31
Jop ghaze, an arazir kuratam gamizir puvatɨ
Jop ua kamaghɨn mɨgei:
 
“Kɨ uan navir averiamɨn aven uabɨ akar dɨkɨrɨzir gavgavim gamua ghaze,
kɨ amizir igiatamɨn ganɨva, nɨghnɨzir kuratamɨn iran kogham.
Godɨn Gavgaviba Bar Itim
a manmaghɨn en arazir kuraba ikarvagham?
Gumazamizir arazir kurabagh amiba, God dughiar kuram gamima,
a me batifi, ezɨ bizir kam me gasɨghasɨgha bar me kuavarei.
+God bar nan arazibagh fogha,
nan daroribar gari.
 
“Kɨ arazir ifavaribagh amir puvatɨgha,
tintinimɨn gumazamizibagh ifarir puvatɨ.
God guizbangɨra deravɨra nan araziba tuisɨgh egh fogham,
kɨ bizitamɨn osɨmtɨzitam itir puvatɨ.
Kɨ tuavir aghuim ategh, egh nan navim bizir nan damazimning garibar gɨn mangɨ,
arazir kuratam damigh, egh Godɨn damazimɨn mɨzegham.
Eghtɨ God gumazir igharazimɨn amamangatɨghtɨ, a kɨ oparizir daghebar amɨ,
egh nan azenim bar a gasɨghasɨgham.
Nan namakamɨn amuim, kɨ a bagh navim dɨkav,
egh mangɨ an dɨpenimɨn modogh ikɨ an pam bagh oragham,
a mangɨghtɨ, kɨ mangɨ a ko dakuightɨ,
10 kamaghɨn, nan amuim uabɨ mangɨ gumazir igharazibar ingangarir amizim gavagh men wit mɨrmɨram.
Eghtɨ gumazir igharaziba a ko dakuam.
11 Kɨ aghumsɨzir ekiam itir arazir kurar kam damightɨ me na isɨ kot datɨghtɨ,
kɨ an ivezir kuram iniam.
12 Arazir kurar kam, mati avir fefer gavgavir gumazamizibar isim.
Kɨ guizɨn kamaghɨn damightɨ, avir kam bar nan isiva nan biziba sara bar a da gɨvaghtɨ,
kɨ mangɨ Oveaghuezibar Nguibamɨn ikiam.
 
13 “Fomɨra, nan ingangarir gumazim o amizim mɨgɨrɨgɨam nan ikia na bagha izima,
kɨ deravɨra me baragha men osɨmtɨziba akɨran aghuaghtɨ,
14 gɨn God nan arazir kuram tuisɨghamin dughiam izɨtɨ,
kɨ manmaghɨn an akam ikarvagham? Bar puvatɨgham.
15 Guizbangɨra, God na gamizɨ kɨ amebamɨn navimɨn oto,
egha anarɨra ingangarir gumaziba ko ingangarir amizibagh amizɨ,
me uan amebabar navibar otifi.
Godɨn kamra bar e gamizɨ,
e an damazimɨn magh gari.
 
16 “Kɨ zurara onganarazibagh amir gumazamizibar akurvagha bizir me puvatɨziba me ganɨdi.
Egha amuir odiaribar gari, me pura itir puvatɨ,
kɨ uaghan men akurvasi.
17 Kɨ uan daghetamɨn anogoregha uabɨra anemezir pu.
Puvatɨ, kɨ borir asaghasaziba uaghan men akuaghapi.
18 Kɨ uan igiamɨn ikia iza datɨrɨghɨn,
kɨ amuir odiariba ko borir asaghasazibar akurvasi.
Kɨ men afeziamɨn mɨn men akurvagha me geghufi.
19 Kɨ gari, gumazitam korotiaba puvatɨgha puv arugharusi,
ezɨ kɨ ti an akurazir pu? Puvatɨ.
20 Kɨ korotiar aghuir me nan sipsipɨn arɨzibar ingarizim a ganɨngi.
Korotiar kam fefem a ganɨdima, a nan ziam fa na mɨnabi.
21 Kɨ ti borir asaghasaziba paza me gamuava, men biziba iniasa kot gifaraghai,
kɨ fo, gumazir dapanir igharaziba nan akabar mɨn ghughai.
22 Kɨ kamaghɨn amizɨ, God nan dɨpɨzimningɨn mɨtaghniamɨn agharimning asizɨ aning irɨghai.
23 Kɨ Godɨn gavgavir ekiam gɨnɨghnɨgha puv atiati.
A gumazir arazir kurabagh amibagh asɨghasɨghasa, bizir kuraba amadi.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ arazir aghuibaram ami.
 
24-25 “Ezɨ guizbangɨra, kɨ pamten ingara bizir avɨriba ko dagɨar avɨriba iti.
Egha kɨ bar akuegha uabɨ uan ziam fer puvatɨ.
Egha kɨ nɨghnɨzir gavgavim kamaghɨn itir puvatɨ,
nan gol ko dagɨaba ko biziba nan akuraghtɨ kɨ deravɨra ikiam.
Puvatɨ.
26-27 Kɨ garima, aruem bar deravɨra isira, ezɨ iakɨnim uaghan angazangarir bar dirim iti.
Ezɨ nan navir averiam, aser kamningɨn ziamning fasa na dɨkavir puvatɨ.
Ezɨ kɨ ziar ekiam aning danɨngasa uan dafarimningɨn torezir puvatɨ.
28 Kɨ arazir kabar amu, egh kɨ Godɨn bar pɨn itim akɨrim ragh a gasaragham.
Eghtɨ arazir kam bangɨn, me uaghan na isi kot datɨghtɨ, kɨ ivezir kuram iniam.
 
29 “Kɨ garima, dughiar kuram nan apaniba batifi,
ezɨ men osɨmtɨziba bangɨn, nan navim derazir puvatɨzɨ kɨ bar akongezir puvatɨ.
30 Kɨ dughiatamɨn akam akarigha uan apanibagh asɨghasɨghasa Godɨn azangsɨghizir puvatɨ,
kamaghɨn amizɨ, kɨ arazir kuram gamizir puvatɨ.
31 Nan ingangarir gumazamiziba kamaghɨn mɨgei,
‘A dagheba gumazamiziba bar me ganɨngizɨ men naviba bar izɨfa.
A gumazitam ataghizir puvatɨ.’
32 Nguibar igharazibar gumaziba dakuamin danganiba puvatɨzɨ,
kɨ me ataghizɨ me pura nguibar ekiamɨn tuavibagh akuir puvatɨ.
Tuavibagh aruir gumaziba sara,
kɨ me isa uan dɨpenimɨn zui.
33-34 Gumazamizir igharaziba arazir kurar mabagh amua ti da modi.
Kɨ uaghan arazir kuratam gamigha ti a modoghai,
kamaghɨn amizɨ, kɨ uan dɨpenimra modoghav ikia,
gumazamizir igharaziba ko mɨgeir puvatɨghai.
Nan arazir kamɨn, me fogh suam, kɨ arazir kuram gamigha,
nguibamɨn gumazamizibar atiati.
Eghtɨ me na dɨpova nan ziam gasɨghasɨgham.
Ezɨ puvatɨ. Kɨ arazir kuratam gamizir puvatɨ.
Kɨ mongamin arazir kuraba puvatɨ.
 
35 “Oio, kɨ kamaghsua, tav ikɨ kuarim atɨgh
na baragh.
Kɨ kamaghɨn mɨkɨmam, kɨ arazir kuratam gamizir puvatɨ,
kɨ datɨrɨghɨn ababanitam damightɨ, a gavgavim nan akam danɨngam.
Kɨ kamaghɨn ifonge, Godɨn Gavgaviba Bar Itim, datɨrɨghɨn nan mɨgɨrɨgɨaba bar da ikarvagh.
A gumazir na isɨ kotiam darɨghamim, kɨ kamaghɨn ifonge,
a uan kotiamɨn mɨgɨrɨgɨaba da isɨ akɨnafaritamɨn da osirigh.
36 Eghtɨ kɨ akɨnafarir kam bagh bar akongegh uan dɨpɨzimɨn azenara aneter,
egh uaghan atrivimɨn dapanir asuamɨn mɨn uan dapanim daghuam.
37 Egh kɨ atrivimɨn borimɨn mɨn Godɨn damazimɨn tugh,
egh kɨ amizir bizibar gun bar a mɨkɨmam.
 
38-39 “Eghtɨ kɨ gumazitam pazɨ a damu, an nguazim okemegh, a givezeghan kogh
dagheba oparightɨ,
nguazir kam uabɨ nan atar pamten arangtɨ,
40 wit ko balin ovɨzir kɨ opariziba,
benir dɨkoniba ko ogher kuraba dar danganim inigh
nguazir kamɨn aghungam.”
Jopɨn mɨgɨrɨgɨaba iza kagh tu.
+ 31:4 2 Eghaghaniba 16:9; Jop 36:7; Aghuzir Akaba 5:21