dagher muziariba buri.
Egha tevsevir mɨsoziba asia, dar biba ko dafariba api.
Egha me nguibamɨn boroghɨn izir dughiamɨn,
gumazamiziba me dagarvagha me batosi,
mati me okɨmakɨar gumazibagh ami.
Kamaghɨn amizɨ, me ara ghua saghon itir mɨghsɨabar avarir konir faner mɨsɨngizibar danganibar ikia,
dagɨar torir ekiaba ko nguazir torir ekiabar ti.
Me gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn tevsevibar tongɨn arua donkibar mɨn arai.
Egha tevsevir kabar tongɨn uari akuva moga iti.
Nguibamɨn gumazamiziba me fozorogha, me mɨsogha me batoke.
Kar, onganarazibagh amua ziaba puvatir gumazamiziba.
 
“Ezɨ datɨrɨghɨn men boriba iza na dɨpova ighiabagh ami.
Me ghaze, kɨ ti pura bizim, egha nan ziam dɨbora a gasɨghasɨsi.
10 Me ghaze, kɨ bizir bar kuram, egha bar nan aghua.
Me na ategha saghon iti,
egha me nan boroghɨn izir dughiamɨn, me nan guamɨn iparan atiatir puvatɨ.
11 God bar na abɨragha nan gavgaviba bar ada gɨfa,
kamaghɨn amizɨ, me atiatir puvatɨgha bizir manam damuasa ifuegha,
an na gamua arazir kurabar na gami.
12 Kɨ uan agharir guvimɨn garima, gumazir igiar kurar bɨzim dɨkavigha,
na baghavɨra iza na mɨsogha na batozima, kɨ aravɨra zui.
Me na gasɨghasɨghasa arazir guar avɨribagh ami.
13 Kɨ me gitavɨraghasa amima, me nan tuavim apɨrizɨ kɨ aran ibura.
Kɨ ikuvigha gɨfa, ezɨ me nan osɨmtɨzim damutɨ a bar ekɨvasa.
Ezɨ men anogoroghamin gumazitam itir puvatɨ,
kamaghɨn me na gamizɨ, kɨ bar ikufi.*
14 Me mati mɨdorozir gumaziba nguibar ekiamɨn dɨvazir gavgavim akarigha mɨsoghasa ivemara nguibar ekiamɨn zui.
Egha mati ongarim dɨpɨraghira nɨga dadarimɨn izi moghɨn,
me ivemara na bagha izi.
15 Bizir guar igharagha garir avɨriba na bativa na gamima, kɨ puv atiati.
Nan ziar ekiam gɨfa, mati terafarim amɨnim a givarazɨ a ghu.
Nan dabirabir aghuim ko nan bizir aghuariba gɨfa,
mati ghuariam ghugha ua itir puvatɨzɨ, overiar kɨnim iti.
 
16 “Ezɨ kɨran oveghangɨn nan ikɨrɨmɨrim gɨvagham,
dughiaba bar kɨ osɨmtɨzim ko mɨzazim barasi.
17 Dɨmagaribar nan agharapaniba mɨzazim isi,
mati me afuzimɨn na ginifi.
Mɨzazim na gasir bizir kam na ataghɨrazir puvatɨ.
A kamaghɨra iti.
18 God uan gavgavimɨn nan mɨkarzim gamizɨ a igharagha oto.
Egha pamtemɨn na amɨghɨrɨ,
mati korotiam nan fɨragharim amɨghɨrɨ.
19 God na kunizɨ kɨ beghneazim giraghu,
egha kɨ mati nguazir mɨnemeniam ko averenimɨn mɨn pura iti.
 
20 “O God, kɨ nɨn damazimɨn tugha uabɨn akurvaghasa nɨn dei,
ezɨ nɨ pura nan gari.
Egha kuarim atɨgha
nan dɨmdiam barazi puvatɨ.
21 Nɨ nan apangkuvir puvatɨ.
Nɨ uan gavgavimɨn paza na gamuavɨra iti.
22 Nɨ ter afarimɨn mɨn pɨn na kunizɨ amɨnim na inigha zui.
Nɨ amɨnim gamima, a tintinibar na akuri.
23 Kɨ fo, kɨ aremeghtɨ nɨ na amadaghtɨ,
kɨ magɨrɨ danganir nɨ gumazamizir oveaghueziba bagha inabazimɨn ikiam.
 
24 “Eghtɨ gumazitam bar ikuvighsɨ damuva akurvazim bagh dɨmtɨ,
gumazitam ti a mɨsogh pazɨ a damuam o? Bar puvatɨ.
25 Kɨrara, kɨ faragha gumazir dughiar kurabar itibar kuarkufi.
Egha biziba puvatɨzir gumazamizibar apangkufi.
26 Kɨ kamaghɨn nɨghnɨki, nan dabirabir aghuim zurara ikiam,
ezɨ puvatɨ, dughiar bar kuram na bato.
Kɨ ghaze kɨ angazangarimɨn aven ikiam.
Ezɨ puvatɨ, mɨtarmem bar na avara.
27 Nan navir averiam zuraram osei,
ezɨ dughiaba zurara mɨzazim ko osɨmtɨzim na batifi.
28 Kɨ paza itima nan mɨkarzim bar pigha igharagha gari.
Ezɨ aruem na gapongezir pu.
Puvatɨ. Arɨmariam na gamima kɨ kamaghɨn oto.
Kɨ gumazamizibar tongɨn ikia akurvazim bagha men azangsɨsi.
Ezɨ me nan akurazir puvatɨ.
29 Kɨ mɨzazir ekiam isa pazavɨra iti,
egha nan ararem mati afiar atiamɨn ararem ko ponemɨn araremɨn mɨn iti.
30 Nan mɨkarzim mɨsigha pigha inge,
ezɨ nan mɨkarzimɨn inir muziariba tintinibar pura vuaghira iri.
Ezɨ arɨmariar kurar kam nan mɨkarzim gamizɨ, a puvɨra fei.
31 Kɨ fomɨra deravɨra ikia uan gita mɨsogha uan marvim givi,
egha agoroger onger akabagh ami.
Egha datɨrɨghɨn kɨ uan gita mɨsogha azir akabagh ami,
mati gumazim ovengezɨ me a gubai.”
* 30:13 Hibrun akam, vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ. 30:18 Hibrun akam, vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ. Akar kam giraghamin tuavir igharazim, a kamakɨn, “Ezɨ mɨzazir kam otiva bar ekefe egha na gamima, kɨ tintinibar uabɨ otavkɨrima, ezɨ nan korotiaba bar aghamsigha nan fɨrim ikegha gavgafi.” 30:24 Hibrun akam, vezɨn kam deragha a mɨgeir puvatɨ.