Elihu, a Jop uan namakar igharaziba ko me mɨgei
32
(Sapta 32--37)
Elihun nɨghnɨzim, a Jop ko mɨkemegh egh navir amɨrizim iniam
Jopɨn namakar 3pla orazi Jop ua bagha gavgafi, a gumazir aghuir arazir kuratam gamizir puvatɨzim, kamaghɨn amizɨ, me uam an akatam ikarvazi puvatɨ. Ezɨ gumazir igiar mam, an ziam Elihu, a me ko ikia men mɨgɨrɨgɨaba barasi. An afeziam Barakel, a Busɨn adarazir mav, egha Ramɨn ikɨzimɨn aven iti. A kamaghɨn orazi Jop ghaze, an arazir aghuim gami, ezɨ God arazir kuram gami. Bizir kam bangɨn, Elihu puvɨram atara muriam Jop bagha bar ikufi. Elihu garima, Jopɨn namakar 3pla fo, Jop arazir kuram gamizɨ, me akam a gasi. Me deravɨram an mɨgɨrɨgɨatam ikarazir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, Elihu uaghan bar me baseme. A gumazir igiam, ezɨ me ghurigha a gafira. Kamaghɨn amizɨ, a faragha nɨmɨra ikia gumazir ghuriba barazima, me mɨgei. Me mɨkemegha gɨvazɨ, datɨrɨghɨn a uan nɨghnɨzimɨn gun Jopɨn mɨkɨmasava ami. Elihu uaghan orazima, gumazir 3plan kaba, mɨgɨrɨgɨaba puvatɨzɨ, a bar me baseme.
Elihu datɨrɨghɨn dɨkavigha kamaghɨn mɨgei:
 
“Ia gumazir aruaba, kɨ gumazir bar igiam, egha ian apengan iti.
Kamaghɨn kɨ faragh uan fofozimɨn ia mɨkɨman bar atiatigha uaghan aghumsɨki.
Kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, ia gumazir ghuriba mɨkɨmɨva,
egh fofozir aghuiba ko nɨghnɨzir aghuibar gun mɨkɨm.
8-9 Ezɨ azenir avɨriba ti gumazim gamima, a fofozir aghuim ko nɨghnɨzir aghuim iti.
Puvatɨ, Godɨn Gavgaviba Bar Itimɨn Duam, iza nɨghnɨzir aghuim gumazamiziba e ganɨdi.
Ezɨ gumazir ghuriba kamaghɨn tuisɨghan kogh suam,
arazir manam Godɨn damazimɨn derazɨ manam ikufi.
10 Kamaghɨn ia na baraghtɨ,
kɨ uabɨ, uan fofozir nan itibav kɨmasa.
 
11 “Ia oragh. Ia Jop ko mɨkɨmasa fofozir aghuim ko nɨghnɨzir aghuarim itir mɨgɨrɨgɨaba bagha ruia puv ingari.
Kɨ ia mɨzua bar deravɨra ian mɨgɨrɨgɨaba baragha da tuisɨsi.
12 Kɨ bar deravɨra kuarim atɨgha, ia mɨgeir mɨgɨrɨgɨaba baraki.
Kɨ orazi, ian mɨgɨrɨgɨatam Jopɨn mɨgɨrɨgɨaba ikaragha kamaghɨn mɨgeir pu,
a guizbangɨra mɨgei puvatɨ.
13 Ia kamaghɨn uarira uariv kɨman kogham, e nɨghnɨzir aghuim buria egha a inigha gɨfa.
E God ateghtɨ anarɨra Jopɨn mɨgɨrɨgɨaba ikarvagham.
E gumazir kɨniba a ikaraghan kogham.
14 Jop uan mɨgɨrɨgɨaba na gasir puvatɨ, a ia mɨgei.
A na gasɨtɨ, kɨ a ikarvaghamin mɨgɨrɨgɨaba,
ian mɨgɨrɨgɨabar mɨrara mangan kogham.
 
15 “Jop, nɨ gan. Nɨn namakabar nɨghnɨziba otefe.
Me ua nɨ mɨkɨmamin mɨgɨrɨgɨabagh asagha nɨmɨra iti.
16 Me pura tuivighav ikia nɨmɨra iti,
kamaghɨn amizɨ, kɨ me mɨzuaman kogham.
Kɨ mɨkɨmasa.
17 Kɨ uan fofozimɨn gun nɨ mɨkɨm
egh uaghan nɨn mɨgɨrɨgɨaba ikarvaghasa.
18 Nan navim mɨgɨrɨgɨaba bar a gizɨfa.
Amɨnir ekiam ivai moghɨn, nan navir averiam pamtem nan ingari, ezɨ kɨ nɨ mɨkɨmam.
19 Mɨgɨrɨgɨar kɨ nɨ mɨkɨmamiba bar nan navim gizɨvagha iti,
mati wainɨn mɨsevir, me asɨzir memen inimɨn ingarizim,
wainɨn igiam an itima a buigha bɨghasava ami.
20 Guizbangɨra kɨ mɨkemegh deragh uabɨ baragh, navir amɨrizim ikiam.
21 Kɨ tavɨn gɨn mangan kogham.
Nan navimɨn itir bizim, kɨ guizbangɨra bighɨvɨra aneghurigh a mɨkɨmam.
Kɨ gumazitam apezeper akar isɨngtɨzir tam a mɨkemeghan kogham.
22 Gumazamiziba akar isɨngtɨzibar me apezeperir arazim,
kɨ a gɨfozir puvatɨ.
Kɨ kamaghɨn damightɨ,
Godɨn nan ingarizim zuamɨra na gasɨghasigham.”